Käyttöehdot

31. Elokuu 2014

Luethan seuraavat, jokaista Care.com/fi-fi -verkkosivuston (jäljempänä "verkkosivusto”) vierailijaa koskevat käyttöehdot läpi. Käyttäjä hyväksyy hiljaisesti nämä käyttöehdot käyttämällä verkkosivustoa. Care.com Europe GmbH varaa itselleen oikeuden muuttaa, poistaa tai täydentää tämän verkkosivuston tietoja milloin tahansa ilman edeltävää ilmoitusta.

Immateriaalioikeudet
Verkkosivusto on Care.com Europe GmbH -yrityksen omaisuutta ja sen ylläpitämä. Kaikki merkit, logot ja tunnukset, jotka näkyvät tällä verkkosivustolla, ovat Care.com Europein omaisuutta ja lisenssejä. Ilman Care.com Europein tai merkin omistajan erillistä kirjallista lupaa ei merkin kuva tällä verkkosivustolla anna käyttäjille epäsuorasti tai suorasti lisenssiä tai oikeutta merkkiin.
Tämän verkkosivuston sisällön kopioiminen, jakaminen, muuttaminen tai käyttö muussa kuin henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa tarkoituksessa on sallittua vain, jos Care.com Europe GmbH on antanut siihen ennalta kirjallisen luvan. Kaikissa tämän verkkosivuston kopioissa tai osakopioissa tulee olla seuraava tekijänoikeusmerkintä: Copyright © 2007 - 2019 Care.com/fi-fi – Kaikki oikeudet pidätetään. Care.com Europe GmbH varaa itselleen oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin johtuen immateriaalioikeuksien loukkauksesta täydessä lain sille sallimassa määrin. Tämä käsittää myös rikosoikeudelliset toimenpiteet.

Yleiset käyttöoikeudet
Verkkosivuston käyttäjät ovat velvoitettuja käyttämään palvelua asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa erityisesti:

 • Käyttäjä ei levitä sivuston kautta halventavaa, loukkaavaa tai muulla tavoin lainvastaista materiaalia tai tietoja.
 • Käyttäjä ei käytä sivustoa uhkaillakseen tai häiritäkseen muita henkilöitä tai loukatakseen kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaanlukien henkilöoikeudet).
 • Käyttäjä ei lataa sivustolle tiedostoja,
  • joissa on virus (tartunnan saanut ohjelmisto) tai
  • joissa on ohjelmisto tai muuta materiaalia, joka on tekijänoikeuden suojaama, paitsi mikäli käyttäjällä on siihen oikeus tai vaadittavaa lupa.
 • Käyttäjä ei lataa sivustolle kuvia,
  • jotka eivät esitä rekisteröityä henkilöä (valokuvaväärennös)
  • joissa esiintyy sarjakuvahenkilöitä, eläimiä, maisemia tms.
  • joissa mainitaan sähköposti- tai internetosoitteita
  • joissa on pornograafista, halventavaa, loukkaavaa tai muulla tavoin lainvastaista sisältöä. (Valokuvan tulee olla todellisen jäsenen valokuva, josta tulee voida tunnistaa jäsenen kasvot).
 • Käyttäjä ei käytä sivustoa tavalla, joka vaikuttaisi epäedullisesti tuotteiden saatavuuteen muille osallisille tai asiakkaille.
 • Käyttäjä ei mainitse nimiä, osoitteita, puhelin- tai faksinumeroita, sähköpostiosoitteita jne., mikäli näitä tietoja ei erityisesti vaadita.
 • Käyttäjä ei käytä teknisiä välineitä, kuten esim. script-tiedostoja, ohjelmia ja muita apuvälineitä, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti vastoin tarjottujen palvelujen ajatusta.
 • Käyttäjä ei muuta, manipuloi, vääristä tai poista Care.com Europe GmbH -yrityksen tuloksia ja/tai sisältöjä millään tavoin suoraan tai epäsuorasti.
 • Sisällöllisten elementtien käyttö vastaa normaalia käyttöä, jolloin esimerkiksi ei tapahdu sisällöllisten elementtien henkilökohtaista ja käsin tapahtuvaa käyttöä.
 • Käyttäjä ei muuta Care.com Europe GmbH -yrityksen haluamaa toimintatapaa.

Jonkin yllä mainitun toimintavelvoitteen huomioimatta jättäminen voi johtaa sekä välittömään verkkosivuston käytön estämiseen että myös siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin käyttäjälle itselleen. Verkkosivuston toiminnanharjoittajat varaavat itselleen oikeuden tarvittaviin toimenpiteisiin.

Linkit ulkoisille verkkosivustoille
Koskien tämän verkkosivuston linkkejä, jotka johtavat verkkosivustoille, jotka eivät ole Care.com Europe GmbH -yrityksen ylläpitämiä, todetaan, että Care.com Europe GmbH:lla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta valvoa näiden verkkosivustojen sisältöä, sillä ne ovat täysin riippumattomia siitä. Tästä syytä Care.com Europe GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta näiden verkkosivustojen sisällöistä tai niiden käytöstä vierailijalle aiheutuneista seurauksista. Kaikille verkkosivustoille siirtyminen linkkien kautta tapahtuu omalla vastuulla. Kun käyttäjä poistuu verkkosivustoilta, ei siitä ilmoiteta erikseen. Käyttäjää pyydetään kuitenkin ilmoittamaan välittömästi linkitettyjen verkkosivustojen sisällöistä, jotka ovat lainvastaisista ja kyseenalaisia.

Muilla verkkosivustoilla saattaa olla linkkejä Care.com Europe GmbH:n verkkosivustolle. Sellaisten linkitysten käyttö vaatii ennalta Care.com Europe GmbH:n luvan.

Vastuunrajoitus
Care.com Europe GmbH pyrkii jatkuvasti päivittämään verkkosivustoja, mutta ei kuitenkaan takaa sisällön oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Lisäksi

 • Care.com/fi-fi ei vastaa käyttäjien rekisteröitymis- ja profiilitiedoissa olevien tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta sekä muista käyttäjien luomista sisällöistä. Care.com/fi-fi ei myöskään vastaa tietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.
 • Haluttua tai tarjottua palvelua koskeva sopimus syntyy ainoastaan kulloistenkin palvelussa osallisena olevien käyttäjien välille. Sen vuoksi Care.com/fi-fi ei vastaa palvelun käyttäjien suorituksista ja tekemisistä. Vastaavasti kaikki asiat, jotka liittyvät palveluihin, jotka palvelunsaaja on ottanut vastaan, tai maksut, joihin palveluntarjoajalla on oikeus – koskien saajan ja tarjoajan välistä suhdetta – on poikkeuksetta osoitettava suoraan joko kyseiselle saaja- tai tarjoajaosapuolelle. Care.com/fi-fi ei ole vastuussa tällaisesta ja kiistää nimenomaisesti kaikki mahdolliset korvausvaatimukset, olivatpa ne millaisia tahansa, mukaan lukien mainittuihin seikkoihin liittyvät saamiset, työsuoritukset, kaikenlaiset suorat tai epäsuorat vahingot, tahalliset tai tahattomat, oletetut tai odottamattomat, ilmi tulleet tai tulematta jääneet lajista riippumatta.
 • Care.com Europe vastaa kuolemantapauksista, ruumiinvammoista tai terveysvaaroista vain siinä tapauksessa, kun ne aiheutuvat huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä Care.com Europein taholta tai tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä laillisen Care.com Europein edustajan tai toteutukseen osallistuvien tahojen toimesta.
  Care.com Europe vastaa muista vaurioista vain, kun ne aiheutuvat räikeästä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä Care.com Europein taholta tai ne aiheutuvat tahallisesta tai räikeästä huolimattomuudesta johtuvien velvollisuuksien laiminlyönnistä laillisen Care.com Europein edustajan tai toteutukseen osallistuvien auttavien tahojen toimesta; eivätkä vauriot johdu olennaisten velvollisuuksien (sellaiset velvollisuudet, joiden toteutus on mahdollista vasta, kun sopimuksen täytäntöönpano on asianmukainen, ja joiden säännölliseen toimitukseen sopimusosapuoli voi luottaa) laiminlyömisestä.
 • Vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat koskettamaan ennalta arvattavia, sopimukselle tyypillisiä vaurioita, paitsi kohdassa 3 mainituissa tapauksissa. Viivästymistapauksessa vaatimukset ovat korkeintaan 5 % sopimusarvosta.
 • Vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat kuolemantapauksesta, ruumiinvammoista, terveysvaaroista tai vapauden loukkauksesta, vanhenevat 30 vuoden jälkeen; muutoin vanhenemisaika on 1 vuosi, jolloin vanhenemisaika alkaa sen vuoden päättyessä, jona vaatimus on syntynyt ja saamapuoli saa tietoonsa vaatimuksiin oikeuttavista olosuhteista sekä velallisen henkilöllisyyden, tai mikäli kyseessä ei ole räikeä huolimattomuus, tulisi saada tietoonsa (Saksan siviilioikeuslakikirja (BGB): § 199 kohta 1 BGB).
 • Toiminnanharjoittaja ei vastaa henkilökohtaisten käyttäjätietojen luvattomasta tietoonsaannista kolmannen osapuolen toimesta (esim. tietokantaa hakkeroimalla). Toiminnanharjoittaja ei myöskään vastaa käyttäjien tietojen väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta, mikäli käyttäjä itse on sallinut kolmannen osapuolen päästä käsiksi tietoihinsa.
 • Toiminnanharjoittaja varaa itselleen oikeuden – mutta ei velvollisuutta – tarkistaa käyttäjän laatiman tekstin sekä lataamien tiedostojen (kuvat, videot) lainmukaisuuden ja, mikäli tarpeellista, poistaa sisältö kokonaan tai osittain.

Verkkosivuston käytettävyys
Care.com/fi-fi -verkkosivuston käytettävyys on 97 % vuoden aikana. Käytettävyys on todellisen ajan (IZ)ja ohjeajan (SZ) välinen suhde. VF(%) = (IZ / SZ) *100. Todellinen aika (IZ) on ajanjakso, jona järjestelmä on tosiasiallisesti Care.com/fi-fi:n reitittimen ulostulossa käytettävissä. Ohjeaikaan ei lasketa järjestelmän ylläpitoon tarvittavia ylläpitoaikoja ja offline-varmistusten keskeytyksiä kulloinkin kohtuullisissa puitteissa (teollisuustandardi) sekä ylivoimaisesta esteestä tai muista Care.com/fi-fi -sivustosta johtumattomista, tarkoituksellisesta tai räikeästä huolimattomuudesta, aiheutuneista syistä.

Care.com Europe GmbH huomauttaa, että

 • on teknisesti mahdotonta tarjota täysin moitteetonta verkkosivustoa ja että Care.com Europe GmbH ei siksi vastaa millään tavoin siitä,
 • että virheet voivat johtaa ajoittain sivuston sulkemiseen
 • että tämän verkkosivuston saatavuus riippuu Care.com Europe GmbH:n vaikutusvallan ulottumattomissa olevista olosuhteista ja suorituksista, kuten esim. yksittäisten osapuolten siirtotehosta ja puhelinyhteyksistä. Care.com Europe GmbH ei vastaa näillä alueilla tapahtuvista häiriöistä.

Keskustelupalstat
Mikäli Care.com Europe GmbH tarjoaa ajoittain tai jatkuvasti verkkosivustollaan keskustelupalstoja, odottaa Care.com Europe GmbH kyseisten keskustelupalstojen osallistujilta, että he huomioivat yleiset viestintään liittyvät säännöt sekä osoittavat molemminpuolista kunnioitusta. Käyttäjät eivät saa levittää tai julkaista loukkaavia, mahdollisesti alentavia, törkeitä, mustamaalaavia, halventavia tai hävyttömiä aineistoja tai aineistoja, jotka loukkaavat kolmannen osapuolen omistusoikeutta.

Henkilötiedot
Huomioithan tässä yhteydessä tietosuojamääritelmämme. Verkkosivuston käyttäjät, jotka avaavat käyttäjätilin, voivat poistaa rekisteröintinsä kokonaan lähettämällä asiasta tiedon verkkosivustolla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Loppuhuomautukset
Mikäli näiden käyttöehtojen jokin sääntö olisi vaikutukseton tai siitä tulisi vaikutukseton, ei sillä ole vaikutusta muiden sääntöjen vakuutuksellisuuteen. Vaikutuksensa menettäneen säännön tilalle tulee sellainen sääntö, jonka määritelmällinen sisältö on oikeudellisesti lähimpänä. Edellä mainituista käyttöehdoista voi valittaa tai niiden loukkauksista voi ilmoittaa käyttämällä verkkosivuston yhteydenottolomaketta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mcimprint-en@care.com.

Tätä sivua laadittaessa huomioitiin Saksassa voimassa olevat määräykset. Sivulla vierailu ja sen käyttö on tarkoitettu Suomessa asuville, vaikka myös muissa maissa asuvien on mahdollista käydä sivustolla.