Brukervilkår

Sist oppdatert: Desember 2016

Vennligst les nøye igjennom brukervilkårene før du benytter deg av Care.com tjenester. Ved å bruke denne siden samtykker og aksepterer du disse Vilkårene. Care.com forbeholder seg retten til å endre, slette eller komplettere disse Brukervilkårene når som helst.

Immateriell eiendom
Nettstedet tilhører og drives av Care.com Europe GmbH. Care.com Europe GmbH eier eller er lisensinnehaver av alle varemerker, logoer og andre karakteristiske tegn eller kjennemerker som vises på disse nettsidene. Uten skriftlig samtykke fra Care.com Europe GmbH, eier av varemerket eller deres representasjon på denne nettsiden, er ikke de besøkende, enten eksplisitt eller implisitt, gitt noen lisens eller rett til varemerket.

All gjengivelse, reproduksjon, distribusjon, endring eller bruk av innholdet på dette nettstedet for ikke personlige, ikke-kommersielle formål nettsider er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Care.com Europe GmbH. Enhver kopi av innholdet på disse nettstedene, eller en delvis kopi av det samme skal være utstyrt med følgende opphavsrett: Copyright © 2007-2019 Care.com/no - Alle rettigheter reservert.

Care.com Europe GmbH forbeholder seg retten til å ta juridiske tiltak for ethvert brudd på selskapets immaterielle rettigheter med full kraft av gjeldende lovgivning. Dette innbefatter straffeforfølgning om nødvendig og passende.

Generelle betingelsene for deltakelse
Besøkende på nettsteder forplikter seg til å ikke misbruke tjenesten, dette innebærer spesielt følgende:

 • Ikke spre fornærmende, støtende eller på annen måte ulovlig materiale eller informasjon;
 • Ikke benytte den til å true eller trakassere andre, eller krenke rettighetene til tredjeparter (inkludert personlige rettigheter);
 • Ikke laste opp data,
  • som inneholder et virus (infisert programvare) eller
  • inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av opphavsretts, med mindre brukeren har rettighetene til det eller de nødvendige samtykker.
 • Ikke å laste opp bilder,
  • som ikke representerer den registrerte personen (falske bilder) eller
  • hvor tegneseriefigurer, dyr, landskap osv. er avbildet eller
  • hvor det på bildet er nevnt e-postadresser eller Internett-adresser
  • som har pornografisk, ærekrenkende, uanstendig eller på annen måte ulovlig innhold (det må være et reelt bilde av medlemmet, hvor medlemmets ansikt kan gjenkjennes)
 • Ikke bruke det på en slik måte at tilgjengeligheten av tilbud for andre medlemmer og kunder blir negativt påvirket;
 • Ikke nevne navn, adresser, telefon- og faksnumre, e-postadresser, etc., med mindre denne informasjonen uttrykkelig og spesifikt kreves;
 • Ikke bruke tekniske verktøy, for eksempel skript, programmer og andre hjelpemidler/verktøy er imot, direkte eller indirekte, ideen av tjenestene som tilbys;
 • som på ingen måte, direkte eller indirekte, endre, påvirke, forvrenge eller slette Care.com Europe GmbH resultater og / eller innhold;
 • At bruk som ikke er i samsvar med normal bruk av innholdselementer, der for eksempel, er det personlige, manuell bruk av innholdselementene, ikke gjennomføres;
 • ikke gjennomføre endringer i driften ønsket av Care.com Europe GmbH eller dets tiltenkte virkemåte/funksjonalitet.
Mangel på overholdelse av en eller flere av de ovennevnte kontraktsforpliktelser kan føre til umiddelbar utestengelse fra bruk av nettstedet, samt føre til sivile og kriminelle konsekvenser for brukeren. Operatørene av nettstedet vil ta de nødvendige foranstaltninger i slike tilfeller.

Linker til andre nettsider
Følgende gjelder i forbindelse med linker til nettsteder som ikke drives av Care.com Europe GmbH, som kan finnes på denne nettsiden: Care.com Europe GmbH har ingen mulighet til å kontrollere innholdet på disse nettstedene siden de har ingen tilknytning til Care.com Europe GmbH. Det er derfor Care.com Europe GmbH ikke tar noe som helst ansvar for innholdet på disse nettstedene og konsekvensene av besøkendes bruk på disse sidene. Besøk nettsidene gjennom de gitte linkene på eget ansvar.

Andre nettsteder kan muligens ha henvisninger via linker til Care.com Europe GmbH eller Care.com/no sine nettsider. En slik lenke forutsetter imidlertid forhåndsgodkjennelse fra Care.com Europe GmbH.

Ansvarsbegrensning
Care.com Europe GmbH gjør sitt ytterste for å kontinuerlig ha en oppdatert hjemmeside og nettsted, men garanterer imidlertid ikke innholdets riktighet eller fullstendighet. Videre:

 1. Care.com påtar seg intet ansvar for innholdet og riktigheten av opplysningene i brukernes registrering og profildataene de selv fyller ut og eventuelt annet innhold som er generert av brukeren. Likeledes påtar Care.com seg ikke noe ansvar i tilfelle det forekommer et eventuelt misbruk av denne informasjonen.

 2. I forhold til den ønskede eller tilbudte tjeneste, skal avtalen kun tre i kraft mellom de respektive deltakende brukerne. Derfor tar ikke Care.com på seg noe ansvar for tjenestene til de deltakende brukere. Følgelig vil alle saker som angår forhold knyttet til forholdet mellom Tjenestesøker og Tjenesteleverandør, inkludert, og uten unntak, de tjenestene som en Tjenestesøker har innhentet eller utbetalinger som skyldes Tjenesteleverandøren med en gang bli henvist direkte til den aktuelle parten - enten Tjenestesøker eller Tjenesteleverandør. Care.com kan ikke gjøres ansvarlig for dette, og vil nekte alle former for erstatningskrav inkludert fordringer, tjenester, direkte eller indirekte skader av alle sorter, enten gjort bevisst eller ikke, antatt eller ikke, nevnt og inkludert eller utlevert eller ikke, samme hva slags form, i forbindelse med de nevnte forhold.

 3. For skader som oppstår ut ifra skader på liv, kropp eller helse, skal Care.com Europa være ansvarlig kun når dette skyldes forsettlig eller uaktsom overtredelse etter Care.com Europa eller en forsettlig eller uaktsom overtredelse av forpliktelsene av en lovfestet representant eller agent av Care.com Europa.

  For andre skader, når disse ikke innebærer mislighold eller kontraktsbrudd (de forpliktelser som danner grunnlaget for kontraktens gjennomførelse, og som kontraktspartene kan forvente og har forutsetning for å tro blir overholdt), skal Care.com Europa være ansvarlig kun hvis dette skyldes forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av forpliktelsene til Care.com Europa eller forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av forpliktelsene til en lovfestet representant eller agent for Care.com Europa.

 4. Krav om skadeserstatning er, i tillegg til de tilfellene omtalt i par. 3, begrenset til skader som er forutsigbare og særlig typiske for denne type kontrakt. De beløper seg, i tilfelle mislighold, til maksimalt 5% av verdien av inngått kontrakt.

 5. Krav om erstatning som følge av skader på liv, kropp, helse eller frihet, har en foreldelsesfrist på 30 år; i motsetning til andre krav, som har ett år; hvor foreldelsesfristen begynner i slutten av året da kravet ble pådratt og fordringshaver har blitt klar over eller burde fått kunnskap om de faktiske forhold som begrunner kravet og skyldneren, eller skulle kjent til om han ikke har vist grov uaktsomhet (§ 199 par. 1 BGB).

 6. Operatøren av nettsiden er ikke erstatningspliktige for uautorisert tilgang til personlige data om brukeren av tredjeparter (for eksempel på grunn av "hacking" av databank). Likeledes, operatøren kan ikke holdes ansvarlig for misbruk av informasjon om brukere gjennom tredjeparter, hvor informasjon er blitt gjort tilgjengelig av disse brukerne selv, til tredjeparter.

 7. Operatøren forbeholder seg retten – inngår imidlertid ikke ansvaret og operatøren tar heller ikke på seg noen forpliktelser - til å vurdere innholdet i en tekst utarbeidet av en bruker, samt opplastede data (bilder, video) med hensyn til oppfyllelse av lover og regelverk, og når det eventuelt er nødvendig å slette disse delvis eller fullstendig.

Nettsidens tilgjengelighet
Sett over ett år har Care.com/no en tilgjengelighet på 97 %. Tilgjengeligheten henviser i den henseende til forholdet mellom reell tid (RT) og nominell tid (NT): Tilgjengelighet (%) =(RT / NT) *100. Den reelle tiden (RT) er det tidsrommet, hvor det er faktisk og reell adgang til Care.com/no sitt datasenters system på ruter-utgangen. Den reelle eller faktiske tid omfatter ikke vedlikeholdelsestid, som er nødvendig for systemets vedlikeholdelse, og avbrytelser av hensyn til offline-sikringer innenfor passende rammer (industriell standard) og avbrytelser som følge av Force Majeure og andre årsaker som ikke kan føres tilbake til Care.com/no sitt forsett eller grove uaktsomhet.

Care.com Europe GmbH henviser til:

 • at det rent teknisk er umulig å stille nettsiden til rådighet uten feil av enhver art, og at Care.com Europe GmbH derfor ikke har noe ansvar har for dette,
 • at feil kan medføre en midlertidig nedleggelse av nettsidene,
 • at tilgjengeligheten til hjemmesidene er anvist på betingelser og ytelser, som ligger utenfor Care.com Europe GmbH sin innflytelse, herunder f.eks. overføringskapasiteten og telefonforbindelsene mellom de enkelte deltakere. Care.com Europe GmbH kan ikke tilskrives noe ansvar for slike feil.

Diskusjonsfora
Dersom Care.com Europe Gmbh vil tilby diskusjonsfora på websiden det være seg sporadisk eller over en lengre periode, forventer Care.com Europe GmbH at deltakerne i disse diskusjonsforaene skal holde fast ved vanlige kommunikasjonsregler, som for eksempel gjensidig respekt. Besøkende kan ikke spre eller publisere krenkende, mulig nedsettende, uforskammet, støtende, krenkende eller uanstendig materiale, eller materialer som skader de immaterielle rettighetene til tredjeparter.

Personopplysninger
I denne sammenheng ber vi deg være oppmerksom på våre retningslinjer for databeskyttelse.

Brukere av nettstedet som vil åpne en konto har også mulighet for å slette alt de har registrert ved å sende en melding via kontaktskjemaet på nettsidene våre.

Avsluttende bemerkninger
Dersom en bestemmelse i disse brukervilkårene er, eller blir ugyldige, påvirker ikke det gyldigheten av de andre bestemmelsene. En ugyldig bestemmelse erstattes av en bestemmelse som nærmest dekker bestemmelsen rettslige formål og operative innhold.Klager eller krenkelser av ovenstående brukervilkår kan meldes til oss via kontaktskjemaet eller via mcimprint-en@care.com. Denne siden er utformet i henhold til de gjeldene lover og bestemmelser i Tyskland. Nettsiden er opprinnelig laget med det formål å bli besøkt og benyttet av Tysklands innbyggere, selv om adgangen til nettsiden også er mulig og tilrettelagt fra andre land også.