Privacybeleid


Preambule: privacy en veiligheid bij Care.com

Care.com Europe GmbH (hierna: Care.com) gaat verantwoord om met de kwesties privacy en veiligheid en voldoet aan de wettelijke voorschriften. Bij Care.com vindt geen verkoop of ander ongeautoriseerd gebruik van persoonlijke gegevens en informatie plaats. Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming doorgegeven aan andere bedrijven of organisaties. Uw gegevens zijn en blijven uw gegevens.

Care.com past de grootste zorgvuldigheid toe om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Een gedifferentieerd systeem van toegangsautorisaties en technische beveiligingsmaatregelen zoals SSL/TLS-codering en cascaderende firewalls zorgt voor een hoog niveau van gegevensbeveiliging. Rekening- of creditcardgegevens worden alleen na de overschakeling op een bijzonder veilige internetverbinding ingevoerd.

1. Contactpersoon

De contactpersoon en zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de zin van de wetgeving op de gegevensbescherming is

Care.com Europe GmbH,
Rotherstr. 17,
10245 Berlin,
mcimprint-en@care.com.

Voor alle vragen over de bescherming van persoonsgegevens bij Care.com kunt u te allen tijde contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming. Dit kan op bovenstaand postadres of per e-mail aan privacy-nl-be@care.com.

2. Wettelijke vereisten

Ondersteunende relaties zijn vertrouwensrelaties. Care.com zal bij de exploitatie van haar dienst de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming of AVG).

3. Verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website gebruikt of met onze website interageert (bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen en te versturen of door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord), worden persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat in het bijzonder informatie die ons in staat stelt u te identificeren, zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of e-mailadres. Een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, wordt reeds als identificeerbaar beschouwd.

Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet direct aan u kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder het begrip “persoonsgegevens”.

3.1. Informatief gebruik

Wanneer u de website uitsluitend ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u niet bent ingelogd of ons anderszins informatie hebt verstrekt, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Dit zijn:

  IP-adres
  Datum en tijdstip van het verzoek
  Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  Website waarvan het verzoek afkomstig is
  Aantal bezochte pagina’s en uitgevoerde zoekopdrachten
  Browsertype, -taal en -versie
  Besturingssysteem en versie
  Eindapparaat (desktop, tablet, mobiel)

De IP-adressen van de gebruikers worden na het einde van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. In geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet langer kan worden toegewezen aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon, of alleen met onevenredig veel tijd, kosten en mankracht. De gegevens in de zogenaamde logfiles worden door ons anoniem geëvalueerd om Care.com verder te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en fouten sneller op te sporen en te corrigeren. Bovendien worden ze gebruikt om servercapaciteiten te controleren, zodat indien nodig de juiste datavolumes beschikbaar kunnen worden gesteld.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om uzelf te kunnen informeren over de inhoud van Care.com. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op het legitieme belang van Care.com om klanten en potentiële klanten te wijzen op gratis en betaalde aanbiedingen. De verwerking van de genoemde gegevens is noodzakelijk voor het verstrekken van de inhoud. Anders kunt u de website niet gebruiken zoals bedoeld.

3.2. Aangemelde gebruikers

Voor het verlenen van de ondersteunende diensten is het noodzakelijk dat Care.com de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens verwerkt met inachtneming van de wetgeving op de gegevensbescherming. Dit gebeurt alleen als u akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens door Care.com of door bedrijven die in opdracht van Care.com handelen, of als het bovengenoemde gebruik van gegevens al is toegestaan op basis van wettelijke rechtvaardigingsgronden, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

Bij de registratie wordt u gevraagd naar uw naam, voornaam, postcode, plaats en e-mailadres.

Als u hulp aanbiedt of zorg verleent, vragen wij ook naar geslacht en geboortedatum. Optioneel kunt u extra informatie invoeren, zoals de geboortedatum van uw kind, uw telefoonnummer en de naam van uw kind, en kunt u een foto uploaden. U voert de gegevens direct in. Daarom kunt u de details van de gegevens die voor de verschillende ondersteunende diensten worden verwerkt, bekijken onder “Mijn jobs”.

Van commerciële gebruikers vragen we ook de bedrijfsgrootte bij benadering, de bedrijfsnaam en het adres van het bedrijf.

Bij het aanmaken van een functieprofiel worden aanvullende gegevens verstrekt, zoals het soort hulp (bijvoorbeeld ouderenzorg, bijles), een beschrijving, uurloon, ervaring, speciale kwalificaties (bijvoorbeeld rijbewijs, talen), foto en referenties (optioneel). U voert de gegevens direct in. Daarom kunt u de details van de gegevens die voor de verschillende ondersteunende diensten worden verwerkt, bekijken onder “Mijn profielen”.

Als u gebruik maakt van een tegen betaling te leveren dienst, zullen betalingsgegevens worden verwerkt in aanvulling op de verwerking van de aankoop.

Om uw kansen op het vinden van een baan of geschikte hulp te vergroten, kunnen andere gebruikers delen van uw profiel bekijken. Omwille van gegevensbescherming kunnen andere gebruikers van Care.com alleen de beginletter van uw achternaam, uw voornaam, foto en leeftijd zien. Evaluaties die door u of over u zijn geschreven zijn eveneens zichtbaar. Deze evaluaties kunnen zowel in onze nieuwsbrief als op de website (cf. onder punt 9) worden verstuurd om uw kansen op het vinden van een baan te vergroten of om hulpkrachten, begeleiders en zorgverleners aan te bevelen.

Bovendien is de inhoud van de aangemaakte functieprofielen en advertenties uiteraard op de site te bekijken. Hier beslist u zelf hoeveel informatie u over uzelf onthult. Natuurlijk vergroot nuttige informatie de kans op het vinden van een geschikte baan of geschikte hulp. Omwille van gegevensbescherming behouden wij ons het recht voor om gevoelige informatie te verwijderen uit profielen en advertenties in overeenstemming met § 3 van onze algemene voorwaarden.

De verwerking van gegevens is noodzakelijk om een contract tussen u en Care.com af te sluiten, d.w.z. voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, en vervolgens om een contract uit te voeren. De rechtsgrondslag is dan ook artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Als u de bovenstaande gegevens niet specificeert, kunnen er geen opdrachten geplaatst of gezocht worden.

3.3. Care for Business-programma

Ons “Care for Business-programma” (of ook “Care@Work”) is gericht op bedrijven. Zij kunnen onze oplossingen gebruiken om het voor hun werknemers gemakkelijker te maken om gezin en carrière te combineren. In het kader hiervan kunnen er formuliervelden op onze website of op de pagina’s van samenwerkende bedrijven geplaatst worden waarin u wordt gevraagd één keer gegevens in te voeren. Als u als werknemer aan ons Care for Business-programma deelneemt, kunt u bijvoorbeeld worden gevraagd om informatie te geven over uw kinderen of over uzelf als ouder. Er kunnen ook gegevens over uw werkgever worden verzameld voor factureringsdoeleinden. Om voldoende personeel voor bedrijven ter beschikking te kunnen stellen, wordt indien nodig contact opgenomen met andere aanbieders en worden de benodigde gegevens (bijvoorbeeld voornamen, achternaam, contactgegevens, aantal kinderen, voor zorg/hulp noodzakelijke bijzonderheden) aan hen doorgegeven.

Als u deelneemt aan ons Care for Business-programma als verzorger/begeleider of dagelijkse hulp, kunt u uw contactgegevens (voornaam, achternaam, contactgegevens) doorgeven aan geïnteresseerde gezinnen/particuliere huishoudens als onderdeel van onze bemiddelingsdienst.

De gegevens worden uitsluitend voor het onderliggende doel verwerkt en gewist, zoals in dit geval het bemiddelen in en uitvoeren en in rekening brengen van geleverde zorg/hulp, mits de diensten worden geleverd en geen wettelijke bewaartermijnen een verwijdering in de weg staan. De verwerking van gegevens is noodzakelijk om een contract tussen bedrijven en Care.com af te sluiten, d.w.z. voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, en vervolgens om een contract uit te voeren. De rechtsgrondslag is dan ook artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

3.4. Mobiel gebruik

Als u Care.com oproept met de browser van een mobiel apparaat of onze app downloadt en installeert vanuit een app store (bijv. Google Play Store of Apple App Store), krijgt u dezelfde gebruikerservaring als wanneer u ons zou oproepen met een niet-mobiel apparaat. Dit betekent ook dat dezelfde persoonsgegevens worden verwerkt.

Houd er rekening mee dat u zich eerst moet registreren voor een gebruikersaccount bij de app stores en een bijbehorende gebruikersovereenkomst met dit account moet afsluiten. Wij hebben hier geen invloed op en zijn geen partij bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst. Bij het downloaden en installeren van de app wordt de benodigde informatie, in het bijzonder uw gebruikersnaam, uw e-mailadres en het klantnummer van uw account, het tijdstip van downloaden en het individuele apparaatidentificatienummer, naar de betreffende app store verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de verstrekte gegevens alleen als dit nodig is voor het downloaden en installeren van de app op uw mobiel apparaat (bijv. smartphone, tablet).

4. Verspreiding

De door Care.com verzamelde gegevens zullen alleen aan derden worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of voor de technische functionaliteit van Care.com of indien er een andere rechtsgrond is voor het doorgeven van de gegevens.

Gegevens die wij doorgeven aan dienstverleners mogen door onze dienstverleners uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van hun taken. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en schriftelijk gemachtigd. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en zal ook niet gebeuren door een van de dienstverleners die door ons zijn gemachtigd.

Naast de dienstverleners die afzonderlijk in dit privacybeleid zijn vermeld, worden de ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder die door de gebruiker in elk afzonderlijk geval is geselecteerd in het geval van diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht. We maken ook gebruik van externe hosting- en infrastructuurserviceproviders, ontwikkelomgevingen, enquêteproviders en ondersteuningsdienstverleners om onze diensten aan te bieden. Als u zich als au-pair in het buitenland aanmeldt of een au-pair wilt uitnodigen, dan worden gegevens gedeeld met andere platforms van de Care.com-groep om onze diensten te kunnen leveren. U kunt op elk moment een lijst met de groepsvennootschappen bekijken. Wij stellen uw gebruikersgegevens ook ter beschikking aan ons moederbedrijf Care.com, Inc., 1501 S Mopac Expressway, Barton Skyway One, Suite 340, Austin, TX 78746, USA, om onze diensten te implementeren en te optimaliseren (zie par. 3.2). Met Care.com, Inc. zijn passende waarborgen overeengekomen om de betrokken personen te beschermen. Afgezien daarvan zullen wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij u ons vooraf uw toestemming hebt gegeven of de doorgifte op grond van wettelijke rechtvaardigingsgronden reeds is toegestaan.

Voor een volledige lijst van onze ontvangers kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven onder “Contactpersoon” staan vermeld.

Om te reageren op vragen omtrend gebruikersinformatie in overeenstemming met Sectie 14 hieronder, gebruiken we OneTrust, LLC, 1200 Abernathy Road, Atlanta, Georgia 30328, VS ("OneTrust"). In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen.

5. Opslag en verwijdering

IP-adressen (zie par. 3.1) worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd of anoniem gemaakt.

Gebruikersaccounts (zie par. 3.2) worden gebruikt om informatie op te slaan om toekomstige aanbiedingen of opdrachten te kunnen vinden. De opgenomen gegevens worden uiterlijk een jaar na beëindiging van uw gebruikersaccount in overeenstemming met de algemene voorwaarden gewist of direct als u ons benadert met de wens tot verwijdering, tenzij contractuele of wettelijke verplichtingen dit in de weg staan of wij verplicht zijn de gegevens of delen van de gegevens te bewaren (bijv. vanwege fiscale of handelsrechtelijke verplichtingen).

6. Gebruik van cookies

Voor sommige van onze diensten is het noodzakelijk dat we zogenaamde cookies gebruiken. Een cookie is een tekstbestand dat tijdelijk (“sessiecookie”) of permanent (“permanente” cookie) op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te downloaden. Het belangrijkste doel van cookies is om u een aanbod op maat te bieden en het gebruik van de dienst zo tijdbesparend mogelijk te maken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo wijzigen dat cookies geweigerd worden of dat u deze vooraf moet bevestigen. Als u cookies weigert, kunnen niet al onze diensten ononderbroken functioneren.

Wij gebruiken cookies om uw online ervaring individueel aan te passen en te optimaliseren. We gebruiken voornamelijk “sessiecookies” die verwijderd worden wanneer de browser wordt afgesloten. Sessiecookies worden gebruikt voor inlog-authenticatie en loadbalancing (verdelen van de systeembelasting). Wij maken zelf gebruik van cookies om gebruikersgegevens van u te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Het gebruik van deze cookies dient om Care.com gebruiksvriendelijk en gebruikersgericht te maken, maar ook effectief en veilig.

Wij gebruiken “permanente” cookies om uw taal op te slaan en automatisch te onderscheiden of u al hebt deelgenomen aan een enquête of een informatiebericht of advertentiemaatregel op de website hebt gezien - zodat deze niet opnieuw wordt weergegeven bij uw volgende bezoek aan de website. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Ook de analyse- en reclamemaatregelen van Care.com (cf. paragraaf 7) zijn gebaseerd op cookies.

Je kunt je cookie-instellingen op elk moment wijzigen door hier te klikken.

7. Analyse- en reclamemaatregelen

Om onze website te verbeteren, gebruiken we verschillende technologieën om het gebruiksgedrag te analyseren en de bijbehorende gegevens te evalueren. Daarnaast vestigen we de aandacht op onze diensten door middel van online reclamemaatregelen. Deze processen zijn anoniem of gebeuren aan de hand van pseudoniemen, maar zijn nooit persoonlijk. In de volgende paragraaf willen we deze technologieën en de providers die ervoor worden gebruikt meer in detail uitleggen.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op het legitieme belang van Care.com bij het adverteren van diensten en het analyseren van gebruikersgedrag ter verbetering en verdere ontwikkeling van de website.

7.1. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren op uw gebruikersgedrag. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS of andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Google Analytics is daarom op onze website uitgebreid met de code “anonymizeIp” om de anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen.

Google gebruikt de door de cookies verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden.

U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd zoals hierboven weergegeven, of u kunt het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-add-on te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten kunt u een opt-out-cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Klik hiervoor op de volgende knop: https://www.care.com/nl-be/deactivate-google

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google.

7.1.1. Google Analytics 4

Onze website maakt gebruik van Google Analytics 4 (Google Analytics), dat wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor gebruikers uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (gezamenlijk Google) voor alle andere gebruikers.

Google Analytics maakt gebruik van JavaScript en pixels om gegevens op uw apparaat te lezen en van cookies om gegevens op uw apparaat op te slaan. Hierdoor kunnen we uw gedrag analyseren en onze website verbeteren. We gebruiken de verkregen gegevens om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten op te stellen over websiteactiviteiten voor de eigenaren van de website.

Als onderdeel van deze analyse maakt Google Analytics ook gebruik van kunstmatige intelligentie, zoals machine learning, voor geautomatiseerde analyses en dataverrijking. Dit helpt bij het voorspellen van toekomstig gedrag van bezoekers op basis van gestructureerde gegevens over gebeurtenissen, zoals verwachte verkopen, aankoopwaarschijnlijkheid en kans op verloop. Deze voorspellende statistieken kunnen ook worden gebruikt voor prognosedoelgroepen. Ga voor meer informatie naar: https://support.google.com/analytics/answer/9846734.
Google Analytics modelleert ook conversies wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor optimale evaluatie en rapportage. Ga voor meer informatie hierover naar: https://support.google.com/analytics/answer/10710245.
De gegevensanalyse wordt automatisch uitgevoerd met behulp van kunstmatige intelligentie of volgens specifieke, individueel gedefinieerde criteria. Lees meer op: https://support.google.com/analytics/answer/9443595.

Onze instellingen voor gegevensbescherming bij Google Analytics zijn als volgt:

 • IP-anonimisering (het IP-adres wordt vóór analyse gewijzigd)
 • Automatische verwijdering van oude bezoeklogboeken na 14 maanden
 • Bewaartermijn wordt niet gereset voor nieuwe activiteiten
 • Nauwkeurige verzameling van locatie- en positiegegevens is uitgeschakeld
 • Nauwkeurige verzameling van apparaatgegevens is uitgeschakeld
 • Advertentiefuncties zijn uitgeschakeld (inclusief remarketing via GA Audience)
 • Remarketing is uitgeschakeld
 • Tracking op meerdere apparaten en websites is uitgeschakeld (Google Signals)
 • Gegevens delen met andere producten en diensten van Google, benchmarking, technische ondersteuning en accountmanager is uitgeschakeld

Google Analytics verwerkt de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Gebruikersnaam, Google ID (Google Signals) en/of apparaat-ID
 • Verwijzende URL (eerder bezochte pagina)
 • Bekeken paginas (datum, tijd, URL, titel, duur van het bezoek)
 • Gebeurtenissen en details (zoals scrollactiviteit, gedownloade bestanden, aangeklikte links naar andere websites, video- en formulierinteracties, zoekopdrachten)
 • Specifieke bereikte doelen (conversies), indien van toepassing
 • Technische informatie (besturingssysteem, browsertype, -versie en -taal, apparaattype, -merk, -model en -resolutie)
 • Geschatte locatie (land en plaats op basis van geanonimiseerd IP-adres, indien van toepassing)

Google Analytics plaatst de volgende cookies met specifieke doeleinden en opslagperioden:

 • „_ga(2 jaar), „_gid (24 uur): herkenning en differentiatie van bezoekers op basis van gebruikersnaam
 • _ga_[GA-ID] (2 jaar): bewaren van huidige sessiegegevens
 • _gac_gb_[GA-ID] (90 dagen): opslag van campagnegerelateerde informatie en (indien van toepassing) koppeling met Google Ads Conversion Tracking
 • indien van toepassing IDE(390 dagen): herkenning en differentiatie van bezoekers op basis van gebruikersnaam, interactie met advertenties, gepersonaliseerde advertenties

Ga voor meer informatie over Google Analytics-cookies naar: https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=de.

Uw toestemming vormt de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking op grond van artikel 6, lid 1 (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De toegang tot en opslag van informatie op een apparaat gebeurt in overeenstemming met de e-privacyrichtlijn van de EU-lidstaten.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken, wat van invloed is op toekomstige activiteiten. U heeft te allen tijde toegang tot de cookie-instellingen om de nodige wijzigingen aan te brengen.
Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited voor het gebruik van Google Analytics. Voor het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven van Google Ireland Limited naar de VS, hebben Google Ireland Limited en Google LLC modelcontractbepalingen (uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, module 3) op grond van artikel 46, lid 2 (c) van de AVG. Bovendien verkrijgen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van uw gegevens naar andere landen in overeenstemming met artikel 49, lid 1 (a) van de AVG. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie.

7.2. Google Marketing Platform and Ad Manager

Deze website maakt gebruik van Google Marketing Platform and Ad Manager by Google, een dienst van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Marketing Platform and Ad Manager by Google maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. Het gebruik van Google Marketing Platform and Ad Manager-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren (zoals beschreven in bovenstaande paragraaf 6); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-add-on te downloaden en te installeren om Google Marketing Platform and Ad Manager te deactiveren. Als alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten kunt u in de advertentie-instellingen van Google de knop “Advertenties personaliseren” deactiveren. In dit geval zal Google alleen algemene advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google.

7.3. Bing Ads

Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te tonen. De advertenties worden binnen het zogenaamde Bing Network getoond met websites van Microsoft, Yahoo en AOL. Het gebruik van cookies stelt Microsoft en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Microsoft voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren (zoals beschreven in bovenstaande paragraaf 6); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Microsoft de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door op de bezwaarpagina van Microsoft de gepersonaliseerde advertenties te deactiveren. Houd er rekening mee dat in dit geval, na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of profiel, het bezwaar opnieuw moet worden gemeld.

Meer informatie hierover vindt u terug in de privacyverklaring van Microsoft.

7.4. Dunnhumby

Deze website maakt gebruik van dunnhumby, een dienst van dunnhumby Germany GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlijn (“dunnhumby”). Dunnhumby maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Uw browser krijgt pseudonieme identificatienummers (ID’s) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgeroepen. Het gebruik van cookies stelt dunnhumby en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren (zoals beschreven in bovenstaande paragraaf 6); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat dunnhumby de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door op de bezwaarpagina van dunnhumby de gepersonaliseerde advertenties te deactiveren. Houd er rekening mee dat in dit geval, na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of profiel, het bezwaar opnieuw moet worden gemeld.

Meer informatie hierover vindt u terug in het privacybeleid van dunnhumby.

7.5. Facebook Pixel

De site gebruikt remarketingtags (zogenaamde "Facebook-pixels") van het sociale netwerk van Facebook, een service voor gebruikers buiten de VS en Canada door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland en voor alle andere gebruikers aangeboden door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, VS ("Facebook"). Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen cookies, webbakens en soortgelijke opslagtechnologieën remarketingtags tussen uw browser en een Facebook-server.

Facebook ontvangt hierdoor de melding dat onze website is geopend met uw IP-adres. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen.

Facebook gebruikt deze informatie om ons te voorzien van statistische en anonieme gegevens over het algemene gebruik van onze website en de effectiviteit van onze Facebook-advertenties (“Facebook-ads”). Als u lid bent van Facebook en u Facebook hiertoe toestemming heeft gegeven via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook ook de informatie die we tijdens uw bezoek aan ons verzamelen, koppelen aan uw account en deze gebruiken om Facebook-advertenties te targeten.

De privacy-instellingen van uw Facebook-profiel kunt u op elk moment inzien en wijzigen. Als u geen lid bent van Facebook, kunt u Facebook verhinderen uw gegevens te verwerken door op de in paragraaf 7.8 vermelde website van TRUSTe te klikken op de opt-out-knop voor “Facebook”. U kunt gegevensverwerking voorkomen door op de volgende knop te klikken: https://www.care.com/nl-be/deactivate-facebook

Als u de gegevensverwerking door Facebook uitschakelt, toont Facebook alleen algemene Facebook-advertenties die niet geselecteerd zijn op basis van de over u verzamelde informatie.

Meer informatie hierover vindt u terug in het gegevensbeleid van Facebook.

7.6. Monetate

Deze website maakt gebruik van de analyse- en personalisatiedienst Monetate, een dienst geleverd door Monetate Inc, 311 W 43rd St., New York, NY 10036, USA. Monetate maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen om het gebruik van onze website door u te analyseren en inhoud op uw behoeften af te stemmen. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een Monetate-server in de Verenigde Staten of de Europese Unie en daar namens ons opgeslagen en verwerkt. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen. Voorafgaand aan de verdere verwerking wordt het IP-adres anoniem gemaakt en vervangen door een generiek adres dat niet meer kan worden toegewezen. Rechtstreekse persoonlijke identificatie is dus uitgesloten. U kunt de opslag van cookies verhinderen via een instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door hier te klikken kunt u voorkomen dat Monetate de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt.

Meer informatie hierover vindt u terug in het privacybeleid van Monetate.

7.7. Tealium Tag Management

Deze website maakt gebruik van Tealium Tag Management, een service om websitetags te beheren, van Tealium Inc, 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA. Een tag is een stuk code dat andere dienstverleners die in deze privacyverklaring worden genoemd, nodig hebben om een taak uit te voeren zoals analyse, reclame of chatfunctionaliteit. Hierdoor kan Care.com functionaliteiten in de website implementeren, beheren en onderhouden. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen. Tealium Tag Management verwerkt het tijdstempel van het bezoek aan de website, de ID van het bezoek aan de website, de ID van de bezoeker en de ID van de sessie, en activeert ook andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Tealium Tag Management heeft geen toegang tot deze gegevens.

Meer informatie hierover vindt u terug in het privacybeleid van Tealium.

7.8. Bezwaar via TRUSTe

Care.com gebruikt de hierboven vermelde marketingmaatregelen om gebruikers attent te maken op haar eigen producten en diensten. Hiervoor worden zoekmachinemarketing, partnerprogramma’s (affiliate marketing) en remarketingcampagnes gebruikt. We gebruiken cookies en verschillende traceertechnologieën om deze campagnes te controleren en te optimaliseren. Remarketing stelt ons in staat om op websites in onze partnernetwerken gebruikers die al interesse hebben getoond in onze diensten aan te spreken met advertenties die zijn afgestemd op hun interesses. De reclame wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag.

Als u niet wilt dat interessegerelateerde advertenties worden weergegeven, kunt u hier ook bezwaar tegen maken door de juiste instellingen in te voeren op http://preferences-mgr.truste.com/, een pagina die de mogelijkheden van adverteerders om bezwaar te maken bundelt. De website van TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA (“TRUSTe”) maakt het door middel van opt-out-cookies mogelijk om alle advertenties in één keer uit te schakelen of als alternatief om voorkeuren in te stellen voor elke aanbieder afzonderlijk. Houd er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of bij later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out-cookie moet worden ingesteld.

7.9. Amplitude

De website maakt gebruik van Amplitude, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Amplitude, Inc., 631 Howard Street, Floor 3, San Francisco, California 94105, VS ("Amplitude"). Informatie over uw gebruik van de site wordt verzameld via een interface (de zogenaamde API) die op de site is gecodeerd en wordt verzonden naar Amplitude-servers in de VS voor opslag en analyse. Met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie aan de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen.

Amplitude gebruikt de informatie om uw gebruik van de site te analyseren, zelfs als u de site op verschillende apparaten gebruikt, en om rapporten over site-activiteiten voor ons te genereren. De verwerking van deze informatie gebeurt op een manier dat deze niet, zonder aanvullende informatie, aan een specifieke subject kan worden toegeschreven. Deze aanvullende informatie wordt afzonderlijk bewaard en wordt onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat deze niet kunnen worden geassocieerd met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenaamde pseudonimisering). We hebben het systeem ook zodanig geconfigureerd dat informatie zoals volledig IP-adres en locatiegegevens nooit de servers van Amplitude bereiken. U kunt het vastleggen en verwerken van informatie door Amplitude voorkomen door hier te klikken.

U vindt meer gedetailleerde informatie over over dit onderwerp in Amplitudes Privacyverklaring.

7.10. Google reCAPTCHA

Deze website gebruikt Google reCAPTCHA, een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google reCAPTCHA beschermt de Website tegen fraude en misbruik door te controleren of de gegevens die worden ingevoerd op de Website afkomstig zijn van een persoon of een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA automatisch het gedrag van de bezoeker van de Website op basis van verschillende kenmerken, zodra deze de Website bezoekt.

Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. IP-adres, hoelang de gebruiker op de website is of muisbewegingen die de gebruiker maakt). Met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens naar de VS of andere landen, indien van toepassing, die volgens de Europese Commissie niet voorzien is van afdoende besherming, zijn geschikte beschermingsmiddelen of instrumenten ter bescherming van gegevensonderwerpen geïmplementeerd.

Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Google.

7.11. Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analysedienst van Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julians STJ 3141, Malta.

Hotjar maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om gegevens te verzamelen die waarmee wij kunnen analyseren hoe u de Website gebruikt. Deze gegevens omvatten het IP-adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaatidentificatie), de browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven.

De informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de site, wordt naar een server van Hotjar in de Europese Unie verzonden en daar opgeslagen en verwerkt. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens te verkopen die namens ons zijn verzameld.

Klik hier voor informatie over het voorkomen van de vastlegging van gegevens door Hotjar via cookies met betrekking tot uw gebruik van de Website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking door Hotjar van dergelijke gegevens via uw browserinstellingen.

Meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in het gedeelte Over Hotjar op de ondersteuningssite van Hotjar.

8. Gebruik van Facebook Connect

De website van Care.com biedt u de mogelijkheid om in te loggen op de website met uw bestaande Facebook-profielgegevens. Wij maken gebruik van de Facebook Connect, een service van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (“Facebook”). Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt u gevraagd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard nemen wij geen kennis van uw registratiegegevens. Als u al bent ingelogd op Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Uw e-mailadres en uw openbare profielgegevens (in het bijzonder naam, profielfoto, geboortedatum, aantal vrienden, geslacht, taal en land) worden aan ons meegedeeld wanneer u het proces bevestigt met de knop “Aanmelden bij Facebook”. Er vindt dus een permanente koppeling plaats tussen uw klantaccount en uw Facebook-account. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op het legitieme belang van Care.com bij een eenvoudige en gebruikersvriendelijke registratie voor gebruikers. Raadpleeg het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over Facebook Connect en de instellingen die beschikbaar zijn om uw privacy te beschermen.

9. Nieuwsbrief

Bij Care.com kunt u informatie krijgen over onze eigen diensten en speciale kortingen (nieuws over de dienst en aanbiedingen) en voor producten of diensten van onze samenwerkingspartners (aanbiedingen en evenementen van partners).

Wij gebruiken IBM Watson Campaign Automation, een dienst van IBM, International Business Machines Corp., New Orchard Road Armonk, New York 10504, USA (“IBM”) om onze nieuwsbrieven te versturen. In uitzonderlijke gevallen waarbij gegevens worden doorgegeven naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen. Daarnaast zijn passende waarborgen overeengekomen om betrokkenen te beschermen bij doorgifte naar de VS en andere landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief kan worden gegeven tijdens de registratie of binnen de instellingen van uw gebruikersaccount. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief gebruiken we ook Iterable, een service die wordt aangeboden door Iterable, Inc., 360 3rd Street, Suite 675, San Francisco, CA 94107, VS ("Iterable"). Indien in een ongebruikelijke situatie persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of eventueel andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen. We geven u de mogelijkheid om in te stemmen met de ontvangst van onze nieuwsbrief terwijl u zich registreert op de site en binnen de instellingen van uw gebruikersaccount. De wettelijke basis is art. 6, lid 1 (a) van de AVG.

We houden statistieken bij over het gebruik van onze nieuwsbrieven. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische elementen die in de berichten zijn ingesloten (zogenaamde pixels). Als u niet akkoord gaat met de analyse van het gebruiksgedrag, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief (zie direct) of afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard deactiveren. Meer informatie vindt u in de handleiding van zowel Microsoft Outlook als Mozilla Thunderbird. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG, gebaseerd op het legitieme belang van Care.com bij de analyse van het gebruiksgedrag voor de verbetering en verdere ontwikkeling van de nieuwsbrief.

U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven, een link hiernaar is te vinden in elke nieuwsbrief. Als u bent ingelogd op Care.com, kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief in de privacy-instellingen en voorkeuren onder instellingen / Kennisgevingen en veiligheid. U kunt ook contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

De enige vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van gegevens in het kader van “Nieuws over de dienst en aanbiedingen” en “Aanbiedingen en evenementen van partners” is vrijwillig en niet vereist voor het gebruik van Care.com.

10. Publicatie op websites van derden

U kunt het bereik van uw advertenties vergroten en uw vacature-advertenties of zoekprofielen op sites van derden laten weergeven en in zoekmachines laten vinden. Hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Als u uw toestemming geeft, worden uw foto, voornaam, eerste letter van uw achternaam, leeftijd, woonplaats, functieomschrijving, publicatiedatum, categorie, uurtarief en URL naar uw profiel gedeeld met onze samenwerkingspartners. Persoonlijke contactgegevens zoals telefoonnummer, adres of e-mailadres worden niet doorgegeven. Een lijst van de samenwerkingspartners is te vinden op https://www.care.com/nl-be/derden. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de privacy-instellingen en voorkeuren onder Instellingen / Kennisgevingen en veiligheid.

11. Zichtbaarheid voor zoekmachines

Om uw kansen op het vinden van een zorgverlener of job te vergroten is geselecteerde informatie toegankelijk voor zoekmachines zoals Google of Bing. De zoekmachines hebben toegang tot overzichtspaginas (bijv. Babysitters in Amsterdam of Den Haag) met fotos, voornaam, leeftijd, ervaring in jaren, aantal verificaties en certificaten, plaats of stad, staat, samenvatting van de beschrijving van de job of verzorger, categorie, uurtarief en de URL naar uw profiel (contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer worden niet beïnvloed). Deze gegevens zijn zichtbaar voor internetgebruikers die geen lid zijn van onze site of niet zijn aangemeld bij onze site. Let op: dit is alleen van toepassing op overzichtspaginas - het profiel zelf is niet toegankelijk voor zoekmachines.

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, paragraaf 1 (f) van de AVG, gebaseerd op onze legitieme belangen bij het vergroten van de kansen van gebruikers om geschikte matches buiten ons platform te vinden en internetgebruikers naar onze site te leiden die kunnen leiden tot lidmaatschappen. Deze functie is niet nodig voor het gebruik van de site. U kunt de openbare zichtbaarheid van uw informatie op de overzichtspaginas uitschakelen via uw privacy-instellingen en voorkeuren op de site onder Gegevens en Instellingen / Uw privacykeuzes. Houd er rekening mee dat het enkele uren of dagen kan duren voordat de zoekmachines deze wijziging op hun sites verwerken. We geen invloed hebben op het tijdsbestek wanneer zoekmachines scans initiëren om wijzigingen te verwerken. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de zoekmachineprovider en vragen om uw gegevens te verwijderen.

12. Identiteitscontroles

Ondersteunende relaties zijn vertrouwensrelaties. Om deze te beschermen voeren wij identiteitscontroles uit bij de bij ons geregistreerde leden. Om op Care.com met de vermelding “Geverifieerd” aan te geven dat u bent ingelogd met uw werkelijke identiteit en dienovereenkomstig betrouwbaar bent, kunnen e-mailadressen en telefoonnummers gecontroleerd worden. Wij geven het telefoonnummer hiervoor door aan de serviceprovider Nexmo Inc, 217 Second Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA (“Nexmo”). In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS en andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming hebben, zijn passende waarborgen ter bescherming van de betrokkenen. Rechtsgrond is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG, op basis van het legitieme belang van Care.com bij het leveren van een functie voor bijzonder vertrouwelijke profielen, met name voor de bescherming van personen die worden geholpen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door onze serviceprovider, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in terug in het privacybeleid van Nexmo.

Identiteitscontroles kunnen ook worden uitgevoerd met de functie Facebook Connect van het sociale netwerk Facebook. Voor meer informatie, zie paragraaf 8.

13. Enquêtes en wedstrijden

Als u deelneemt aan een van onze enquêtes, gebruiken wij uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. Over het algemeen gebruiken wij de gegevens anoniem voor interne doeleinden. Als enquêtes niet anoniem worden uitgevoerd, worden de persoonsgegevens alleen verzameld met uw toestemming.

In het kader van wedstrijden gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te brengen van een eventueel gewonnen prijs. Meer informatie is te vinden in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende wedstrijd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor enquêtes en wedstrijden en dit zonder dat er andere kosten aangerekend worden dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm naar de bovengenoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. In het geval van anonieme enquêtes is de AVG niet van toepassing en in het geval van uitzonderlijke persoonsgegevens is de wettelijke basis de bovengenoemde toestemming conform art. 6, lid 1, sub a) van de AVG. Het verstrekken van de gegevens in het kader van enquêtes of wedstrijden is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van Care.com.

14. Facebook fanpagina

We hebben toegang tot gegevens met betrekking tot onze fanpagina van Facebook, zoals bezoekersaantallen, de namen van volgers, interacties zoals likes en reacties evenals geaggregeerde demografische statistieken en andere informatie. Voor meer informatie over de aard en omvang van deze statistieken, bezoekt u de sectie ‘Facebook Page Statistics’. Zie voor aanvullende informatie over de verantwoordelijkheden van Facebook het ‘Facebook Page Insights Supplement’. De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is te vinden in Art. 6, paragraaf 1 (f) van de AVGB op basis van onze legitieme belangen.

We hebben geen controle over de gegevens verwerkt door Facebook, waarvoor het verantwoordelijk is in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat wanneer u een Facebook-pagina bezoekt, gegevens over uw gebruik worden overgedragen naar Facebook. Facebook verwerkt deze gegevens om gedetailleerde statistieken te produceren voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden waarover we geen controle hebben. Meer informatie over de verzameling en verwerking van Facebook-gegevens is te vinden in haar privacybeleid voor gegevens. In het geval dat gegevens worden verzonden naar de VS, of eventuele andere landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, zijn passende waarborgen of instrumenten geïmplementeerd om betrokkenen te beschermen.

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens ontvangen bij het gebruik van de Facebook-fanpagina, hebt u het recht om uw rechten te doen gelden zoals uiteengezet in artikel 15 van dit privacybeleid. Als u bovendien uw rechten op Facebook wilt laten gelden, kunt u dit het gemakkelijkst doen door rechtstreeks contact op te nemen met Facebook, omdat deze de details kent van de technische werking van het platform en de bijbehorende gegevensverwerking en de specifieke doeleinden daarvan verwerken. Facebook kan u helpen met alle vragen die u heeft met betrekking tot uw rechten en we helpen u graag verder, voor zover mogelijk, door uw verzoek door te sturen naar Facebook.

15. Uw rechten

Op verzoek zullen wij u informeren of en welke gegevens over u door ons zijn opgeslagen. Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u ook het recht om de gegevens te corrigeren, de verwerking ervan te beperken of deze te verwijderen. U hebt ook recht op ontvangst van de u betreffende gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen aan de hand van de hierboven vermelde contactgegevens of via ons webformulier. Dit geldt ook als u kopieën van waarborgen wenst te ontvangen om een adequaat niveau van gegevensbescherming aan te tonen of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens als geheel of voor individuele maatregelen in overeenstemming met dit privacybeleid.

U kunt uw persoonsgegevens ook rechtstreeks via Care.com corrigeren onder Gegevens en instellingen.

U hebt het recht om toestemming die eerder aan ons is verleend te allen tijde te herroepen. Het gevolg hiervan is dat we uw gegevens in verband met die toestemming in de toekomst niet langer zullen verwerken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

Als we uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. Als u bezwaar hebt tegen gegevensverwerking voor directmarketingdoeleinden, heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen implementeren zonder dat u uw redenen voor bezwaar hoeft op te geven.

Als u uw recht op intrekking of bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u eenvoudig een informeel bericht naar de hierboven vermelde contactgegevens.


Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt van dit recht gebruikmaken ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar u een inbreuk vermoedt. In Berlijn, de zetel van Care.com, is de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

16. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. De actuele versie is steeds te vinden op https://www.care.com/nl-be/privacy.Versie: Juli 2023
Care.com Europe GmbH | Berlin | Germany