Onze algemene voorwaarden

PDF

Dit zijn de algemene voorwaarden van: www.Care.com/nl-be - dit wordt op de volgende "website", "Care.com", "Care.com/nl-be" genoemd en vertegenwoordigd door de beheerder "Care.com Europe GmbH".

Operator is de Care.com

§1 Toepassingsgebied;

(1) De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Care.com en de consumenten en ondernemers die gebruik maken van het internetaanbod van Care.com ("leden", "gebruikers").

(2) De "leden" worden onderverdeeld in degenen die een dienst aanbieden ("verzorgers") en degenen die een dienst zoeken ("zoekenden").

(3) "Consument" in de zin van deze bedrijfsvoorwaarden worden vastgesteld in overeenstemming met § 13 BGB, dus als natuurlijke personen, die met Care.com een overeenkomst aangaan in het bedrijfsleven, zonder dat deze hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.
"Ondernemer" in de zin van deze bedrijfsvoorwaarden worden vastgesteld in overeenstemming met § 14 BGB, dus als natuurlijke en rechtspersonen of samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid, die in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit met Care.com Europe GmbH een zakelijke relatie hebben.

(4) Care.com behoudt zich het recht voor om deze gebruiksinformatie te gebruiken evenals alle andere contract relevante documenten, zoals bijv. de prijs- en servicelijst te veranderen met oog op de toekomst. In dit geval zal Care.com alle geregistreerde gebruikers van tevoren op de hoogte brengen van de wijzigingen. De wijzigingen worden geacht als zijnde geaccepteerd als de gebruiker niet binnen twee weken na de release reageert of de diensten blijft gebruiken. Als de gebruiker de wijziging tegenspreekt, heeft Care.com het recht om de gebruiksovereenkomst te beëindigen.

(5) Voor alle gebruikers gelden uitsluitend de algemene bedrijfsvoorwaarden, ook als het gebruik of de toegang van buiten Nederland plaatsvindt. Andere bedrijfsvoorwaarden hebben geen geldigheid, ook niet als Care.com in een enkel geval deze niet tegenspreekt.

§1a Bedrijfslicenties

(1) Bedrijfslicenties zijn geen onderwerp in deze algemene voorwaarden en vereisen een individuele schriftelijke overeenkomst. Meer informatie over bedrijfslicenties ontvangt u via mcimprint-en@care.com.

(2) Een bedrijfslicentie is nodig voor wie als ondernemer een "zoekende" is.

(3) Registreren op Care.com Europe GmbH als bedrijf zonder de juiste bedrijfslicentie is niet toegestaan. In het geval dat een bedrijfslicentie niet beschikbaar is via normale online registratie kunt u een licentie aanvragen door Care.com Europe GmbH te contacteren via: mcimprint-en@care.com. Een bedrijfslicentie wordt toegekend op individuele basis en Care.com Europe GmbH behoudt zich het recht voor om de toekenning van een bedrijfslicentie te weigeren zonder opgave van redenen.

(4) Voor overtredingen van paragraaf (2) en (3) komen de partijen een boete overeen, zoals bepaald in § 4 paragraaf (5).

§2 Conclusie

(1) De toegang tot het gebruik van de Care.service begint met de registratie.

(2) Voor natuurlijke personen is de registratie slechts toegestaan, als ze meerderjarig zijn.

(3) Met de registratie erkent de gebruiker de algemene bedrijfsvoorwaarden. Met de registratie ontstaat er een overeenkomst tussen Care.com en de geregistreerde gebruiker, dat loopt volgens de regelingen van deze algemene bedrijfsvoorwaarden.

(4) Met de bestelling van een betaalde dienst gaat de geregistreerde gebruiker een ander, van de registratie vrijstaand contract met Care.com aan. De gebruiker wordt voor het tekenen van dit contract over de desbetreffende betaalde dienst en betaalvoorwaarden geïnformeerd. Het contract ontstaat met de bevestiging van de bestelling en de betalingsverplichting door de gebruiker door een klik.

§3 Beschrijving van de omvang van de diensten / Geldigheidsduur van Geboekte Premium Services

(1) Care.com Europe GmbH beheert een website waarmee zowel zorgzoekenden als zorgverleners die op de volgende portals zijn geregistreerd, kunnen worden gevonden:

 • www.care.com (Geregistreerd als Care.com Inc., 816 Congress Avenue, Suite 800, Austin, Texas 78701 USA)
 • www.betreut.de (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Geregistreerd als Care.com Switzerland AG, Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen)
 • www.care.com/en-gb (Geregistreerd als Care.com Europe LTD., Suite 4, 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB)
 • www.care.com/en-ca (Geregistreerd als CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Geregistreerd als Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Geregistreerd als Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)

De hierboven vermelde portalen bewaren de profieldata van zorgzoekenden en zorgverleners om het zoeken en het in verbinding brengen van leden mogelijk te maken.

(2) Alle dienstverleners en dienstaanvragers kunnen zich kosteloos laten registreren en daarmee het platform met beperkingen gebruiken (met name, dienstaanvragers moeten zich tegen betaling abonneren op een premiumdienst om contact te kunnen op nemen met dienstverleners). Care.com behoudt zich het recht voor de omvang van het beperkt gebruik van deze kosteloze registraties te wijzingen, afhankelijk van de locatie en de periode.

(3) Daarnaast kan een Premium Abonnement tegen betaling worden gekocht, waarvan de omvang en geldigheid afhankelijk is van het beschikbare aanbod op het moment van de reservatie. Als het Premium Abonnement wordt beëindigd, zijn de betaalde diensten niet langer beschikbaar, bijv. de toegang tot de contactgegevens in de mailbox en e-mail is dan niet meer beschikbaar.

(4) Omdat Care.com Europe GmbH haar premium diensten aanbiedt aan de hand van een gekocht aantal vorderingen (met name de "credits") in plaats van op basis van tijdsperioden, zal het recht om deze diensten te gebruiken vervallen op het einde van het derde kalenderjaar na hun aankoop.

§4 Kosteloos basislidmaatschap/ Premiumdiensten tegen betaling/ Bedrijfslicenties

(1) Om Care.com te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Met de registratie op Care.com wordt de serviceaanvrager of serviceaanbieder in eerste instantie een gratis lid.

(2) Door te kiezen voor een premiumdienst tegen betaling (bijv. premiumlidmaatschap), kan de serviceaanvrager of serviceaanbieder het lidmaatschap uitbreiden. Indien de gebruiker gebruik wenst te maken van een dienst tegen betaling, zal hij vooraf van de kosten in kennis worden gesteld. Met name worden het respectieve aanvullende dienstenpakket, de daarvoor te betalen kosten en de wijze van betaling vermeld. Door op de knop ‘Bestelling en betaling bevestigen’ te klikken, stemt de gebruiker hiermee in.

(3) De beheerder behoudt zich het recht voor verschillende tariefmodellen te hanteren voor verschillende boekingstijden en gebruikersgroepen en in het bijzonder voor verschillende gebruiksperiodes, alsook om verschillende dienstenpakketten aan te bieden. Care.com behoudt zich tevens het recht voor de verschillende opties niet steeds en/of niet voor alle klantengroepen beschikbaar te stellen.

(4) Ondernemers die ‘Service-aanvragers’ en ‘Service-aanbieders’ zijn, of die als ondernemer contact willen opnemen met ‘Service-aanvragers’ en/of ‘Service-aanbieders’ moeten zich uitdrukkelijk laten registreren voor de bedrijfsvergunning (zie § 1a).

(5) Een overtreding van de regels in lid (4) geeft Care.com Europe GmbH het recht een contractuele boete van € 100,00 voor het eerste geval van overtreding en een contractuele boete van € 500,00 voor elk volgend geval te eisen van de betreffende gebruiker, mits deze ondernemer is. Dit laat onverlet dat een vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld, in welk geval de verbeurde contractuele boetes te verrekenen zijn.

§5 Looptijd, stilzwijgende contractverlenging

(1) De gebruiker kan kiezen tussen verschillende contractperiodes (bijv. 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden).

(2) Na het verstrijken van de initiële contractperiode wordt de contractuele relatie stilzwijgend en voor onbepaalde duur verlengd. Dat betekent dat om het contract te beëindigen, een uitdrukkelijke opzegging is vereist.

§6 Betalingsvoorwaarden, vervaldatum

(1) De betalingstermijnen bij het afsluiten van een dienst tegen betaling stemmen in eerste instantie overeen met de door de gebruiker gekozen contractperiode.

(2) Verschuldigde vergoedingen dienen vooruit en zonder korting aan Care.com te worden betaald (= vervaldag). De betaling wordt verwerkt door een betalingsdienstaanbieder. Care.com staat in voor de kosten hiervoor.

(3) In geval van stilzwijgende contractverlenging voor onbepaalde duur wordt de oorspronkelijke betalingstermijn gehandhaafd. Dit betekent dat de gebruiker in eerste instantie de gebruiksvergoeding blijft betalen zoals werd vastgelegd voor de initiële facturatieperiode. Eventuele eenmalige kortingen, waardebonnen of andere prijsverminderingen van toen zullen hierbij niet opnieuw in aanmerking worden genomen.

Ter verduidelijking: Een premiumdienst met een initiële minimale contractperiode van 1 maand zal nog steeds vooruit worden gedebiteerd met tussenpozen van 1 maand. Bij een initiële contractperiode van 3 maanden worden ook na stilzwijgende contractverlenging 3 maanden vooruit gedebiteerd en bij een jaarpakket is dat het bedrag van een jaarpakket. In het geval van opzegging tijdens de onbepaalde duur van het contract, zijn de regels in §7 van toepassing.

(4) Door zich te registreren voor een premiumdienst en de voor de betalingsprocedure vereiste informatie te verstrekken, machtigt de gebruiker de beheerder om het overeenkomstige bedrag te innen.

§7 Beëindiging

(1) Gebruikers van premiumdiensten tegen betaling kunnen de betalende dienst voor het eerst beëindigen aan het einde van de overeengekomen initiële contractperiode.

Daarna, d.w.z. wanneer de premiumdienst tegen betaling voor onbepaalde duur is verlengd, is een gewone beëindiging van de premiumdiensten als volgt mogelijk:

 • Gebruikers van wie de resterende facturatieperiode, vooruitbetaald overeenkomstig § 6 lid 3 en eindigend in minder dan of gelijk aan 1 maand, kunnen hun lidmaatschap op elk moment tijdens zulke periode beëindigen.
 • Gebruikers van wie de resterende facturatieperiode, vooruitbetaald overeenkomstig § 6 lid 3, meer dan 1 maand bedraagt, kunnen hun lidmaatschap op elk moment maar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand beëindigen. In zulke gevallen zal de gebruiker een pro rata terugbetaling krijgen voor de facturatieperiode na het einde van de opzegtermijn van 1 maand.

Het lidmaatschap wordt dan voortgezet als basislidmaatschap, tenzij ook dit uitdrukkelijk wordt opgezegd.

(2) Basisleden kunnen hun lidmaatschap op elk moment opzeggen.

(3) De opzegging of de verklaring van opzegging kan schriftelijk per post, e-mail of telefoon gebeuren, zonder opgave van redenen. Het is zelfs mogelijk om, indien alleen het gratis basislidmaatschap wordt gebruikt, dit als gebruiker helemaal zelf te deactiveren, met name in de instellingen in de gebruikersaccount. Om uw opzegging te kunnen toewijzen, moet u uw volledige naam, uw bij ons opgeslagen e-mailadres en uw adres opgeven. In geval van telefonische beëindiging is het individuele telefoonwachtwoord vereist.

(4) Care.com kan het contract te allen tijde naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen opzeggen. Care.com behoudt zich verder het recht voor om profielen en/of enige inhoud die door of namens de gebruiker op de website is gepubliceerd, te verwijderen. Indien Care.com de registratie van de gebruiker beëindigt en/of profielen of gepubliceerde inhoud van de gebruiker verwijdert, is Care.com niet verplicht de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, noch van de reden voor de beëindiging of verwijdering.

(5) Indien de toegang van een gebruiker wegens contractschending wordt geblokkeerd en/of de contractuele relatie wordt beëindigd, dient de gebruiker voor de resterende contractperiode een schadevergoeding te betalen ten belope van de overeengekomen vergoeding verminderd met de bespaarde kosten, maar ten minste ten belope van 25 euro. Het bedrag van de bespaarde kosten wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de vergoeding. Het staat beide contractpartijen vrij te bewijzen dat de schade en/of de bespaarde kosten in werkelijkheid hoger of lager zijn.

(6) Na beëindiging van de contractuele relatie worden alle gegevens van de gebruiker door Care.com gewist, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

(7) Na beëindiging van een individueel gebruik van de diensten van Care.com behoudt Care.com zich het recht voor om andere geregistreerde gebruikers, van wie Care.com aanneemt dat zij met de gebruiker in contact zijn geweest, hierover informatie te sturen. Het besluit van Care.com om de registratie van de gebruiker te beëindigen en/of andere gebruikers, met wie Care.com veronderstelt dat de gebruiker contact heeft gehad, hiervan op de hoogte te stellen, impliceert of verklaart niet dat Care.com uitspraken doet over het individuele karakter, de algemene reputatie, persoonlijke kenmerken of levensstijl.

§8 Registratie

(1) Bovendien verklaart de gebruiker, dat hij — en volgens zijn kennis ook geen enkel lid van zijn huishouden - niet bestraft is voor een opzettelijke overtreding die de beveiliging van derden in gevaar brengt, in het bijzonder niet voor een overtreding van de seksuele zelfbeschikking (§§ 174 ff. StGB, een misdrijf tegen het leven (§§ 211 ff. StGB), een misdrijf tegen de fysieke integriteit (§ 223 ff. StGB), een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid (§§ 232 ff. StGB), of als gevolg van diefstal en verduistering (§§ 242 ff. StGB) of van diefstal en afpersing (§§ 249 ff. StGB) of als gevolg van drugsmisbruik.

(2) Een gebruikersaccount is alleen voor zijn / haar persoonlijk gebruik en een gebruiker mag geen toestemming geven aan derden om deze account te gebruiken. Een gebruiker mag zijn / haar account niet aan derden overdragen.

(3) De gebruikers zijn verplicht om in hun profiel en andere delen van het portaal geen opzettelijke of bedrieglijke voorstellingen van zaken te geven. Dergelijke informatie kan leiden tot civielrechtelijke rechtsvordering. De beheerder behoudt zich ook het recht voor, in een dergelijk geval de bestaande contractuele relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

§9 Aansprakelijkheid van Care.com

(1) Care.com is niet aansprakelijk voor de inhoud en de juistheid van de registratie- en profielgegevens evenals door de gebruikers aangemaakte inhoud. Ook neemt Care.com geen verantwoordelijkheid voor het eventuele misbruik van de informatie.

(2) Het contract komt uitsluitend tussen de desbetreffende gebruikers tot stand. Daarbij is Care.com niet aansprakelijk voor de prestaties van de deelnemende partijen.

(3) Care.com is onbeperkt aansprakelijk voor schade van gebruikers, die Care.com, haar wettelijke vertegenwoordigers, leidende medewerkers of plaatsvervangers opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt.

(4) Onafhankelijk van de schuld/kapitaal-ratio is Care.com aansprakelijk voor schade, die erdoor ontstaan zijn, dat de in paragraaf 3 genoemde schadeveroorzakers een verplichting beschadigd hebben, die voor de prestatie van het doel van het contract van wezenlijk belang is (grote verplichting) evenals in het geval van een bedrieglijke voorstelling. Op gelijke wijze is Care.com onafhankelijk van de schuld/kapitaal-ratio aansprakelijk, zover de schade gebaseerd is op een schending van een door Care.com verkregen garantie of op een fout van een organisatie berust.

(5) In andere dan in paragraaf 3 en 4 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Care.com- onafhankelijk van de rechtsgrond - uitgesloten. Door deze aansprakelijkheidsuitsluiting blijven vergoedingclaims van de gebruiker over verwonding van het leven, lichaam of de gezondheid onaangetast, die op een plichtsverzuim van Care.com of op de in de derde paragraaf genoemde personen berusten.

(6) De schadevergoeding is, behalve in de in paragraaf 3 en 5 genoemde gevallen, op de voorspelbare, typische schade beperkt. Ze bedragen in het geval van verzuim hoogstens 5% van de contractwaarde.

(7) Schadevergoedingen tegen Care.com verjaren na afloop van 12 maanden sinds uw vordering, tenzij ze zijn gebaseerd op een onwettige of opzettelijke handeling.

(8) De operator is niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot persoonlijke gebruikersdata van derden (bijv. door "hacking" van de databank). Ook is de operator niet aansprakelijk voor misbruik van informatie van gebruikers door derden, die door deze gebruikers zelf voor derden toegankelijk werd gemaakt.

(9)De operator behoudt zich het recht - maar is niet verplicht - om de inhoud van een door een gebruiker geschreven tekst evenals geüploade bestanden (afbeeldingen, video's) op de naleving van de wet en het recht te controleren en, indien nodig, te veranderen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

§10 Beschikbaarheid van Care.com

Care.com heeft een beschikbaarheid van 97% ten opzichte van het jaar. Beschikbaarheid is de verhouding van de werkelijke tijd om de doeltijd: Beschikbaarheid (%) = (werkelijke tijd / doeltijd) x 100. De werkelijke tijd is de periode waarin het systeem op de router-output van het datacenter van Care.com daadwerkelijk beschikbaar is. Niet in de doeltijd opgenomen zijn voor het systeemonderhoud nodige wachttijden en onderbrekingen voor offline beveiliging in elke passende context (industriestandaard) evenals onderbrekingen op grond van overmacht of andere door de Care.com niet, op grond van grove nalatigheid of opzet, verantwoordelijke oorzaken.

§11 Verantwoordelijkheden en plichten van de gebruiker

(1) Voor de inhoud van zijn registratie en daarmee voor de informatie, die hij over zichzelf openbaar maakt, is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk. De gebruiker verzekert dat de door hem op Care.com aangegeven gegevens de waarheid zijn. De gebruiker verzekert bovendien dat de aan hem (toe)vertrouwde gegevens niet aan derden, via de bepaling van het platform uitgaande commerciële doelen, inclusief reclamedoelen geeft.

(2) De gebruiker verplicht zich om de operator bij elke vorm van rechtszaken, schade, verliezen of claims, die door de registratie van de gebruiker en/of zijn gebruik van de dienst kunnen ontstaan, schadeloos te stellen. De gebruiker verplicht zich om de operator van elke vorm van aansprakelijkheid evenals alle verplichtingen, kosten en vorderingen, die voortvloeien uit schade als gevolg van beledigingen, laster, schending van persoonlijke rechten, omwille van de onbeschikbaarheid van diensten voor andere gebruikers, schending van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, vrij te stellen. Deze vrijwaring dekt ook de kosten die voor het verdedigen van dergelijke claims nodig zijn.

(3) De gebruiker verplicht zich om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze slechts met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de afzender voor derden toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor namen, telefoon- en faxnummers, adresgegevens, e-mailadressen evenals internet URL's.

(4) De gebruiker verplicht zich om de dienst niet te misbruiken, in het bijzonder: op Care.com lasterlijk, beledigend, of op andere wijze onrechtmatig materiaal of dergelijke informatie te verspreiden. Dit geldt in het bijzonder voor pornografische, racistische, opruiende of soortgelijke inhoud. De gebruiker verplicht zich om Care.com niet te gebruiken om andere gebruikers te bedreigen, kwellen of de rechten van derden te schenden. De gebruiker verplicht zich om geen mechanismen, software, scripts of andere hulpmiddelen in verband met het gebruik van de service te gebruiken, die de functionaliteit of bereikbaarheid van Care.com beperken of verhinderen. Het is voor de gebruiker niet toegestaan om de door Care.com/nl-be ingestelde inhoud te veranderen, te kopiëren, te verwijderen of op een andere manier te manipuleren. De gebruiker verplicht zich om geen systeemberichten en e-mails te onderscheppen die voor andere gebruikers bestemd zijn, of dit te proberen. De gebruiker verplicht zich geen e-mails, kettingbrieven, aanbiedingen van goederen of diensten, die niet direct iets met het beoogde doel te doen hebben, in te stellen of te verzenden.

(5) In het geval dat een van de bovengenoemde gedragsverplichtingen niet wordt nageleefd, kan dit zowel tot een beëindiging van het contract door Care.com leiden evenals civiel-en strafrechtelijke gevolgen voor de gebruiker zelf hebben. Care.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de gebruiker van het platform uit te sluiten, indien hij/zij bij zijn registratie of op een later tijdstip in strijd met de regels handelt.

(6) De gebruiker verplicht zich ertoe, zelf naar de wettelijke bepalingen en regelingen omtrent de beoefening en salariëring van arbeid en diensten rondom huis en gezin te informeren en deze ook in acht te nemen.Care.com helpt daarbij en distantieert zich daarom ook uitdrukkelijk van zwartwerken.

§12 Inbegrip van derden

Care.com is gerechtigd om derden met de voorziening van delen of het hele vermogenspectrum te belasten.

§13 Bevoegdheid, toepasselijk recht; scheidbaarheid

(1) Voor zover wettelijk is toegestaan, is de plaats van nakoming en bevoegde rechtbank, de vestigingsplaats van Care.com Europe GmbH.

(2) Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van de VN-inkoop wet.

(3) Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, of na het afsluiten van het contract ongeldig of onuitvoerbaar is, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling, die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de economische doelstelling, die de partijen met de ongeldige of onuitvoerbare bepaling hebben willen nastreven.

§14 Herroeping

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

U hebt het recht om uw wilsverklaring voor de overeenstemming binnen 14 dagen te herroepen, zonder vermelding van reden.

De herroepingstermijn duurt 14 dagen en begint op de dag waarop het abonnement afgesloten is.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, neemt u contact op met ons

Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 17
10245 Berlin

Tel: 080 076 103
Fax: +493029363899
E-mail: mcimprint-en@care.com

met een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing het abonnement te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, volstaat het dat u de mededeling over het gebruik van het herroepingsrecht voor de afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die voortkomen uit de keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering) onmiddellijk en op zijn laatst binnen veertien dagen, vanaf de dag waarop uw mededeling met betrekking tot de herroeping van uw abonnement door ons ontvangen is, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met u; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling.

Heeft u ervoor gekozen de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dan dient u ons een adequaat bedrag betalen, dat hoort bij de omvang van de, tot het moment waarop u ons heeft medegedeeld gebruik te willen maken van het herroepingsrecht met betrekking tot uw abonnement, al uitgevoerde diensten in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst vastgelegde diensten.

--- Bijlage voorbeeld-herroepingsformulier ---

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.)

- Aan
Care.com Europe GmbH
Rotherstr. 17
10245 Berlin
Fax: +493029363899
E-Mail: mcimprint-en@care.com

- Bij deze verklaar ik/wij (*) dat het door mij/ons (*) afgesloten contract betreffende de aankoop van de volgende producten/diensten (*) wordt herroepen

- Besteld op / ontvangen op (*)

- Naam / namen (*) van de gebruiker(s)

- Adres van de gebruiker(s)

- Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij mededeling op papier)

- Datum

_____________

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Status: 10 februar 2023