Gebruiksvoorwaarden

15. Augustus 2014

Leest u alstublieft de onderstaande, voor elke bezoeker van de website Care.com/nl-nl (hierna “Website” genoemd) geldende gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u concludent akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Care.com Europe GmbH behoudt zich het recht voor , de informatie op deze website op elk moment zonder voorafgaand bericht te wijzigen, te schrappen of aan te vullen.

Intelectueeleigendom
De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Care.com Europe GmbH. Alle merken, logo’s en overige kenmerken, die op deze website verschijnen, zijn eigendom of onder licentie van Care.com Europe GmbH. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Care.com Europe GmbH resp. de eigenaar van het merk geeft hun afbeelding op deze website de bezoekers noch impliciet noch expliciet een licentie of een recht op het merk.

Vermenigvuldiging, verspreiding, wijziging of gebruik van de inhoud van deze website voor andere dan persoonlijke, niet commerciële doeleinden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Care.com Europe GmbH. Elke kopie van de inhoud van deze website resp. een gedeeltelijke kopie van dezelfde moet het onderstaande auteursrechtmerkteken bevatten: Copyright © 2007 - 2019 Care.com/nl-nl - Alle rechten voorbehouden.

Care.com Europe GmbH behoudt zich het recht voor, om elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten in volle omvang van de betreffende wet na te leven. Dit kunnen ook strafrechtelijke maatregelen betekenen.

Algemene deelnamevoorwaarden
Gebruikers van de website verplichten zich, de service niet onjuist te gebruiken, dit betekent in het bijzonder:

 • via hem geen diffamerend, aanstootgevend of op andere wijze onrechtmatig materiaal of dergelijke informatie te verspreiden;
 • hem niet te gebruiken, om andere personen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten (inclusief persoonlijkheidsrechten) van derden te schaden;
 • geen gegevens te uploaden, die:
  • een virus bevatten (geïnfecteerde software) of
  • software of ander materiaal bevatten, dat auteursrechtelijk is beschermd, tenzij, de gebruiker hiervan de rechten of de noodzakelijke toestemmingen heeft.
 • geen foto’s te uploaden,
  • die niet de geregistreerde weergeven (fake-foto’s)
  • waarop stripfiguren, dieren, landschappen enz. zijn afgebeeld
  • waarop e-mailadressen of internetadressen worden genoemd
  • die pornografische, diffamerende, aanstootgevende of op andere manier onrechtmatige inhoud hebben (het moet een echte foto van het lid betreffen; het gezicht van het lid moet herkenbaar zijn)
 • hem niet op een manier te gebruiken, die de beschikbaarheid van de aanbiedingen voor andere deelnemers en klanten nadelig beïnvloedt;
 • geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen etc. te noemen, voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk worden gevraagd
 • geen technische middelen, zoals bijvoorbeeld scripts, programma’s of andere hulpmiddelen, te gebruiken, die direct of indirect in strijd zijn met het idee van de aangeboden service;
 • de resultaten en / of inhoud van Care.com Europe GmbH op elke manier direct of indirect te wijzigen, te beïnvloeden, te vervalsen of te wissen;
 • de gebruikmaking van de inhoudelijke elementen overeenkomen met een normaal gebruik, doordat bijvoorbeeld niet het persoonlijk, handmatig gebruik van de inhoudelijke elementen wordt uitgevoerd;
 • geen wijzigingen in de door Care.com Europe GmbH gewenste werkwijze uitvoeren.

Het niet in achting nemen van één van de bovengenoemde gedragsverplichtingen kan zowel tot een directe uitsluiting van het gebruik van de website leiden als ook tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de gebruiker. De exploitanten van de website hebben het recht op de desbetreffende maatregelen.

Links naar andere websites
Voor links naar niet door Care.com Europe GmbH geëxploiteerde websites, die zich op deze website bevinden, geldt: Care.com Europe GmbH heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van deze websites te controleren, omdat deze volledig onafhankelijk van Care.com Europe GmbH zijn. Om deze reden neemt Care.com Europe GmbH geen verantwoording voor de inhoud van deze websites en de gevolgen voor het gebruik door de bezoekers hiervan. Het opvragen van alle via links bereikbare websites gebeurt op eigen risico. Er verschijnt geen afzonderlijke aanwijzing als gebruikers de websites verlaten. We vragen u echter, ons per omgaande onrechtmatige en twijfelachtige inhoud van de gelinkte websites te melden. Andere websites beschikken mogelijk over een link naar de websites van Care.com Europe GmbH. Een desbetreffende link vereist toestemming van Care.com Europe GmbH.

Beperking van aansprakelijkheid
Care.com Europe GmbH vindt het belangrijk om de websites voortdurend te actualiseren, biedt echter geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Bovendien:

 • Care.com/nl-nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en de juistheid van de registratie- en profielgegevens evenals door de gebruikers aangemaakte inhoud. Ook neemt Care.com/nl-nl geen verantwoordelijkheid voor het eventuele misbruik van de informatie.
 • Met betrekking tot de gezochte of aangeboden dienstverlening komt het contract uitsluitend tot stand tussen de betreffende deelnemende gebruikers. Derhalve is Care.com/nl-nl niet aansprakelijk voor de prestaties van de deelnemende gebruikers. Overeenkomstig moeten alle aangelegenheden met betrekking tot de relatie tussen de zoekende en aanbieder met inbegrip van, en zonder uitzondering, de service die een zoekende heeft ontvangen of betalingen die aan aanbieders moeten worden betaald, direct aan de betreffende partij van de zoekende of aanbieder worden gericht. Care.com/nl-nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden en weerspreekt hiermee uitdrukkelijk alle eventuele aansprakelijkheidsclaims in welke vorm dan ook met inbegrip van vorderingen, prestaties, directe of indirecte schades, van welke aard dan ook, bewust of onbewust, vermoed of niet vermoed, onthuld of niet onthuld, op welke manier dan ook met betrekking tot de genoemde aangelegenheden
 • Care.com Europe is slechts aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit schending van leven, lichaam of gezondheid, als ze gebaseerd zijn op een nalatig plichtsverzuim door Care.com Europe of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van Care.com Europe.
  Care.com Europe is slechts aansprakelijk voor andere schades als ze niet voortvloeien uit verzuim van kardinale verplichtingen (verplichtingen, die alleen mogelijk zijn door de verwezenlijking van de correcte uitvoering van het contract en op welke de contractpartner regelmatig mag vertrouwen), als ze voortvloeien uit grof nalatig plichtsverzuim door Care.com Europe of een opzettelijke of grof nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van Care.com Europe.
 • De schadeclaims zijn, andere dan de in paragraaf 3 bedoelde gevallen, beperkt tot de voorzienbare, typische contractschade. Zij bedragen in geval van wanbetaling maximaal 5% van de opdrachtwaarde.
 • Schadeclaims die voortvloeien uit schending van het leven, van het lichaam of de gezondheid of de vrijheid, verjaren na 30 jaar; voor het overige na 1 jaar, waarbij de verjaring met de afsluiting van het jaar, waarin de claim is ontstaan en de schuldeiser van de in de claim gegronde omstandigheden en de persoon van de schuldenaar bericht krijgt of zonder grove nalatigheid moest krijgen (Duitse § 199 punt 1 BGB).
 • De exploitant is niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot persoonlijke gebruikersgegevens door derden (bijv. door "hacken" van de databank). Ook is de exploitant niet aansprakelijk voor misbruik van informatie van gebruikers door derden, die door deze gebruikers zelf voor derden toegankelijk werd gemaakt.
 • De exploitant behoudt zich het recht - maar is niet verplicht - om de inhoud van een door een gebruiker geschreven tekst evenals geüploade bestanden (afbeeldingen, video's) op de naleving van de wet en het recht te controleren en, indien nodig, geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Beschikbaarheid van de website
Care.com/nl-nl heeft een beschikbaarheid van 97% op jaarbasis. Beschikbaarheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de werkelijke tijd (IT) ten opzichte van de doeltijd (DT). Beschikbaarheid(%) =(IT / DT) *100. Werkelijke tijd (IT) is de periode, waarin het systeem op de router-uitgang van het computercentrum van Care.com/nl-nl daadwerkelijk beschikbaar is. Niet inbegrepen in deze doeltijd zijn de voor onderhoud van het systeem noodzakelijke onderhoudstijden en onderbrekingen voor offline-backups echter in een passend kader (marktstandaard) alsmede onderbrekingen als gevolg van overmacht of anderen door Betreut. de niet, als gevolg van opzettelijke of grove nalatigheid, te vertegenwoordigende oorzaken.

Care.com Europe GmbH geeft aan:

 • dat het technisch onmogelijk is de website vrij van elke wijze van fouten beschikbaar te stellen en dat Care.com Europe GmbH daarom generlei verantwoording daarvoor neemt,
 • dat fouten tot tijdelijke uitschakeling van de website kunnen leiden,
 • dat de beschikbaarheid van deze websites afhankelijk is van buiten het invloedgebied van Care.com Europe GmbH zich bevindende voorwaarden en prestaties, zoals bijv. de overdragingscapaciteiten en telefoonverbindingen tussen de afzonderlijke deelnemers. Voor storingen op dit gebied hoeft Care.com Europe GmbH geen verantwoordelijkheid te nemen.

Discussieforums
Zover Care.com Europe GmbH tijdelijk of permanent discussieforums aanbiedt op haar websites, verwacht Care.com Europe GmbH van de deelnemers aan deze discussieforums, dat ze de gebruikelijke communicatieregels met wederzijds respect naleven. Bezoekers mogen geen beledigende, eventueel vernederende, onfatsoenlijke, lasterlijke, diffamerende of obscene materialen of materialen die het intellectuele eigendom van derden beschadigen, verspreiden of plaatsen.

Persoonlijke informatie
Let in verband hiermee op ons privacybeleid.

Gebruikers van de website, die een gebruikersaccount openen, hebben de mogelijkheid hun hele registratie te verwijderen, door een betreffend bericht naar de website te sturen

Slotopmerkingen
Zou een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet werkzaam zijn of worden, dan heeft deze geen invloed op de werkzaamheid van de overige bepalingen. In de plaats van een niet-werkzame bepaling komt een gelijke bepaling, die dezelfde rechtelijke werking heeft. Klachten over of inbreuk op de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden kunnen via het contactformulier op de websites resp. via mcimprint-en@care.com worden gemeld. Deze pagina is gemaakt in overeenstemming met de geldende regelgevingen in Duitsland. Het is bedoeld om te worden bezocht en gebruikt door inwoners van Duitsland, zelfs als de toegang vanuit andere landen mogelijk is.