Användarvillkor

Augusti 2014

Läs vänligen igenom följande användningsvillkor som gäller för alla besökare på webbplatsen Care.com/sv-se (nedan kallad ”webbplats”). Genom att använda denna webbplats lämnar du konkludent samtycke till dessa användarvillkor. Care.com Europe GmbH förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående avisering ändra, stryka eller komplettera informationen på denna webbplats.

Immateriell äganderätt
Webbplatsen ägas och drivs av Care.com Europe GmbH. Till alla varumärken, logotyper och andra kännetecken som visas på dessa webbplatser är Care.com Europe GmbH ägare eller licenstagare. Utan uttryckligt skriftligt samtycke från Care.com Europe GmbH respektive ägaren till varumärket ger deras representation på denna webbplats inte besökarna, varken implicit eller explicit, någon licens eller rättighet till varumärket.

Mångfaldigande, spridning, ändring eller användning av innehållet på dessa webbplatser för andra än personliga, icke-kommersiella ändamål är bara tillåtet efter skriftligt samtycke från Care.com Europe GmbH. Varje kopia av innehållet på dessa webbplatser respektive en partiell kopia av densamma ska vara försedd med följande copyrightmärkning: Copyright © 2007–2019 Care.com/sv-se – Alla rättigheter förbehålls.

Care.com Europe GmbH förbehåller sig rätten att vid varje överträdelse i full omfattning göra gällande sina immateriella rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Det kan eventuellt innefatta straffrättsliga åtgärder.

Allmänna deltagarvillkor
Användare av webbplatserna förbinder sig att inte använda tjänsten på ett otillåtet sätt. Det innebär framför allt följande:

 • att inte via denna sprida förolämpande, stötande eller på annat sätt lagstridigt material eller sådan information;
 • att inte använda den för att hota eller trakassera andra personer, eller kränka tredje mans rättigheter (inklusive personliga rättigheter);
 • att inte ladda upp data som
  • innehåller virus (infekterad mjukvara) eller
  • innehåller mjukvara eller annat material som är upphovsrättsligt skyddat, om inte användaren har rättigheter till det eller erforderliga samtycken.
 • att inte ladda upp foton,
  • som inte föreställer den registrerade (förfalskade foton)
  • på vilka seriefigurer, djur, landskap etc. är avbildade
  • på vilka e-postadresser eller internetadresser nämns
  • som har pornografiskt, förolämpande, stötande eller på annat sätt lagstridigt innehåll (det måste vara ett verkligt foto av medlemmen; medlemmens ansikte ska kunna urskiljas)
 • att inte använda den på ett sådant sätt att tillgängligheten till erbjudandena för andra medlemmar och kunder påverkas negativt;
 • att inte nämna namn, adresser, telefon- eller faxnummer, e-postadresser etc., om inte dessa uppgifter uttryckligen krävs;
 • att inte använda tekniska funktioner, som t.ex. skript, program eller andra hjälpmedel som direkt eller indirekt står i motsättning till idén om de erbjudna tjänsterna;
 • att på intet sätt direkt eller indirekt ändra, påverka, förvränga eller ta bort Care.com Europe GmbH:s resultat och/eller innehåll;
 • att nyttjande av innehållsmässiga delar motsvarar en normal användning, så att t.ex. inte en personlig, manuell användning av innehållsmässiga delar sker;
 • att inte genomföra ändringar av det av Care.com Europe GmbH avsedda funktionssättet.

Åsidosättande av en av ovan angivna uppföranderegler kan både leda till ett omedelbart uteslutande från användning av webbplatserna och till civil- och straffrättsliga åtgärder för användaren själv. Webbplatsernas innehavare förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder.

Länkar till andra webbplatser
För länkar till webbplatser som inte drivs av Care.com Europe GmbH som finns på den här webbplatsen gäller: Care.com Europe GmbH har ingen som helst möjlighet att kontrollera innehållet på dessa webbplatser då de är helt oberoende av Care.com Europe GmbH. Av denna anledning påtar sig Care.com Europe GmbH inget som helst ansvar för innehållet på dessa webbplatser och följderna av att besökarna använder dem. Besök på alla webbplatser som är nåbara via länkar sker på egen risk. Det lämnas ingen särskild information när användare lämnar webbplatserna. Vi vill dock be dig att omgående göra oss uppmärksamma på lagstridigt och tvivelaktigt innehåll på länkade webbplatser. Andra webbplatser är eventuellt länkade till Care.com Europe GmbH:s webbplatser. För en sådan länk krävs först samtycke från Care.com Europe GmbH.

Ansvarsbegränsning
Care.com Europe GmbH strävar efter att ständigt uppdatera webbplatserna, men lämnar dock ingen garanti för att innehållet är riktigt eller fullständigt. Dessutom:

 • Care.com/sv-se påtar sig inget ansvar för innehållet och riktigheten i användarnas registrerings- och profiluppgifter eller annat användargenererat innehåll. Care.com/sv-se påtar sig inte heller något ansvar för eventuellt missbruk av informationen.
 • Vad gäller den sökta eller erbjudna tjänsten ingås avtalet uteslutande mellan de vid varje tillfälle berörda användarna. Därför ansvarar Care.com/sv-se inte för de deltagande användarnas prestationer. På motsvarande sätt ska alla angelägenheter beträffande relationen mellan sökande och leverantör inklusive, och utan undantag, de tjänster som en sökande har erhållit eller de betalningar som ska erläggas till leverantörer, riktas direkt till sökandens eller leverantörens respektive part. Care.com/sv-se kan inte hållas ansvarigt för detta och motsätter sig härmed uttryckligen allt eventuellt skadeståndsansvar av vilket slag det vara må, inklusive fordringar, prestationer, direkta eller indirekta skador av alla slag, medvetet eller omedvetet, väntat eller oväntat, redovisat eller ej, av vilket slag det vara må i samband med nämnda angelägenheter.
 • För skador på liv, kropp eller hälsa svarar Care.com Europe GmbH bara om de beror på att Care.com Europe GmbH av oaktsamhet åsidosatt en skyldighet eller att ett juridiskt ombud eller en medhjälpare hos Care.com Europe GmbH uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt en skyldighet.
  För övriga skador, såvida de inte beror på åsidosättande av så kallade kardinalplikter (skyldigheter vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras på föreskrivet sätt och vars efterlevnad avtalsparten regelmässigt får förlita sig på), ansvarar Care.com Europe GmbH bara om de beror på att Care.com Europe GmbH av grov oaktsamhet åsidosatt en skyldighet eller att ett juridiskt ombud eller en medhjälpare hos Care.com Europe GmbH uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt en skyldighet.
 • Skadeståndskraven är, utom i de i punkt 3 nämnda fallen, begränsade till en förutsebar, avtalstypisk skada. De uppgår vid dröjsmål till högst 5 procent av uppdragsvärdet.
 • Skadeståndskrav som utgår från skada på liv, kropp eller hälsa eller från frihetskränkning preskriberas efter 30 år; för övrigt efter 1 år, varvid preskriptionstiden börjar vid utgången av det år under vilket kravet uppkom och borgenären får kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet och vem som är gäldenär, eller skulle ha känt till om han inte varit grovt oaktsam (§ 199 punkt 1 BGB).
 • Webbplatsinnehavaren ansvarar inte för om tredje man utan behörighet får kännedom om personliga användaruppgifter (t.ex. genom att databasen ”hackas”). Webbplatsinnehavaren ansvarar inte heller för om tredje man missbrukar användaruppgifter som dessa användare själva gjort tillgängliga för tredje man.
 • Webbplatsinnehavaren förbehåller sig rätten – ingår dock inte förpliktelsen – att kontrollera innehållet i en text som användaren skrivit samt uppladdade filer (bilder, videor) med avseende på efterlevnad av lag och rätt och, om nödvändigt, helt eller delvis ta bort dem.

Webbplatsens tillgänglighet
Care.com/sv-se har en tillgänglighet på 97 procent på årsbasis. Tillgänglighet beräknas som förhållandet mellan upptid och normtid: Tillgänglighet (%) = upptid/normtid *100. Upptid är tid under vilken systemet faktiskt är tillgängligt uppmätt vid routerutgången i Care.com/sv-se:s datacentral. I normtiden räknas inte in tid för nödvändigt systemunderhåll och avbrott för säkerhetskopiering offline, vid varje tillfälle inom rimliga gränser (industristandard), inte heller avbrott p.g.a. force majeure eller p.g.a. andra orsaker som Care.com/sv-se inte svarar för p.g.a. uppsåt eller grov oaktsamhet.

Care.com Europe GmbH hänvisar till

 • att det är tekniskt omöjligt att hålla webbplatsen fri från fel av varje slag och att Care.com Europe GmbH därför inte tar något som helst ansvar för detta,
 • att fel kan leda till att webbplatserna stängs ned ibland,
 • att dessa webbplatsers tillgänglighet är beroende av villkor och prestationer som ligger utanför Care.com Europe GmbH:s påverkan, som t.ex. överföringskapaciteter och telefonförbindelser mellan de enskilda deltagarna. Störningar som faller inom detta område har Care.com Europe GmbH inget ansvar för.

Diskussionsfora
I den mån som Care.com Europe GmbH tidvis eller permanent erbjuder diskussionsfora på sina webbplatser förväntar sig Care.com Europe GmbH av deltagarna i dessa diskussionsfora att de följer vanliga kommunikationsregler som ömsesidig respekt. Besökare får inte sprida eller publicera kränkande, eventuellt nedvärderande, oanständigt, stötande, förolämpande eller obscent material eller material som kränker tredje mans immateriella rättigheter.

Personuppgifter
Beakta i detta sammanhang våra riktlinjer för skydd av personuppgifter. Webbplatsanvändare som öppnar ett användarkonto kan ta bort hela sin registrering genom att via kontaktformuläret på webbplatserna skicka ett meddelande om detta.

Avslutande anmärkningar
Om en bestämmelse i dessa användarvillkor skulle vara eller bli ogiltig påverkas inte övriga bestämmelsers giltighet. Den ogiltiga bestämmelsen ersätts av en sådan vars innehåll juridiskt sett kommer så nära som möjligt. Klagomål mot eller överträdelser av ovannämnda användarvillkor kan anmälas via kontaktformuläret på webbplatserna eller via mcimprint-en@care.com.

Denna sida har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning i Tyskland. Den är avsedd att besökas och användas av invånare i Tyskland, även om det är möjligt få till gång till den från andra länder.