Våra Allmänna affärsvillkor

Detta är de allmänna affärsvillkoren för Care.com/sv-se – de kallas nedan "webbplats", "Care.com Europe", "Care.com/sv-se" och företräds av webbplatsinnehavaren "Care.com Europe GmbH".

§1 Tillämpningsområde

(1) Nedanstående allmänna affärsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan Care.com Europe GmbH och de konsumenter och näringsidkare som använder Care.com Europe GmbH:s webbutbud ("medlemmar", "användare").

(2) "Medlemmarna" är indelade i sådana som erbjuder en tjänst ("tjänsteleverantörer") och sådana som söker en tjänst ("tjänstesökande").

(3) "Konsumenter" i dessa affärsvillkor definieras enligt § 13 BGB [tyska civillagen] som fysiska personer som ingår en affärsförbindelse med Care.com Europe GmbH utan att detta kan hänföras till deras affärsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet.
"Näringsidkare" i dessa affärsvillkor definieras enligt § 14 BGB alltså som fysiska och juridiska personer eller personassociationer med rättshandlingsförmåga som när de utövar sin affärsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet ingår en affärsförbindelse med Care.com Europe GmbH.

(4) För alla användare gäller endast dessa Allmänna affärsvillkor även om webbplatsen används eller åtkomsten sker från en plats utanför Förbundsrepubliken Tyskland. Användares affärsvillkor med annan ordalydelse gäller inte även om Care.com Europe GmbH inte invänder i det enskilda fallet.

§1a Företagslicenser

(1) En företagslicens behöver den som är "tjänstesökande" och/eller "tjänsteleverantör" i sin egenskap av näringsidkare.

(2) En företagslicens behöver också den som vill kontakta "tjänstesökande" och/eller "tjänsteleverantörer" i sin egenskap av näringsidkare.

(3) Att registrera sig på Care.com Europe GmbH som företag utan den krävda företagslicensen är inte tillåtet. En sådan licens kan inte fås genom en normal registrering, utan det krävs att man kontaktar Care.com Europe GmbH via: mcimprint-en@care.com. En företagslicens ges efter individuell godkänd kontroll och Care.com Europe GmbH hävdar rätten att neka företagslicens utan att tillstå med anledning till detta.

(4)För överträdelser avtalar parterna ett avtalsvite, enligt förutsättningarna och enligt § 4 punkt (5).

§2 Ingående av avtal

(1) Tillgång till och användning av tjänster från Care.com/sv-se förutsätter en registrering.

(2) Fysiska personer får bara registrera sig om de är myndiga.

(3) I och med registreringen godkänner användaren dessa allmänna affärsvillkor. I och med registreringen uppstår mellan Care.com/sv-se och den registrerade användaren ett avtalsförhållande för vilket bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor gäller.

(4) Vid beställning av en avgiftsbelagd tjänst ingår den registrerade användaren ytterligare ett avtalsförhållande med Care.com/sv-se som är separat från registreringen. Innan användaren ingår detta avtalsförhållande om den avgiftsbelagda tjänsten i fråga informeras denne om betalningsvillkoren. Avtalsförhållandet uppstår när användaren klickar på bekräftelse av beställningen och betalningsförpliktelsen.

§3 Beskrivning av omfattning av tjänster / Upphörande av bokade premiumtjänster

(1 Care.com Europe GmbH driver en hemsida för de som söker tjänster och de som erbjuder tjänster, vilka kan hittas på följande portaler:

 • www.care.com (Registrerad som Care.com Inc., 816 Congress Avenue, Suite 800, Austin, Texas 78701 USA)
 • www.betreut.de (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Registrerad som Care.com Switzerland AG, Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen)
 • www.care.com/en-gb (Registrerad som Care.com Europe LTD., Suite 4, 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB)
 • www.care.com/en-ca (Registrerad som CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Registrerad som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Registrerad som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Registrerad som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)

De registrerade tjänsterna listade ovan sparar användardata lokalt för tjänstesökande och tjänsteleverantörer, för att möjliggöra sökningar och matchningar för båda typerna av användare.

(2) Alla tjänsteleverantörer och användare som söker tjänster kan initialt registrera sig gratis och använda portalen i begränsad omfattning (specifikt måste användare som söker tjänster prenumerera på en betald premiumtjänst för att kunna kontakta tjänsteleverantörer). Betreut.de förbehåller sig rätten att variera det begränsade användningsområdet för dessa kostnadsfria registreringar beroende på plats och tidpunkt för registreringen.

(3) Det finns även möjlighet att anmäla sig till premiumtjänster som är avgiftsbelagda. Omfattningen och varaktigheten av dessa premiumtjänster bestäms av det erbjudande som gäller vid bokningstillfället. Om betaltjänsten avslutas ska dessa betaltjänster upphöra att gälla. Därför är det till exempel inte längre möjligt att se kontaktuppgifter och e-post i brevlådan.

(4) Där Care.com Europe GmbH erbjuder en premiumtjänst i form av ett antal köpta handlingar på hemsidan (dvs. "polletter"), och inte tidsbestämda premium-perioder, hävdar Care.com Europe GmbH rätten att dessa köpta tjänster kommer försvinna det tredje kalenderåret efter köpet om de inte används.

(5) Care.com hävdar inte att det finns någon garanti för att ett sökande av jobb eller av vård på portalen kommer vara framgångsrikt.

§4 Kostnadsfritt basmedlemskap, avgiftsbelagda premiumtjänster, företagslicenser

(1) För att använda Care.com krävs först en registrering. Genom registreringen på Care.com får tjänstesökanden eller tjänsteleverantören ett kostnadsfritt medlemskap.

(2) Genom att välja en avgiftsbelagd premiumtjänst (t.ex. ett premiummedlemskap) kan tjänstesökanden respektive tjänsteleverantören utöka omfattningen av tjänsterna. Om användaren vill utnyttja en avgiftsbelagd tjänst, kommer hen först att få ett meddelande om att tjänsten kostar pengar. Hen kommer i synnerhet att få information om de extra tjänster som blir tillgängliga, kostnaden för detta och tillgängliga betalsätt. Genom att klicka på ”Avgiftsbelagd beställning” godkänner användaren dessa.

(3) Operatören förbehåller sig rätten att använda olika betalningsmodeller för olika bokningstider och användargrupper och i synnerhet för olika användningsperioder samt att erbjuda olika omfattning av tjänsterna. Care.com förbehåller sig även rätten att inte tillhandahålla de olika löptidsmodellerna vid varje tidpunkt och/eller inte för alla kundgrupper.

(4) En företagare som är ”tjänstesökande” och ”tjänsteleverantör” eller den som vill kontakta ”tjänstesökanden” och/eller ”tjänsteleverantören” som företagare måste uttryckligen vara inloggad under företagslicensen (se § 1a).

(5) Brott mot reglerna under punkt (4) uppsåtligen eller av vårdslöshet ger Care.com Europe GmbH rätt att från användaren, om denne är företagare, kräva ett avtalsvite på 100,00 € för första brottet och därefter 500,00 € för varje ytterligare fall. Rätten att kräva skadestånd berörs inte av detta, varvid ett eventuellt förverkat avtalsvite ska avräknas från detta.

§5 Avtalstiden, underförstådd förlängning av avtalet

(1) Användaren kan välja mellan olika löptider (t.ex. 1 månad, 3 månader, 6 månader, 12 månader.

(2) Efter att den ursprungliga avtalstiden har löpt ut förlängs avtalet underförstått tills vidare. För uppsägning av avtalet krävs alltså en uttrycklig uppsägning.

§6 Betalningsvillkor, förfallotid

(1) Betalningsintervallet vid beställning av en avgiftsbelagd tjänst är i första hand den avtalstid som användaren har valt.

(2) Avgiften ska betalas i förskott, utan avdrag till Care.com (= förfallodag). Betalningen hanteras av en betaltjänst vars kostnader betalas av Care.com.

(3) Om avtalet förlängs underförstått tills vidare, fortsätter det ursprungliga betalningsintervallet att gälla. Det innebär att användaren även fortsättningsvis debiteras en användaravgift som uppgår till det belopp som har avtalats för den ursprungligen valda avtalsperioden. Eventuella rabatter, värdecheckar eller andra prisreduceringar som gäller bara en gång vid avtalets slutande reducerar inte priset flera gånger.

Förtydligande: Betalningen för en premiumtjänst med en ursprunglig minimilöptid på 1 månad kommer även fortsättningsvis att dras från kontot i förskott med 1 månads mellanrum. Vid en ursprunglig löptid på 3 månader kommer, även efter att avtalet underförstått har förlängts, 3 månaders avgift att dras från kontot i förskott och vid ett årspaket dras kostnaden för ett årspaket från kontot. avtalet sägs upp under tiden som det löper tills vidare, återbetalas ett proportionellt belopp enligt reglerna i § 7.

(4) Genom att anmäla sig till en premiumtjänst och ange de uppgifter som behövs för betalningsförfarandet ger användaren operatören tillstånd att dra det aktuella beloppet från kontot.

§7 Avtalets upphörande

(1) Användare av de avgiftsbelagda premiumtjänsterna kan säga upp tjänsten för första gången när den första avtalstiden går ut.

Därefter, det vill säga när den avgiftsbelagda premiumtjänsten har förlängts tills vidare, kan ordinarie uppsägning av premiumtjänsterna göras enligt följande:

 • Användare vars förskottsbetalda återstående löptid enligt § 6.3 uppgår till 1 månad eller mindre kan säga upp avtalet när som helst till utgången av den kvarvarande löptiden.
 • Användare vars förskottsbetalda återstående löptid enligt § 6.3 uppgår till mer än 1 månad kan säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på 1 månad.

Medlemskapet kvarstår sedan som ett basmedlemskap, om inte detta också uttryckligen sägs upp.

(2) Basmedlemmar har rätt att säga upp sitt medlemskap när som helst.

(3) Uppsägningen samt försäkran om uppsägning kan göras skriftligen per post, e-post eller telefon utan angivande av skäl. Samtidigt finns, om endast ett kostnadsfritt basmedlemskap används, möjligheten att inom ramen för uppgifterna och inställningarna i användarkontot fullständigt och egenhändigt avaktivera detta. För att uppsägningen ska kunna hänföras till rätt person, ska användarens fullständiga namn och adress och den angivna e-postadressen anges. Om uppsägningen görs per telefon, ska det individuella telefonlösenordet uppges.

(4) Care.com kan när som helst säga upp avtalet enligt eget gottfinnande, med eller utan föregående uppsägning, utan angivande av skäl. Care.com förbehåller sig vidare rätten att ta bort profiler och/eller innehåll som har publicerats på webbplatsen av eller genom användaren. Om Care.com avslutar användarens registrering och/eller tar bort användarens profiler eller publicerade innehåll, har Care.com ingen skyldighet att informera användaren om detta eller om skälet till avslutandet eller borttagandet.

(5) Om användarens åtkomst spärras på grund av ett uppsåtligt eller vårdslöst avtalsbrott och/eller om avtalet avslutas, ska användaren betala skadestånd för den återstående avtalstiden uppgående till den avtalade avgiften minus inbesparade kostnader, dock minst 25 euro. Storleken på de inbesparade kostnaderna bestäms schablonmässigt till 10 % av avgiften. Båda avtalsparterna har rätt att bevisa att skadan och/eller de inbesparade kostnaderna faktiskt är högre eller lägre.

(6) Efter avslutande av avtalet kommer Care.com att radera alla användarens uppgifter utom om detta inte är tillåtet på grund av arkiveringsskyldigheter enligt lag eller avtal.

(7) I anslutning till ett avslutande av en individuell användning av tjänsterna från Care.com förbehåller sig Care.com rätten att skicka information om detta till andra registrerade användare som Care.com antar har haft kontakt med användaren. Care.coms beslut om att avsluta användarens registrering och/eller att meddela andra användare med vilka Care.com antar att användaren har haft kontakt innebär inte alls att Care.com gör utsagor om användarens karaktär, generella rykte, personliga egenskaper eller livsstil.

§8 Inloggning

(1) Vidare förklarar användaren att han – och enligt vad han känner till inte heller någon medlem i hans hushåll – inte tidigare är straffad för ett uppsåtligt brott som äventyrar tredje mans säkerhet, framför allt inte p.g.a. brott mot sexuell självbestämmanderätt (§§ 174 ff tyska strafflagen [StGB], ett brott mot en människas liv (§§ 211 ff StGB), ett brott mot en människas fysiska integritet (§ 223 ff StGB), ett brott mot den personliga friheten (§§ 232 ff StGB), eller p.g.a. stöld och förskingring (§§ 242 ff StGB) eller rån och utpressning (§§ 249 ff StGB) eller p.g.a. narkotikamissbruk.

(2) Ett användarkonto är enbart till för hans/hennes personliga användning och en användare får inte ge tredje man tillstånd att använda detta konto. En användare får inte överlåta sitt konto till tredje man.

(3) Användarna förbinder sig att inte avsiktligen eller i bedrägligt syfte lämna oriktiga uppgifter i sin profil eller på andra områden av portalen. Sådana uppgifter kan leda till civilrättsliga åtgärder. Webbplatsinnehavaren förbehåller sig dessutom rätten att i ett sådant fall med omedelbar verkan upplösa det befintliga avtalsförhållandet.

§9 Care.com/sv-se:s ansvar

(1) Care.com/sv-se påtar sig inget ansvar för innehållet och riktigheten i användarnas registrerings- och profiluppgifter eller annat användargenererat innehåll. Care.com/sv-se påtar sig inte heller något ansvar för eventuellt missbruk av informationen.

(2) Vad gäller den sökta eller erbjudna tjänsten ingås avtalet uteslutande mellan de vid varje tillfälle berörda användarna. Därför ansvarar Care.com/sv-se inte för de deltagande användarnas prestationer. På motsvarande sätt ska alla angelägenheter beträffande relationen mellan sökande och leverantör inklusive, och utan undantag, de tjänster som en sökande har erhållit eller de betalningar som ska erläggas till leverantörer, riktas direkt till sökandens eller leverantörens respektive part. Care.com/sv-se kan inte hållas ansvarigt för detta och motsätter sig härmed uttryckligen allt eventuellt skadeståndsansvar av vilket slag det vara må, inklusive fordringar, prestationer, direkta eller indirekta skador av alla slag, medvetet eller omedvetet, väntat eller oväntat, redovisat eller ej, av vilket slag det vara må i samband med nämnda angelägenheter.

(3) För skador på liv, kropp eller hälsa svarar Care.com Europe GmbH bara om de beror på att Care.com Europe GmbH av oaktsamhet åsidosatt en skyldighet eller att ett juridiskt ombud eller en medhjälpare hos Care.com Europe GmbH uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt en skyldighet.
För övriga skador, såvida de inte beror på åsidosättande av så kallade kardinalplikter (skyldigheter vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras på föreskrivet sätt och vars efterlevnad avtalsparten regelmässigt får förlita sig på), ansvarar Care.com Europe GmbH bara om de beror på att Care.com Europe GmbH av grov oaktsamhet åsidosatt en skyldighet eller att ett juridiskt ombud eller en medhjälpare hos Care.com Europe GmbH uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt en skyldighet.

(4) Skadeståndskraven är, utom i de i punkt 3 nämnda fallen, begränsade till en förutsebar, avtalstypisk skada. De uppgår vid dröjsmål till högst 5 procent av uppdragsvärdet.

(5) Skadeståndskrav som utgår från skador på liv, kropp eller hälsa eller från frihetskränkning preskriberas efter 30 år; för övrigt efter 1 år, varvid preskriptionstiden börjar vid utgången av det år under vilket kravet uppkom och borgenären får kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet och vem som är gäldenär, eller skulle ha känt till om han inte varit grovt oaktsam (§ 199 punkt 1 BGB).

(6) Webbplatsinnehavaren ansvarar inte för om tredje man obehörigen får kännedom om personliga användaruppgifter (t.ex. genom att databasen ”hackas”). Webbplatsinnehavaren ansvarar inte heller för om tredje man missbrukar användaruppgifter som dessa användare själva gjort tillgängliga för tredje man.

(7) Webbplatsinnehavaren förbehåller sig rätten – ingår dock inte förpliktelsen – att kontrollera innehållet i en text som användaren skrivit samt uppladdade filer (bilder, videor) med avseende på efterlevnad av lag och rätt och, om nödvändigt, helt eller delvis ta bort dem.

§10 Care.com/sv-se:s tillgänglighet

Care.com/sv-se har en tillgänglighet på 97 procent på årsbasis. Tillgänglighet beräknas som förhållandet mellan upptid och normtid: Tillgänglighet (%) = upptid/normtid *100. Upptid är tid under vilken systemet faktiskt är tillgängligt uppmätt vid routerutgången i Care.com/sv-se:s datacentral. I normtiden räknas inte in tid för nödvändigt systemunderhåll och avbrott för säkerhetskopiering offline, vid varje tillfälle inom rimliga gränser (industristandard), inte heller avbrott p.g.a. force majeure eller p.g.a. andra orsaker som Care.com/sv-se inte svarar för p.g.a. uppsåt eller grov oaktsamhet.

§11 Användarens ansvar och skyldigheter

(1) Användaren ansvarar ensam för innehållet i sin registrering och därmed för den information som han tillhandahåller om sig själv. Care.com/sv-se ansvarar inte för krav beträffande felaktiga, opassande eller ofullständiga upplysningar som användaren har tillhandahållit. Användaren försäkrar att de uppgifter som han har angett hos Care.com/sv-se överensstämmer med sanningen. Användaren försäkrar dessutom att han inte använder de uppgifter som tredje man har anförtrott honom för kommersiella ändamål, inklusive reklamändamål, som överskrider plattformens syfte. Utan att inskränka ovannämnda förklarar användaren att han/hon har rätt att publicera tillhandahållen information på webbplatsen; inklusive och utan undantag att användaren har tillstånd och tillåtelse från målsman eller vårdnadshavare att publicera innehållet.

(2) Användaren har rätt att och lämnar härmed till Care.com/sv-se och till Care.com/sv-se närstående bolag, partnerföretag, licenstagare och efterträdare en återkallelig, icke-exklusiv, avgiftsfri rätt till nyttjande, mångfaldigande, användning, visning, reproduktion, anpassning, modifiering och fördelning av det innehåll som användaren har tillhandahållit på webbplatsen. Användaren förklarar att han/hon inte kränker eller åsidosätter tredje mans rättigheter genom det innehåll som publicerats och använts av Care.com/sv-se.

(3) Användaren förstår och accepterar att Care.com/sv-se med hänsyn till billighet får kontrollera och/eller tillfälligt såväl som slutgiltigt ta bort samtligt innehåll som användaren publicerar, i delar eller i sin helhet, framför allt om det enligt Care.com/sv-se:s uppfattning bryter mot dessa Allmänna affärsvillkor eller inte är lämpligt eftersom det är kränkande eller illegalt eller på annat sätt åsidosätter tredje mans rättigheter eller säkerhet.

(4) Användaren förbinder sig att friskriva Care.com Europe GmbH från sådana klagomål, skador, förluster eller krav som uppkommer genom en vårdslös, inkorrekt registrering från användaren och/eller användning av tjänsterna. Detta gäller framför allt skäliga kostnader som är nödvändiga för att vederbörligen försvara sig mot kraven.

(5) Användaren förbinder sig att behandla e-post och andra meddelanden konfidentiellt och att först efter uttryckligt medgivande från användaren göra dem tillgängliga för tredje man.
Detta gäller även för namn, telefon- och faxnummer, adressuppgifter, e-postadresser och webbadresser.

(6) Användaren förbinder sig att inte utnyttja tjänsten på ett otillåtet sätt, framför allt att inte via Care.com/sv-se sprida förolämpande, stötande eller på annat sätt lagstridigt material eller sådan information. Detta gäller särskilt material som innehåller pornografi, rasism eller hets mot folkgrupp eller jämförbar information. Användaren förbinder sig att inte begagna sig av Care.com/sv-se för att hota andra användare, trakassera dem eller kränka tredje mans rättigheter.
Användaren förbinder sig att inte använda mekanismer, mjukvara, skript eller andra hjälpmedel i samband med användning av tjänsten, vilka inskränker eller förhindrar funktionaliteten på eller nåbarheten av Care.com/sv-se. Användaren får inte ändra, skriva över, ta bort eller på annat sätt manipulera innehåll som Care.com/sv-se lagt upp. Användaren förbinder sig att inte fånga upp systemmeddelanden eller e-post som är avsedda för andra användare, eller att försöka göra detta. Användaren förbinder sig att inte skicka e-post eller kedjebrev eller lägga upp erbjudanden om varor eller tjänster som inte har direkt med Care.com/sv-se:s angivna syfte att göra.
Utan att inskränka ovanstående måste användaren använda Care.com Europe:s webbplats och/eller tjänst, framför allt det innehåll som denne har lagt upp, i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

(7) I det fall någon av ovan angivna uppföranderegler inte följs kan det leda till både att Care.com/sv-se säger upp avtalet och civil- och straffrättsliga åtgärder mot användaren själv. Care.com/sv-se förbehåller sig uttryckligen rätten att utesluta användaren från plattformen, om han vid registreringen eller vid ett senare tillfälle bryter mot riktlinjerna.

(8) Användaren förbinder sig att informera sig om lagbestämmelserna angående tillhandahållande av och ersättning för familje- och hushållsnära tjänster (exempelvis hos en skatterådgivare, sjukkassorna, pensionsförsäkringsinstitutionerna och yrkesorganisationerna) och att ta hänsyn till dessa. Care.com Europe GmbH ger stöd i samband med detta och distanserar sig således uttryckligen från svartarbete.

§12 Inblandning av tredje man

Care.com/sv-se äger rätt att ge tredje man i uppdrag att tillhandahålla delar av eller hela prestationsutbudet.

§13 Laga domstol, tillämplig rätt; enskilda bestämmelsers ogiltighet

Den juridiska plats för lagfrågor med användare, som inte är köpare, är inte juridiska personer under lagen, och de är inte tillgångar under juridisk lag, som är domicil av leverantören. För andra kunder gäller detta för konflikter som skapas ur eller relateras till lagen, samma som när köparen efter transaktionen av kontraktet flyttar eller flyttar hem i ett land utanför Tyskland, eller när uppehållet vid ett åklagande inte är bekant.

§14 Information om ångerrätt

Konsumenter har följande ångerrätt:

Ångerrätt

Du har rätten att frånträda din viljeförklaring om att ingå avtal inom två veckor utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från dagen då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss

Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 17
D-10245 Berlin

Tel: +49 30 29363890
Fax: +4930-29363899
E-mail: mcimprint-en@care.com

med en entydig förklaring (t.ex med ett brev, fax eller email) om ditt beslut att upphäva kontraktet. För detta kan du använda den bifogade mallen, men det är inte obligatoriskt.

För att uprätthålla ångerrättsfristen räcker det att du skickar meddelandet om utnyttjandet av ångerrätten innan ångerrätssfristen löpt ut.

Verkan av att ångerrätten utövas:

Om en återkallelse träder i kraft är vi skyldiga att betala tillbaka alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått p.g.a att du valt ett annat leveranssätt än det av oss erbjudna, billigaste standardleveranssättet). Återbetalningen ska ske utan dröjsmål och senast fjorton dagar efter dagen då meddelandet om din återkallelse av avtalet kommit in till oss. För återbetalningen anväder vi samma betalningssätt som ursprungligen användes för transaktionen förutom om vi inte uttryckligen kommit överens med dig om något annat. Under inga omständigheter kommer du att betala avgifter för återbetalningen.

Om du begärt att tjänsten påbörjas innan ångerrättsfristen löpt ut är du skyldig att betala oss en rimlig summa i förhållande till den totala summan som ingick i avtalet. Summan motsvarar tiden under vilken tjänsten har använts fram till det att ditt meddelande om utnyttjandet av ångerrätten beträffande avtalet har kommit in till oss.

--- Mall Ångerrättsformulär ---

Mall Ångerrättsformulär

(Om du vill återkalla avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka det till oss.)

- Till
Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 17
10245 Berlin
Fax: +4930-29363899
E-Mail: mcimprint-en@care.com

- Härmed återkallar jag/vi (*) avtalet som ingicks av mig/oss (*) angående köpet av följande varor (*)/ utförandet av följande tjänster (*)

- Beställd den (*)/erhållen den (*)

- Kundens namn

- Kundens adress

- Kundens underskrift (endast om papperskopia skickas in)

- Datum

_____________

(*) stryk det som ej är tillämpligt

Senast uppdaterad: 14 mars 2023