Dataskyddsinformation


Inledning: Dataskydd och säkerhet på Care.com

Care.com Europe GmbH (kallas hädanefter Care.com) hanterar ämnena dataskydd och säkerhet på ett ansvarsfullt sätt och följer de lagstadgade bestämmelserna. På Care.com sker ingen försäljning eller annan obehörig användning av personuppgifter och information. Dina personuppgifter vidarebefordras inte på obehörigt sätt till andra företag eller organisationer. Dina uppgifter är och förblir dina uppgifter.

Care.com vidtar olika åtgärder för att skydda de uppgifter som du ger oss tillgång till mot obehörig åtkomst: Med hjälp av ett mångsidigt system med åtkomsträttigheter och tekniska skyddsåtgärder som SSL-/TLS-kodning och kaskaderande brandväggar kan vi garantera hög datasäkerhet. Konto- och kreditkortsuppgifter matas in först efter att man växlat till en extra skyddad internetanslutning.

1. Kontaktperson

Kontaktperson och så kallad ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagarna är

Care.com Europe GmbH,
Rotherstr. 17,
10245 Berlin,
mcimprint-en@care.com.

Vid alla frågor om dataskyddet på Care.com kan du när som helst vända dig till vårt företags dataskyddsansvariga. Denna kan nås på postadressen ovan samt på e-postadressen privacy-se@care.com.

2. Lagstadgade föreskrifter

Tjänster bygger på förtroende. Care.com följer vid utförandet av sina tjänster de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna, i synnerhet förordningen (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen eller GDPR).

3. Behandling av personuppgifter

När du använder vår webbplats eller interagerar med vår webbplats (t.ex. fyller i och skickar iväg kontaktformuläret eller loggar in hos oss med användarnamn och lösenord) behandlas personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det handlar framför allt om information med vilken man kan hitta din identitet, exempelvis ditt namn, ditt telefonnummer, din postadress eller e-postadress. Identifierbar anses en fysisk person vara som direkt eller indirekt kan identifieras.

Statistiska uppgifter som vi exempelvis registrerar vid ett besök på vår webbplats och som inte direkt kan kopplas till dig som person anses inte vara personuppgifter.

3.1. Användning i informationssyfte

Vid användning av webbplatsen endast i informationssyfte, dvs. när du inte har loggat in eller i övrigt överför information till oss, registrerar vi inga personuppgifter, med undantag av de uppgifter som din webbläsare överför för att du ska kunna besöka webbplatsen. Dessa är:

  IP-adress
  Datum och klockslag för begäran
  Begärans innehåll (konkret sida)
  Den webbplats från vilken begäran kommer
  Antalet besökta sidor och genomförda sökningar
  Webbläsarens typ, språk och version
  Operativsystem och version
  Enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon)

Användarnas IP-adresser raderas eller anonymiseras efter att användningen har avslutats. Vid anonymisering ändras IP-adresserna i den omfattning att de enskilda uppgifterna om person- eller sakrelationer inte alls eller endast med hjälp av en oproportionerligt stor insats vad gäller tid, kostnader och arbete kan kopplas till en bestämd eller bestämningsbar fysisk person. Uppgifterna i de så kallade loggfilerna utvärderas av oss i anonymiserad form för att ytterligare förbättra och göra Care.com användarvänligare samt för att snabbare hitta och åtgärda fel. Dessutom används de för att styra serverkapaciteterna för att vid behov kunna ställa motsvarande datavolymer till förfogande.

Databehandlingen är nödvändig för att du ska kunna informera dig om innehållet på Care.com. Den rättsliga grunden är art. 6, stycke 1, f.) i Dataskyddsförordningen, baserat på Care.com:s berättigade intresse av att kunna göra kunder och potentiella kunder uppmärksamma på kostnadsfria och kostnadspliktiga erbjudanden. Behandlingen av de nämnda uppgifterna är nödvändig för att kunna göra innehållet tillgängligt. Annars kan du inte använda webbplatsen som du önskar.

3.2. Inloggade användare

För att kunna utföra hjälptjänsterna är det nödvändigt att Care.com behandlar de överförda personuppgifterna i enlighet med dataskyddslagarna. Detta sker endast om du samtycker till att Care.com eller företag som anlitas av Care.com behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna ta tjänsterna i anspråk och är nödvändiga för att tjänsterna ska kunna genomföras eller om den nämnda uppgiftsanvändningen redan är tillåten på grund av lagstadgade rättfärdiganden under förutsättning att detta krävs för att uppfylla avtalet.

Vid registreringen efterfrågas närmare bestämt efternamn, förnamn, postnummer och ort samt e-postadress.

Om du erbjuder hjälptjänster kan du på frivillig basis även ange ytterligare uppgifter, som typen av vardagshjälp (t.ex. hjälp för äldre, undervisning), jobbeskrivning, ditt barns namn och födelsedatum, samt ett fotografi. Uppgifterna matas in direkt av dig själv. På så sätt kan du granska de specifika uppgifter som har behandlats i samband med de olika hjälptjänsterna under ”Mina jobb”.

Om du tar en kostnadspliktig tjänst i anspråk behandlas dessutom betalningsuppgifter för att köpet ska kunna genomföras.

Om du skapar en jobbprofil anges ytterligare uppgifter, som ditt kön och födelsedatum. Ytterligare information kan samlas in, som typen av vardagshjälp (t.ex. hjälp för äldre, undervisning), personlig beskrivning, timkostnad, erfarenhet, särskilda kvalifikationer (t.ex. körkort, språk), foto och referenser (frivilligt). Uppgifterna matas in direkt av dig själv. På så sätt kan du granska de specifika uppgifter som har behandlats i samband med de olika hjälptjänsterna under ”Mina profiler”.

Vi ber också företagskonton ange den ungefärliga storleken på företaget samt företagsnamnet och företagsadressen.

För att öka dina chanser att hitta ett jobb eller passande vardagshjälp kan andra användare se delar av din profil. Konkret kan andra användare av Care.com se uppgifterna förnamn, foto och ålder samt på grund av dataskyddsskäl endast första bokstaven i efternamnet. Även bedömningar som du har skrivit själv eller som har skrivits om dig kan ses. Dessa bedömningar kan förutom på webbplatsen också skickas med i vårt nyhetsbrev (jfr avsnitt 9 nedan) för att öka dina chanser att hitta ett jobb resp. för att rekommendera tjänsteleverantörer till tjänstesökanden.

Vidare kan förstås innehållet i de jobbprofiler och jobbannonser som du har skapat ses på sidan. Här kan du själv avgöra hur mycket information om dig du vill avslöja. Naturligtvis ger nyttiga uppgifter större chanser att hitta ett passande jobb eller passande hjälp. Vi förbehåller oss rätten att i enlighet med § 3 i våra allmänna affärsvillkor på grund av dataskyddsskäl radera känsliga uppgifter ur profilerna och annonserna.

Databehandlingen är nödvändig för att teckna ett avtal mellan dig och Care.com, dvs. för att kunna genomföra åtgärder inför avtalet, och för att sedan uppfylla ett avtal. Den rättsliga grunden är alltså art. 6, stycke 1, b.) i Dataskyddsförordningen. Om du inte anger de uppgifter som nämns ovan kan inga jobb ges i uppdrag eller sökas.

3.3. Care for Business-program

Vårt ”Care for Business-program” (eller ”Care@Work”) riktar sig till företag. Dessa kan underlätta balansen mellan familj och yrke för sina medarbetare med hjälp av våra lösningar. Som följd av detta kan det på vår webbplats eller sidorna för samarbetande företag finnas formulärfält där du uppmanas att mata in uppgifter en gång. När du som medarbetare deltar i vårt Care for Business-program kan exempelvis uppgifter om passade barn eller dig som förälder efterfrågas. För betalningsändamål kan även uppgifter om din arbetsgivare efterfrågas. För att kunna ställa tillräckligt med hjälppersonal till förfogande för företag kontaktas vid behov även ytterligare tjänsteleverantörer, som vid hjälp får de uppgifter som krävs (t.ex. förnamn, efternamn, kontaktuppgifter, antal barn, särskilda uppgifter som är relevanta för tjänsterna).

Om du deltar som tjänsteleverantör/vardagshjälpare i vårt Care for Business-program kan dina kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, kontaktuppgifter) inom ramen för vår förmedlingstjänst lämnas vidare till intresserade familjer/privathushåll.

Uppgifterna behandlas uteslutande för det ändamål de baseras på, här förmedling, genomförande och betalning av vardagshjälpserbjudanden, och de raderas om tjänsterna har utförts och inga lagstadgade förvaringskrav förhindrar radering. Uppgiftsbehandlingen är nödvändig för att teckna ett avtal mellan företaget och Care.com, dvs. för att kunna genomföra åtgärder inför avtalet, och sedan för att uppfylla ett avtal. Den rättsliga grunden är alltså art. 6, stycke 1, b.) i Dataskyddsförordningen.

3.4. Mobil användning

Om du öppnar Care.com med en webbläsare i en mobil enhet eller laddar ned och installerar vår app från en appbutik (t.ex. Google Play eller Apple App Store) får du samma användarupplevelse som om du öppnar den med en icke-mobil enhet. Det är alltså samma personuppgifter som behandlas.

Observera att du för resp. appbutik först måste registrera ett användarkonto och teckna ett relevant användaravtal med denna. Över detta har vi inget inflytande, och vi är i synnerhet ingen part i ett sådant användaravtal. Vid nedladdning och installation av appen överförs de uppgifter som är nödvändiga för detta till resp. appbutik, i synnerhet ditt användarnamn, din e-postadress och ditt kontos kundnummer, tidpunkten för nedladdningen och det individuella enhetsidentifikationsnumret. Över denna dataregistrering har vi inget inflytande, och vi är inte ansvariga för den. Vi behandlar dessa överförda uppgifter endast om det är nödvändigt för nedladdningen och installationen av appen på din mobila enhet (t.ex. smartphone, surfplatta).

4. Vidarebefordran

De uppgifter som har registrerats av Care.com vidarebefordras endast till tredje part om detta krävs för att teckna avtalet eller för att ställa den tekniska funktionaliteten för Care.com till förfogande eller om en annan rättslig grund för att vidarebefordra uppgifterna föreligger.

Uppgifter som vidarebefordras av oss till tjänsteleverantörer får endast användas av våra tjänsteleverantörer för att uppfylla deras uppgift. Dessa tjänsteleverantörer har valts ut noggrant av oss och anlitats skriftligen. De är bundna av våra anvisningar och kontrolleras regelbundet av oss. Annan användning av uppgifterna är inte tillåten och sker inte heller hos någon av de tjänsteleverantörer som vi anlitar.

Förutom de tjänsteleverantörer som anges särskilt i denna dataskyddsförklaring vidarebefordras vid kostnadspliktiga tjänster de inmatade betalningsuppgifterna till den betalningstjänsteleverantör som väljs av användaren. Dessutom använder vi oss för att utföra våra tjänster av externa hosting- och infrastrukturleverantörer, utvecklingsmiljöer, undersökningsleverantörer och hjälptjänsteleverantörer. Om du vill ansöka om att bli au-pair i utlandet eller vill bjuda in en au-pair till dig delas uppgifter med andra plattformar inom Care.com-koncernen för att utföra våra tjänster. Du kan när som helst se en lista över koncernföretagen. För att utföra och optimera våra tjänster ger vi även vårt moderföretag Care.com, Inc., 1501 S Mopac Expressway, Barton Skyway One, Suite 340, Austin, TX 78746 USA, tillgång till dina uppgifter (jfr avsnitt 3.2). Med Care.com, Inc. har lämpliga garantier avtalats för att skydda de registrerade personerna. I övrigt vidarebefordras personuppgifter inte av oss till tredje part, såvida du inte redan har gett oss ditt samtycke till detta eller såvida vidarebefordran inte redan på grund av lagstadgade berättiganden är tillåten.

För en fullständig lista över våra mottagare kan du gärna skriva till oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan under ”Kontaktperson”.

För att tillmötesgå krav kring användarinformation i paragraf 14 nedan, använder vi OneTrust, LLC, 1200 Abernathy Road, Atlanta, Georgia 303228, USA (“OneTrust”). När användarinformation förs vidare till USA eller andra länder, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats.

5. Förvaring och radering

IP-adresser (se avsnitt 3.1) raderas eller anonymiseras senast efter sju dagar.

Användarkonton (se avsnitt 3.2) är till för att spara uppgifter för att i framtiden kunna hitta vardagshjälperbjudanden resp. jobb. De mottagna uppgifterna raderas senast ett år efter det att du har avslutat ditt användarkonto i enlighet med de allmänna affärsvillkoren eller omedelbart om du ber oss radera dem, såvida detta inte strider mot avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter resp. såvida vi inte är skyldiga att förvara uppgifterna eller delar av uppgifterna (t.ex. på grund av skatte- eller affärsjuridiska skyldigheter).

6. Användning av cookies

För en del av våra tjänster är det nödvändigt att vi använder så kallade cookies. En cookie är en textfil som sparas antingen temporärt (”sessionscookie”) eller permanent (”permanent” cookie) på hårddisken. Cookies används inte för att utföra program eller ladda ned virus på din dator. Huvudsyftet med cookies är istället att erbjuda ett innehåll som är särskilt anpassat för dig och att göra användningen av tjänsten så tidsbesparande som möjligt. De flesta webbläsare är som standard inställda så att de accepterar cookies. Du kan dock ändra din webbläsare så att den nekar cookies eller först kräver en bekräftelse från dig. Om du nekar cookies kan inte alla våra erbjudanden till dig fungera utan störningar.

Vi använder cookies för att optimera och utforma din onlineupplevelse individuellt. Vi använder i första hand ”sessionscookies” som raderas när du stänger webbläsaren. Sessionscookies används här för att auktorisera inloggningen och balansera systemets belastning. Vi placerar själva cookies för att registrera, behandla och kunna använda dina användningsuppgifter. Dessa cookies används för att utforma Care.com på ett användarvänligt och användarfokuserat samt effektivt och säkert sätt.

”Permanenta” cookies använder vi för att spara ditt språk och för att automatiskt upptäcka om du redan har deltagit i en undersökning eller sett ett informationsmeddelande eller en reklamkampanj på webbplatsen – så att den eller det inte visas igen nästa gång du besöker webbplatsen. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven tidsperiod, som kan skilja sig åt mellan olika cookies.

Även analys- och reklamåtgärder från Care.com (jfr direkt avsnitt 7) baseras på cookies.

Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar genom att klicka här.

7. Analys- och reklamåtgärder

För att förbättra vår webbplats använder vi olika teknologier för att analysera användningsbeteendet och utvärdera uppgifter i samband med detta. Dessutom skapar vi uppmärksamhet för våra tjänster med hjälp av onlinereklamåtgärder. Dessa processer sker anonymt eller med hjälp av pseudonymer, men aldrig personligt. I följande avsnitt vill vi förklara dessa teknologier och de leverantörer som används för dessa närmare.

Den rättsliga grunden är art. 6, stycke 1, f.) i Dataskyddsförordningen, baserat på Care.com:s berättigade intresse att göra reklam för sina tjänster och att analysera användningsbeteendet för att förbättra och vidareutveckla webbplatsen.

7.1. Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder sig av cookies för att analysera vår webbplats med avseende på ditt användarbeteende. De uppgifter som med hjälp av cookies registreras om användningen av denna webbplats överförs till en Google-server i USA och sparas där. För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats. Din IP-adress kortas dock ned innan användningsstatistiken utvärderas så att inga slutsatser kan dras om din identitet. För detta har Google Analytics på vår webbplats kompletterats med koden ”anonymizeIp” för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser.

Google kommer att använda den information som har man har fått med hjälp av dessa cookies för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter för webbplatsens ägare och för att utföra ytterligare tjänster i samband med webbplatsens användning och internetanvändningen.

Du kan som nämnt ovan konfigurera din webbläsare på så sätt att den nekar cookies, eller så kan du förhindra att de uppgifter som skapats med hjälp av cookies och som gäller din användning av denna webbplats (inkl. din IP-adress) registreras samt behandlas av Google genom att ladda ned och installera webbläsartillägget.

Som alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter kan du placera en opt-out-cookie för att förhindra framtida registreringar av Google Analytics på denna webbplats (opt-out fungerar endast i den aktuella webbläsaren och endast för denna domän). Om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du klicka på denna länk igen. Klicka för detta på denna länk: https://www.care.com/sv-se/deactivate-google

Mer information om detta hittar du i Googles dataskyddsinformation.

7.1.1. Google Analytics 4

Vår webbplats använder Google Analytics 4 ("Google Analytics") som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland för personer från Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (sammanfattningsvis "Google") för alla andra personer.

Google Analytics använder JavaScript och pixlar för att läsa information på din enhet samt cookies för att lagra information på din enhet. På så sätt kan vi analysera ditt beteende och förbättra vår webbplats. Vi behandlar informationen som samlas in för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att ta fram rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens ägare.

Som en del av denna analys använder Google Analytics även artificiell intelligens såsom maskininlärning för automatiserad analys och databerikning. Detta görs framför allt för att ta fram prognosmått för besökarnas framtida beteende med hjälp av strukturerad händelseinformation, t.ex. förväntad försäljning, sannolikhet för köp och sannolikhet för tappade kunder. Prognosmått kan också användas för att prognostisera målgrupper. För mer information, se: https://support.google.com/analytics/answer/9846734.
Google Analytics modellerar även konvertering när det inte finns tillräckligt med data för att optimera utvärderingar och rapporter. För mer information om detta, se: https://support.google.com/analytics/answer/10710245.
Dataanalysen automatiseras med hjälp av artificiell intelligens eller enligt specifika, individuellt definierade kriterier. Läs mer här: https://support.google.com/analytics/answer/9443595.

Vi har angett följande dataskyddsinställningar för Google Analytics:

 • IP-anonymisering (justering av IP-adress före analys);
 • Automatisk radering av gamla besöksloggar med en begränsad lagringstid på 14 månader;
 • Lagringsperioden förblir ej återställd för ny aktivitet;
 • Insamling av exakta plats- och positionsdata är inaktiverad;
 • Insamling av exakta enhetsdata är inaktiverad;
 • Reklamfunktioner är inaktiverade (inklusive "remarketing" av målgrupper via GA-målgrupp);
 • Remarketing är inaktiverat;
 • Spårning över flera enheter och webbplatser är inaktiverad (Google Signals);
 • Delning av data med andra Google-produkter och -tjänster, "benchmarking", teknisk support och kontoansvarig är inaktiverad.

Google Analytics behandlar följande data:

 • IP-adress;
 • Användar-ID, Google-ID (Google Signals) och/eller enhets-ID;
 • Hänvisningsadress (tidigare besökt sida);
 • Visade sidor (datum, tid, webbadress, titel, besökets längd);
 • Händelser och detaljer (t.ex. bläddring, nedladdade filer, klickade länkar till andra webbplatser, video- och formulärinteraktioner, sökningar);
 • Om tillämpligt, specifika mål som uppnåtts (konverteringar);
 • Teknisk information: operativsystem; webbläsartyp, -version och -språk; enhetstyp, -märke, -modell och upplösning;
 • Ungefärlig plats (land och stad, om tillämpligt baserat på anonymiserad IP-adress).

Google Analytics ställer in följande cookies för ett specifikt mål, med respektive lagringsperiod:

 • „_ga" (2 år), „_gid" (24 timmar): Igenkänning och differentiering av besökare enligt användar-ID;
 • "_ga_[GA-ID]" (2 år): Lagring av information som rör aktuell session;
 • "_gac_gb_[GA-ID]" (90 dagar): Lagring av kampanjrelaterad information och, om tillämpligt, koppling till "Google Ads Conversion Tracking";
 • om tillämpligt "IDE" (390 dagar): Igenkänning och differentiering av besökare med hjälp av användar-ID, registrerad reklaminteraktion, personlig reklam.

För mer information om Google Analytics-cookies, se: https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=de.

Ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för denna databehandling i enlighet med artikel 6 paragraf 1 (a) i den allmänna dataskyddsförordningen. Åtkomst till och lagring av information på en enhet sker i enlighet med EU-medlemsländernas ePrivacy-direktiv.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket påverkar framtida aktiviteter. Du kan när som helst komma åt cookieinställningarna och göra nödvändiga ändringar.
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google Ireland Limited för användning av Google Analytics. I händelse av att personuppgifter överförs från Google Ireland Limited till USA har Google Ireland Limited och Google LLC standardavtalsklausuler (genomförandebeslut (EU) 2021/914, modul 3) i enlighet med artikel 46 paragraf 2 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessutom inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke för överföring av dina uppgifter till tredje land i enlighet med artikel 49 paragraf 1 (a) i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer i Googles integritetspolicy.

7.2. Google Marketing Platform och Ad Manager

Denna webbplats använder sig av Google Marketing Platform och Ad Manager by Google, en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Marketing Platform och Ad Manager by Google använder sig av cookies för att presentera relevanta reklamannonser för dig. För detta tilldelas din webbläsare ett pseudonymt identifikationsnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har öppnats. Med hjälp av Google Marketing Platform och Ad Manager-cookies kan Google och dess partnerwebbplatser visa annonser baserat på tidigare besök på vår eller andra webbplatser på internet. De uppgifter som skapats med hjälp av dessa cookies överförs av Google för utvärdering till en server i USA och sparas där. För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats.

Du kan förhindra att dessa cookies sparas genom att ställa in din webbläsare för detta (se avsnitt 6 ovan), men vi vill påpeka att du då eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på webbplatsen i full omfattning. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som har skapats med hjälp av dessa cookies och som gäller din användning av webbplatsen registreras och behandlas av Google genom att ladda ned och installera webbläsartillägget för avaktivering av Google Marketing Platform och Ad Manager. Som alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter kan du avaktivera knappen ”Personliga annonspreferenser” i Googles annonsinställningar. I så fall kommer Google endast att visa allmän reklam, som inte har valts ut med hjälp av de uppgifter som har registrerats om dig.

Mer information om detta hittar du i Googles dataskyddsbestämmelser.

7.3. Bing Ads

Denna webbplats använder sig av Bing Ads, en tjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”). Microsoft använder sig av cookies för att presentera relevanta reklamannonser för dig. Annonserna presenteras inom det så kallade Bing Network med webbplatser från Microsoft, Yahoo och AOL. Med hjälp av cookies kan Microsoft och dess partnerwebbplatser visa annonser baserat på tidigare besök på vår eller andra webbplatser på internet. De uppgifter som skapats med hjälp av dessa cookies överförs av Microsoft för utvärdering till en server i USA och sparas där. För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats.

Du kan förhindra att dessa cookies sparas genom att ställa in din webbläsare för detta (se avsnitt 6 ovan), men vi vill påpeka att du då eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på webbplatsen i full omfattning. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som har skapats med hjälp av dessa cookies och som gäller din användning av webbplatsen registreras och behandlas av Microsoft genom att avaktivera personanpassade annonser på Microsofts nekningssida. Observera att du i så fall efter raderingen av alla cookies i din webbläsare eller vid senare användning av en annan webbläsare och/eller profil ännu en gång måste neka.

Mer information om detta hittar du i Microsofts sekretesspolicy.

7.4. Dunnhumby

Denna webbplats använder sig av dunnhumby, en tjänst från dunnhumby Germany GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin, Tyskland (”dunnhumby”). Dunnhumby använder sig av cookies för att presentera relevanta reklamannonser för dig. För detta tilldelas din webbläsare pseudonyma identifikationsnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har öppnats. Med hjälp av cookies kan dunnhumby och dess partnerwebbplatser visa annonser baserat på tidigare besök på vår eller andra webbplatser på internet.

Du kan förhindra att dessa cookies sparas genom att ställa in din webbläsare för detta (se avsnitt 6 ovan), men vi vill påpeka att du då eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på webbplatsen i full omfattning. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som har skapats med hjälp av dessa cookies och som gäller din användning av webbplatsen registreras och behandlas av dunnhumby genom att avaktivera personanpassade annonser på dunnhumby nekningssida. Observera att du i så fall efter raderingen av alla cookies i din webbläsare eller vid senare användning av en annan webbläsare och/eller profil ännu en gång måste neka.

Mer information om detta hittar du i dunnhumby sekretesspolicy.

7.5. Facebook-pixlar

Sidan använder remarketing-taggar (så kallade “Facebook pixels”) från Facebook’s sociala nätverk. Denna tjänst är till för användare utanför USA och Kanada genom Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland, och resterande användare ingår hos Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (”Facebook”). När du besöker vår sida placerar cookies, webb-beacons och liknande lagringsktekniska platser remarketing-taggar som delas av din browser och Facebook-servern. Då får Facebook information om att vår webbplats har öppnats med din IP-adress. För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats. Facebook använder dessa uppgifter för att ge oss statistiska och anonyma uppgifter om den allmänna användningen av vår webbplats samt effekten av vår Facebook-reklam (”Facebook-annonser”). Om du är medlem i Facebook och via ditt kontos sekretessinställningar har tillåtit Facebook detta, kan Facebook dessutom koppla de uppgifter som har registrerats vid ditt besök på vår webbplats till ditt medlemskonto och använda dem för att visa målinriktade Facebook-annonser.

Din Facebook-profils annonsinställningar kan du när som helst kontrollera och ändra. Om du inte är medlem i Facebook kan du förbjuda Facebooks databehandling genom att på den TRUSTe-webbplats som anges i avsnitt 7.8 klicka på avaktiveringsknappen för ”Facebook”. Databehandlingen kan du även förbjuda genom att klicka på följande länk: ttps://www.care.com/sv-se/deactivate-facebook

Om du avaktiverar Facebooks databehandling kommer Facebook endast att visa allmänna Facebook-annonser som inte väljs ut baserat på de uppgifter som har registrerats om dig.

Mer information om detta hittar du i Facebooks datapolicy.

7.6. Monetate

Denna webbplats använder sig av analys- och personanpassningstjänsten Monetate, en tjänst som erbjuds av Monetate Inc., 311 W 43rd St., New York, NY 10036, USA. Monetate använder sig av cookies som sparas på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera din användning av vår webbplats och att anpassa innehållet efter dina behov. De uppgifter som med hjälp av cookies registreras om din användning av denna webbplats överförs till en Monetate-server i USA eller EU och sparas och behandlas där på vårt uppdrag. För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats. Dessutom har för överföringar till USA och andra länder som enligt den Europeiska kommissionen inte förfogar över en lämplig dataskyddsnivå lämpliga garantier avtalats för att skydda de registrerade personerna. Innan den vidare behandlingen anonymiseras IP-adressen och ersätts av en generisk, alltså inte längre identifierbar, IP-adress. Därmed kan personen inte längre identifieras direkt. Du kan förhindra att dessa cookies sparas genom att ställa in din webbläsare för detta, men vi vill påpeka att du då eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats i full omfattning. Utöver detta kan du förhindra att de uppgifter som har skapats med hjälp av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) registreras och behandlas av Monetate genom att klicka här.

Mer information om detta hittar du i Monetates sekretesspolicy.

7.7. Tealium Tag Management

Denna webbplats använder sig av Tealium Tag Management, ett erbjudande om administration av webbplatstaggar från Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA. En tagg är en kod som andra leverantörer som nämns i denna dataskyddsförklaring behöver för att kunna utföra en uppgift som analys, reklam eller chatfunktionalitet. Med hjälp av denna kan Care.com implementera, administrera och hantera funktionalitet på webbplatsen. För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats. Tealium Tag Management behandlar webbplatsbesökets tidsstämpel, webbplatsöppningens ID, besökarens ID och sessionens ID och ser dessutom till att utlösa andra taggar som under vissa omständigheter registrerar data. Tealium Tag Management använder sig inte av dessa data.

Mer information om detta hittar du i Tealiums sekretesspolicy.

7.8. Invändning via TRUSTe

Care.com använder sig av marknadsföringsåtgärderna som nämns ovan för att göra användarna uppmärksamma på egna produkter och tjänster. I samband med detta används sökmotormarknadsföring, partnerprogram (affiliate marketing) och remarketing-kampanjer. För att kontrollera och optimera dessa kampanjer använder vi oss av cookies och olika spårningsteknologier. I synnerhet med hjälp av remarketing kan vi på webbplatser i våra partnernätverk målinriktat tilltala de användare som redan har visat intresse för vårt sortiment med intressebaserad reklam. Reklamannonserna visas då baserat på en cookiebaserad analys av det tidigare användarbeteendet.

Om du inte vill få någon intressebaserad reklam visad kan du istället för de invändningsmöjligheter som beskrivs ovan även invända genom att göra motsvarande inställningar på http://preferences-mgr.truste.com/, en sida som samlar invändningsmöjligheter för reklamutförande företag. På webbplatsen för TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA (”TRUSTe”), kan du med hjälp av opt-out-cookies avaktivera samtliga annonser på en och samma gång alternativt göra separata inställningar för varje enskild leverantör. Observera att du i så fall efter raderingen av alla cookies i din webbläsare eller vid senare användning av en annan webbläsare och/eller profil ännu en gång måste placera en opt-out-cookie.

7.9. Amplitude

Webbplatsen använder Amplitude, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Amplitude, Inc., 631 Howard Street, våning 3, San Francisco, Kalifornien 94105, USA ("Amplitude"). Information om din användning av sajten samlas in via ett gränssnitt (så kallat API) som kodats in på webbplatsen och skickas sen till Amplitudes servrar i USA för lagring och analys. Avseende överföringar av personuppgifter till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats.

Amplitude använder informationen för att analysera din användning av webbplatsen, även om du besöker webbplatsen med olika enheter, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter för oss. Behandlingen av denna information sker på ett sätt så att det inte kan tillskrivas en viss användare utan ytterligare information. Denna ytterligare information hålls separat och utsätts för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den inte kan associeras med en identifierad eller identifierbar fysisk person (så kallad pseudonymisering). Vi har också konfigurerat systemet på så sätt att information som fullständig IP-adress och geolokaliseringsdata aldrig når Amplitude-servrarna. Du kan förhindra att Amplitude hämtar och bearbetar information genom att klicka här.

Du kan hitta mer detaljerad information om detta ämne i Amplitudes sekretesspolicy.

7.10. Google reCAPTCHA

Denna webbplats använder Google reCAPTCHA, en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google reCAPTCHA skyddar webbplatsen mot bedrägeri och missbruk genom att kontrollera om de uppgifter som anges på webbplatsen kommer från en människa eller ett automatiserat program. reCAPTCHA gör det genom att automatiskt analysera webbplatsbesökarnas beteende enligt olika kriterier så snart de kommer in på webbplatsen.

För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Om personuppgifter överförs till USA eller andra länder som enligt Europeiska kommissionen inte har en adekvat skyddsnivå, har lämpliga skyddsåtgärder eller metoder för att skydda registrerade personer införts.

Googles integritetspolicy innehåller mer detaljerad information om det här ämnet.

7.11. Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar, en analystjänst som tillhandahålls av Hotjar Ltd, Dragonara Business Center, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St. Julians STJ 3141, Malta.

Hotjar använder cookies som är lagrade på din dator för att samla in data och som gör att vi kan analysera hur du använder webbplatsen. Dessa data innefattar enhetens IP-adress (som bearbetas under din session och lagras i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och föredraget språk som används för att visa vår webbplats.

Informationen som skapas av cookies om hur du använder webbplatsen överförs till Hotjars server i Europeiska unionen och lagras och bearbetas där. Hotjar lagrar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt avtal förbjudna att sälja några av de uppgifter som samlas in för vår räkning.

Klicka här för information om hur du kan förhindra att Hotjar samlar in data genom cookies relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), och att Hotjar behandlar sådana data, genom dina webbläsarinställningar.

Du hittar mer detaljerad information om det här ämnet i avsnittet om Hotjar på Hotjars supportwebbplats.

8. Användning av Facebook Connect

På Care.com:s webbplats finns möjligheten att logga in med ditt befintliga Facebook-konto. För detta använder vi tjänsten Facebook Connect från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (”Facebook”). Om du vill använda dig av denna funktion leds du först vidare till Facebook. Där uppmanas du att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Vi får naturligtvis inte reda på dina inloggningsuppgifter. Om du redan är inloggad på Facebook hoppas detta steg över. Därefter överförs din e-postadress och dina offentliga profiluppgifter (i synnerhet namn, profilbild, födelsedata, antal vänner, kön, språk och land) till oss när du bekräftar med knappen ”Logga in med Facebook”. På så sätt sker en permanent koppling mellan ditt kundkonto och ditt Facebook-konto. För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats. Den rättsliga grunden är art. 6, stycke 1, f.) i Dataskyddsförordningen, baserat på Care.com:s berättigade intresse av att göra inloggningen för användare enkel och användarvänlig. Mer information om Facebook Connect och inställningsmöjligheterna för att kunna skydda din integritet hittar du i Facebooks datapolicy.

9. Nyhetsbrev

På Care.com kan du få information om egna tjänster och särskilda rabatter (nyheter om tjänsten och erbjudanden) och om produkter och tjänster från våra samarbetspartners (partnererbjudanden och evenemang).

För att skicka ut våra nyhetsbrev använder vi oss av IBM Watson Campaign Automation, en tjänst från IBM, International Business Machines Corp., New Orchard Road Armonk, New York 10504, USA (”IBM”). För de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats. Dessutom har för överföringar till USA och andra länder som enligt den Europeiska kommissionen inte förfogar över en lämplig dataskyddsnivå lämpliga garantier avtalats för att skydda de registrerade personerna. Samtycke till att ta emot våra nyhetsbrev kan ges i samband med registreringen eller i ditt användarkontos inställningar. Den rättsliga grunden är art. 6, stycke 1, a.) i Dataskyddsförordningen.

Vi för statistik över användningsbeteendet i våra nyhetsbrev. Detta sker med hjälp av små bilder som är inbäddade i meddelandena (så kallade pixlar). Om du inte vill att användningsbeteendet ska analyseras kan du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet (se nedan) eller avaktivera bilder som standard i ditt e-postprogram. Mer information hittar du i anvisningarna för Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird. Den rättsliga grunden för detta är art. 6, stycke 1, a.) i Dataskyddsförordningen, baserat på Care.com:s berättigade intresse av att analysera användningsbeteendet för att förbättra och vidareutveckla nyhetsbreven.

Du kan naturligtvis när som helst avsluta prenumerationen på våra nyhetsbrev – varje nyhetsbrev innehåller en länk för detta. Om du är inloggad på Care.com kan du även avsluta prenumerationen på respektive nyhetsbrev i sekretessinställningarna och i preferenserna under Inställningar/Meddelanden och säkerhet. Alternativt kan du även vända dig till kontaktuppgifterna som nämns ovan.

Den enda uppgiften som krävs för att skicka dig nyhetsbrevet är din e-postadress. Att ange uppgifterna inom ramen för ”Nyheter om tjänsten och erbjudanden” och ”Partnererbjudanden och evenemang” är frivilligt och inte nödvändigt för att kunna använda Care.com.

10. Publicering på tredje parts webbplatser

Du kan utöka din räckvidd och låta dina jobbannonser eller sökprofiler synas på tredje parts sidor och hittas i sökmotorer. För detta krävs ditt uttryckliga samtycke. Om du ger ditt samtycke delas din profils foto, förnamn, första bokstav i efternamnet, ålder, ort, län, beskrivning av jobbet/leverantören, publiceringsdatum, kategori, timlön och URL med våra samarbetspartners. Privata kontaktuppgifter som telefonnummer, adress eller e-postadress vidarebefordras naturligtvis inte. En lista över samarbetspartners hittar du på https://www.care.com/sv-se/tredjepart För det fall om personuppgifter överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats.

Samtycket kan du när som helst dra tillbaka i sekretessinställningarna och preferenserna under Inställningar/Meddelanden och säkerhet.

11. Synlighet för sökmotorer

För att öka dina chanser att hitta ett jobb kan sökmotorer såsom Google eller Bing ges tillgång till utvald information. Sökmotorerna får åtkomst till översiktssidor (ex. barnvakter i Göteborg eller Stockholm) vilka inkluderar fotografi, förnamn, ålder, erfarenhet i antal år, antal verifieringar och certifikat, ort eller stad, utdrag från jobbeskrivning eller beskrivning av tjänst, kategori, timlön och URL:en till din profil (kontaktuppgifter såsom mejladress och telefonnummer omfattas inte). Denna data är synlig för internetanvändare som inte är medlemmar på vår hemsida och som inte är inloggade på sidan. Vänligen notera att detta endast gäller översiktssidan och att din profil inte är åtkomlig för sökmotorer.

Den rättsliga grunden för behandling är Artikel 6, Paragraf 1 (f) av GDPR, baserad på våra berättigade intressen att öka chanserna för användare att hitta passande matchningar utanför vår plattform, och att leda internetanvändare till vår sida vilket kan resultera i medlemskap. Denna funktion är inte nödvändig för att använda sidan. Du kan inaktivera att utomstående kan se din information i översiktssidorna via dina sekretessinställningar och preferenser under "Inställningar / Sekretessinställningar och säkerhet". Vänligen notera att det kan ta några timmar eller dagar för sökmotorerna att bearbeta ändringarna på sina sidor. Vi kan inte påverka tidsramen för när sökmotorer genomför skanningar för att bearbeta ändringar. Alternativt kan du kontakta sökmotorn direkt för att be om borttagning av dina uppgifter.

12. Identitetskontroller

Vi erbjuder möjligheten till användare att registrera sig hos oss och att verifiera sin personliga information. För att bli ”verifierad” och ha denna markering på sin profil kan användare validera sina e-mailadresser eller telefonnummer. För detta syfte vidarebefordrar vi telefonnumret till leverantören Nexmo Inc., 217 Second Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA (”Nexmo”). För det fall om personuppgifter överförs till USA och andra länder som enligt den Europeiska kommissionen inte förfogar över en lämplig dataskyddsnivå har lämpliga garantier avtalats. Den rättsliga grunden är art. 6, stycke 1, f.) i Dataskyddsförordningen, baserat på Care.com:s berättigade intresse av att skapa en funktion för särskilt tillförlitliga profiler, i synnerhet för att skydda personer som får hjälp. Syftet och omfattningen av uppgiftsregistreringen och våra leverantörers vidare behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i samband med detta hittar du i Nexmos sekretesspolicy.

Identitetskontroller kan även genomföras med hjälp av funktionen Facebook Connect från det sociala nätverket Facebook. Ytterligare information om detta hittar du i avsnitt 8.

13. Undersökningar och tävlingar

Om du deltar i någon av våra undersökningar använder vi dina uppgifter för marknads- och åsiktsforskning. Principiellt använder vi uppgifterna anonymiserat för interna ändamål. Om undersökningar i undantagsfall inte genomförs anonymt registreras personuppgifterna endast om du har gett ditt samtycke.

I samband med tävlingar använder vi dina uppgifter för att meddela vinnaren. Detaljerad information hittar du vid behov i respektive tävlings deltagarvillkor. Du kan när som helst invända mot dataanvändningen för undersökningar och tävlingar helt eller för bestämda åtgärder utan att andra kostnader än de normala överföringskostnaderna uppstår för detta. Det räcker med ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som nämns ovan (t.ex. e-post, brev). Vid anonyma undersökningar kan Dataskyddförordningen inte tillämpas, och vid personuppgifter i undantagsfall är den rättsliga grunden det samtycke som nämns ovan i enlighet med art. 6, stycke 1, a.) i Dataskyddsförordningen. Att ange uppgifterna inom ramen för undersökningar eller tävlingar är frivilligt och inte nödvändigt för att kunna använda Care.com.

14. Facebook fanpage

Vi har tillgång till data som är relaterad till vår fan-sida på Facebook, så som antalet besökare, följares namn, interaktioner så som likes eller kommentarer. Vi kan också samla och sammanfatta demografisk statistik och annan information. För mer information om karaktären av samt omfånget på denna statistik, kan du besöka sidan för ” Facebook Page Statistics”. För mer information om Facebooks ansvar kan du besöka sidan för ”Facebook Page Insights Supplement”. Den lagliga grunden för bearbetning av sådan data kan hittas under Paragraf 1 om GDPR, och hur våra intressen redogörs för.

Vi har inte kontroll över den data som bearbetas av Facebook, och de rättigheter Facebook hävdar under sina allmänna villkor och användaravtal. Vänligen notera att när du besöker en Facebook-sida så skickas data om ditt användande till Facebook. Facebook bearbetar denna data för att skapa statistik för sin egna marknadsundersökning samt att använda detta för marknadsföringssyfte, vilket vi inte har kontroll över. Mer information om Facebooks insamlande av data och hur denna sedan används kan hittas på Facebooks sida för integritetspolicy. Om data överförs till USA eller andra länder, om några, vilka enligt Europakommissionen inte erbjuder adekvat skyddsnivå, har passande säkerhetsåtgärder eller verktyg för skyddandet av de registrerade personerna tillämpats.

I den mån som som vi tar emot personlig data om dig via fan-sidan på Facebook, har du rätten att åberopa dina rättigheter som finns beskrivna i sektion 15 i denna integritetspolicy. Om du dessutom vill hävda dina rättigheter gentemot Facebook, är det enklaste att kontakta Facebook direkt , då de vet alla detaljer som krävs kring plattformens tekniska aspekt, datan som krävs samt syftet kring processandet av data. Facebook kan hjälpa dig i många avseenden kring dina rättigheter och vi är glada att underlätta detta så mycket vi kan, genom att vidarebefordra din förfrågan till Facebook.

15. Dina rättigheter

På begäran meddelar vi dig om och vilka uppgifter om dig som är sparade hos oss. Vid lagstadgade förutsättningar har du dessutom rätt att låta uppgifterna korrigeras, raderas eller behandlingen begränsas. Du har även rätt att få de uppgifter om dig som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. För att göra dessa rättigheter gällande ska du vända dig till de kontaktuppgifter som anges ovan, eller använda vårt webbformulär. Detta gäller också om du vill få kopior av skydden som styrker en lämplig dataskyddsnivå eller om du vill invända mot behandlingen av dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddsinformation helt eller för enskilda åtgärder.

Korrigeringar av dina personuppgifter kan du även genomföra direkt på Care.com under Uppgifter och inställningar.

Du har när du vill rättigheten att upphäva samtycket till oss att använda din data. Konsekvensen av detta är att vi inte längre kommer bearbeta din data i detta avseende i framtiden. Upphävandet av samtycket påverkar inte legaliteten av bearbetningen som genomförs på grunden av samtycket fram tills det att upphävandet genomförs.

Om vi bearbetar din data utifrån legitimerade intressen, har du rätten att bestrida bearbetandet av data när som helst på grund av anledningar som är utifrån din specifika situation. Om du bestrider att data bearbetas för marknadsföringssyfte, har du en generell upphävelserätt, som vi implementerar utan att du behöver ange anledningar till kravet om upphävelse.

Om du vill utnyttja rätten att upphäva samtycket kan du skicka ett meddelande till oss via kontaktuppgifterna listade nedan.


Slutligen har du rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att en behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Denna rättighet kan du göra gällande till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du befinner dig, där din arbetsplats befinner sig eller där det misstänkta brottet har skett. I Berlin, Care.com:s säte, är den ansvariga tillsynsmyndigheten: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland.

16. Ändringar av dataskyddsinformationen

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsinformation. Den aktuella versionen finns alltid på https://www.care.com/sv-se/integritetspolicy.Uppdaterad: Juli 2023
Care.com Europe GmbH | Berlin | Germany