Brugsbetingelser

September 2017

Du bedes læse nedenstående brugsbetingelser, der finder anvendelse på alle besøgende på websiden Care.com/da-dk (i det efterfølgende benævnt "hjemmeside"). Ved at bruge denne hjemmeside giver du stiltiende dit samtykke til disse brugsbetingelser. Care.com Europe GmbH forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre, slette eller supplere i oplysningerne på denne hjemmeside.

Intellektuel ejendom
Hjemmesiden tilhører og drives af Care.com Europe GmbH. Care.com Europe GmbH er ejer eller licenstager i forbindelse med alle varemærker, logoer og andre kendemærker, som er vist på hjemmesiderne. Uden udtrykkelig tilladelse fra Care.com Europe GmbH eller varemærkets ejer får de besøgende hverken implicit eller eksplicit en licens eller ret til varemærket ved at afbilde det på denne hjemmeside. Kopiering, udbredelse, ændring eller anvendelse af indholdet på hjemmesiden til andre end personlige – dvs. ikke kommercielle – formål kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Care.com Europe GmbH.

Følgende ophavsretlige anmærkning skal ledsage enhver gengivelse af indholdet fra hjemmesiden eller delvise kopi heraf: Copyright © 2007 - 2019 Care.com/da-dk - Alle rettigheder forbeholdt.

Care.com Europe GmbH forbeholder sig retten til at retsforfølge enhver krænkelse af den intellektuelle ejendomsret i fuldt omfang i henhold til de gældende love. Dette omfatter i givet fald også strafferetlige foranstaltninger.

Generelle deltagerbetingelser
Brugere af hjemmesiden forpligter sig til ikke at misbruge tjenesten. Dette omfatter navnlig:

 • ikke at udbrede nedsættende, stødende eller på anden vis retsstridigt materiale eller sådanne oplysninger om hjemmesiden,
 • ikke at bruge den med det formål at true eller genere andre personer eller krænke tredjeparters rettigheder (herunder personlighedsrettigheder),
 • ikke at uploade data, der:
  • indeholder en virus (inficeret software) eller
  • indeholder software eller andet materiale, der er ophavsbeskyttet, medmindre brugeren er i besiddelse af de pågældende rettigheder eller nødvendige tilladelser,
 • ikke at uploade fotografier
  • som ikke viser den registrerede (fake billeder),
  • med tegneseriefigurer, dyr, landskaber osv. på,
  • hvor der angives e-mail-adresser eller internetadresser,
  • som har pornografisk, nedsættende, stødende eller på anden vis retsstridigt indhold (det skal være et reelt billede af medlemmet; medlemmets ansigt skal være genkendeligt),
 • ikke at bruge siden på en måde, som påvirker andre deltageres og kunders adgang til tilbuddene på negativ vis,
 • ikke at nævne navne, adresser, telefon- eller faxnumre, e-mail-adresser osv., såfremt disse oplysninger ikke udtrykkeligt bliver efterspurgt,
 • ikke at anvende tekniske midler såsom scripts, programmer eller andre hjælpemidler, som direkte eller indirekte udgør en hindring for ideen bag de udbudte tjenester,
 • direkte eller indirekte at ændre, påvirke, forvrænge eller slette resultater og/eller indhold fra Care.com Europe GmbH på en hvilken som helst måde,
 • at brugen af de indholdsmæssige elementer svarer til en normal brug, idet dette eksempelvis ikke sker til personlig, manuel brug af de indholdsmæssige elementer,
 • ikke at foretage ændringer i Care.com Europe GmbH's ønskede funktionsmåde.

En manglende overholdelse af en af førnævnte adfærdsforpligtelser kan medføre en umiddelbar udelukkelse fra brugen af hjemmesiden eller til civil- og strafferetlige følger for brugeren selv. Hjemmesidens ejere forbeholder sig ret til at træffe de pågældende foranstaltninger.

Links til andre hjemmesider
Følgende gælder i forbindelse med links til hjemmesider, som ikke drives af Care.com Europe GmbH, og som ligger på denne hjemmeside: Care.com Europe GmbH har ingen mulighed for at kontrollere indholdet på disse hjemmesider, idet de ingen forbindelse har til Care.com Europe GmbH. Det er årsagen til, at Care.com Europe GmbH ikke overtager noget ansvar for indholdet på disse hjemmesider og følgerne af de besøgendes brug heraf. Besøg på hjemmesiderne via de givne links sker på eget ansvar.

Andre hjemmesider henviser muligvis via et link til Care.com Europe GmbH's eller Care.com/da-dk´s hjemmesider. Et sådant link nødvendiggør en forudgående tilladelse fra Care.com Europe GmbH.

Ansvarsbegrænsning
Care.com Europe GmbH gør sit yderste for hele tiden at have en ajourført hjemmeside, men kan ikke garantere indholdets rigtighed eller fuldstændighed. Derudover:

 • Care.com/da-dk fralægger sig ethvert ansvar for indholdet i og rigtigheden af oplysningerne i brugernes registrerings- og profildata og andet indhold genereret af brugerne. Care.com/da-dk hæfter endvidere ikke for eventuelt misbrug af oplysningerne.
 • Aftalen vedrørende den søgte eller tilbudte tjenesteydelse gælder udelukkende mellem de brugere, der benytter ydelsen. Care.com/da-dk påtager sig derfor intet ansvar for de deltagende brugeres tjenesteydelser. På samme måde skal alle henvendelser vedrørende relationen mellem den søgende og tilbydende part, inklusive de tjenester, en søgende har modtaget, eller de betalinger, som er forfaldet til betaling til en tilbydende, uden undtagelse rettes direkte til den pågældende part. Care.com/da-dk kan ikke holdes til ansvar for dette og afviser hermed udtrykkeligt ethvert eventuelt erstatningskrav, herunder fordringer, ydelser, direkte eller indirekte beskadigelser af enhver art, bevidste eller ubevidste, formodede eller uformodede, åbenlagte eller ej, uanset deres form i forbindelse med den pågældende henvendelse.
 • Care.com Europe hæfter kun for krænkelse af liv, legeme eller helbred i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe.
Care.com Europe hæfter kun for andre skader i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe – så vidt disse ikke skyldes en krænkelse af de kontraktlige forpligtelser (de forpligtelser, der danner grundlaget for kontraktens gennemførelse, og som, kontraktparterne må forudsætte, bliver overholdt).
 • Krav om skadeserstatning er begrænset til forudsigelige, kontrakttypiske skader med undtagelse af de tilfælde, der er anført i stk. (3). Dette krav udgør i tilfælde af restance højst 5 % af ordreværdien.
 • Krav om skadeserstatning som følge af krænkelse af liv, legeme eller helbred eller frihed har en forældelsesfrist på 30 år. Andre krav har en forældelsesfrist på 1 år, hvorved forældelsen gælder fra udløbet af det år, hvor kravet opstod, og fordringshaver blev eller uden grov uagtsomhed kunne forventes at blive bekendt med de faktiske omstændigheder og skyldneren som person (§ 199, stk.1, i BGB).
 • Ejeren hæfter ikke for tredjeparters uvedkommende adgang til personlige brugeroplysninger (f.eks. som følge af "hacker-aktivitet" i databasen). Ejeren hæfter heller ikke for tredjeparters misbrug af brugernes oplysninger, som brugerne selv har givet tredjeparter adgang til.
 • Ejeren forbeholder sig ret til – forpligter sig dog ikke til – at kontrollere overensstemmelsen med love og bestemmelser for indholdet i en tekst skrevet af en bruger og uploadede filer (billeder, videoer) og i givet fald helt eller delvist at slette indholdet.

Hjemmesidens tilgængelighed
Set over et år har Care.com/da-dk en tilgængelighed på 97 %. Tilgængelighed henviser i den henseende til forholdet mellem den reelle tid (RT) og den nominelle tid (NT): Tilgængelighed(%) =(RT / NT) *100. Den reelle tid (RT) er det tidsrum, hvor der reelt er adgang til Care.com/da-dk´s datacenters system på routerudgangen. Den reelle tid omfatter ikke vedligeholdelsestid, der er nødvendig for systemets vedligeholdelse, og afbrydelser af hensyn til offline-sikringer inden for passende rammer (industriel standard) og afbrydelser som følge af force majeure og andre årsager, der ikke kan føres tilbage på Care.com/da-dk´sforsæt eller grove uagtsomhed.

Care.com Europe GmbH henviser til:

 • at det rent teknisk er umuligt at stille hjemmesiden til rådighed uden fejl af enhver art, og at Care.com Europe GmbH derfor intet ansvar har for dette,
 • at fejl kan medføre en midlertidig nedlukning af hjemmesiderne,
 • at tilgængeligheden til hjemmesiderne er anvist på betingelser og ydelser, som ligger uden for Care.com Europe GmbH's indflydelse, herunder f.eks. transmissionskapaciteter og telefonforbindelser mellem de enkelte deltagere. Care.com Europe GmbH kan ikke drages til ansvar for sådanne fejl.

Diskussionsfora
I det omfang at Care.com Europe GmbH midlertidigt eller fast tilbyder diskussionsfora på sine hjemmesider, forventer Care.com Europe GmbH af deltagerne i disse diskussionsfora, at de overholder de almindelige kommunikationsregler såsom gensidig respekt. Besøgende må ikke udbrede eller offentliggøre ærekrænkende, eventuelt nedgørende, svinsk, stødende, nedsættende eller obskønt materiale eller materialer, der krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

Personlige oplysninger
Se i denne sammenhæng vores databeskyttelsesbestemmelser. Hjemmesidens brugere, som åbner en brugerkonto, har mulighed for at slette hele deres registrering ved at sende en passende meddelelse via kontaktformularen på hjemmesiderne.

Afsluttende bemærkninger
Såfremt en bestemmelse i disse brugsbetingelser er eller bliver ugyldige, påvirker det ikke gyldigheden af de andre bestemmelser. En ugyldig bestemmelse erstattes af en bestemmelse, der så vidt som muligt opfylder bestemmelsens retslige formål.

Klager eller krænkelser af ovenstående brugsbetingelser kan meldes via kontaktformularen eller via mcimprint-en@care.com. Denne side er udarbejdet i henhold til de gældende bestemmelser i Tyskland. Siden har til formål at blive besøgt og brugt at indbyggere i Tyskland, selv om adgangen også er mulig fra andre lande.