Onze algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van: www.Care.com/nl-nl - dit wordt op de volgende "website", "Care.com", "Care.com/nl-nl" genoemd en vertegenwoordigd door de beheerder "Care.com Europe GmbH".

§1 Toepassingsbeied

(1) De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Care.com Europe GmbH en de consumenten en bedrijven, die het internetaanbod van Care.com Europe GmbH gebruiken ("leden", "gebruikers").

(2) De "leden" worden onderscheiden in diegenen die een dienst aanbieden ("dienstverlener") en anderen die naar een dienstverlening zoeken ("dienstzoeker").

(3) "Consumenten" in de zin van deze voorwaarden worden gedefinieerd op basis van § 13 BGB (Burgerlijk Wetboek), dus als natuurlijke personen, die met Care.com Europe GmbH een zakelijke betrekking aangaan, zonder dat dit toegeschreven kan worden aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. "Ondernemers" in de zin van deze voorwaarden worden gedefinieerd op basis van § 14 BGB, dus als natuurlijke personen en rechtspersonen of vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, die voor de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit een zakelijke betrekking aangaan met Care.com Europe GmbH.

(4) Voor alle gebruikers gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden, ook wanneer het gebruik of de toegang van buiten de Bondsrepubliek Duitsland gebeurt. Andere voorwaarden van de gebruiker zijn niet geldig, ook niet wanneer dit niet wordt tegengesproken door Care.com Europe GmbH.

§1a Bedrijfslicenties

(1) Een bedrijfslicentie is nodig, voor diegenen die als bedrijf "dienstzoeker" en/of "dienstverlener" is.

(2) Een bedrijfslicentie is ook nodig, voor diegenen die als bedrijf met "dienstzoekers" en/of "dienstverleners" contact wil opnemen.

(3) Bedrijfslicenties worden alleen op speciaal verzoek en na individuele toestemming afgegeven, waarbij Care.com Europe zich het recht voorbehoudt de toestemming zonder opgaaf van redenen in te trekken. Zonder voorafgaande toestemming van Care.com Europe GmbH is het gebruik van ons platform Care.com/nl-nl voor bedrijven niet toegestaan. Uw aanvraag voor een bedrijfslicentie moet u richten aan: mcimprint-en@care.com.

(4) Voor overtredingen komen de partijen een boete overeen, zoals geregeld onder de voorwaarden en in § 4 paragraaf (6).

§2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Voor de toegang tot het gebruik van de Care.com/nl-nl-dienst is een aanmelding vereist.

(2) Voor natuurlijke personen is de aanmelding alleen toegestaan, indien deze meerderjarig zijn.

(3) Met de aanmelding erkent de gebruiker deze algemene voorwaarden. Met de aanmelding ontstaat een contractuele relatie tussen Care.com/nl-nl en de aangemelde gebruiker, die wordt beheerst door de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

(4) Met de bestelling van een betaalde dienst gaat de aangemelde gebruiker een andere, los van de aanmelding staande, contractuele relatie aan met Care.com/nl-nl. De gebruiker wordt voor het afsluiten van deze contractuele relatie over de relevante betaalde dienst en de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. De contractuele relatie ontstaat door de bevestiging van de bestelling en de betalingsverplichting door de gebruiker per klik.

§3 Beschrijving van de omvang van de diensten

(1) Care.com Europe GmbH beheert op het internet een portaal, waarmee dienstzoekers en dienstverleners gevonden kunnen worden, die in dit portaal geregistreerd zijn. De aangemelde dienstverleners hebben op hun beurt de mogelijkheid naar dienstzoekers te zoeken, die diensten nodig hebben.

(2) Alle dienstverleners en dienstaanvragers kunnen zich kosteloos laten registreren en daarmee het platform met beperkingen gebruiken (met name, dienstaanvragers moeten zich tegen betaling abonneren op een premiumdienst om contact te kunnen op nemen met dienstverleners). Care.com behoudt zich het recht voor de omvang van het beperkt gebruik van deze kosteloze registraties te wijzingen, afhankelijk van de locatie en de periode.

(3) Daarnaast kan een Premium Abonnement tegen betaling worden gekocht, waarvan de omvang en geldigheid afhankelijk is van het beschikbare aanbod op het moment van de reservatie. Als het Premium Abonnement wordt beëindigd, zijn de betaalde diensten niet langer beschikbaar, bijv. de toegang tot de contactgegevens in de mailbox en e-mail is dan niet meer beschikbaar.

§4 Kosteloos basislidmaatschap/ Premiumdiensten tegen betaling/ Bedrijfslicenties

(1) Om Care.com te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Met de registratie op Care.com wordt de serviceaanvrager of serviceaanbieder in eerste instantie een gratis lid.

(2) Door te kiezen voor een premiumdienst tegen betaling (bijv. premiumlidmaatschap), kan de serviceaanvrager of serviceaanbieder het lidmaatschap uitbreiden. Indien de gebruiker gebruik wenst te maken van een dienst tegen betaling, zal hij vooraf van de kosten in kennis worden gesteld. Met name worden het respectieve aanvullende dienstenpakket, de daarvoor te betalen kosten en de wijze van betaling vermeld. Door op de knop ‘Bestelling en betaling bevestigen’ te klikken, stemt de gebruiker hiermee in.

(3) De beheerder behoudt zich het recht voor verschillende tariefmodellen te hanteren voor verschillende boekingstijden en gebruikersgroepen en in het bijzonder voor verschillende gebruiksperiodes, alsook om verschillende dienstenpakketten aan te bieden. Care.com behoudt zich tevens het recht voor de verschillende opties niet steeds en/of niet voor alle klantengroepen beschikbaar te stellen.

(4) Ondernemers die ‘Service-aanvragers’ en ‘Service-aanbieders’ zijn, of die als ondernemer contact willen opnemen met ‘Service-aanvragers’ en/of ‘Service-aanbieders’ moeten zich uitdrukkelijk laten registreren voor de bedrijfsvergunning (zie § 1a).

(5) Een overtreding van de regels in lid (4) geeft Care.com Europe GmbH het recht een contractuele boete van € 100,00 voor het eerste geval van overtreding en een contractuele boete van € 500,00 voor elk volgend geval te eisen van de betreffende gebruiker, mits deze ondernemer is. Dit laat onverlet dat een vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld, in welk geval de verbeurde contractuele boetes te verrekenen zijn.

§5 Looptijd, stilzwijgende contractverlenging

(1) De gebruiker kan kiezen tussen verschillende contractperiodes (bijv. 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden).

(2) Na het verstrijken van de initiële contractperiode wordt de contractuele relatie stilzwijgend en voor onbepaalde duur verlengd. Dat betekent dat om het contract te beëindigen, een uitdrukkelijke opzegging is vereist.

§6 Betalingsvoorwaarden, vervaldatum

(1) De betalingstermijnen bij het afsluiten van een dienst tegen betaling stemmen in eerste instantie overeen met de door de gebruiker gekozen contractperiode.

(2) Verschuldigde vergoedingen dienen vooruit en zonder korting aan Care.com te worden betaald (= vervaldag). De betaling wordt verwerkt door een betalingsdienstaanbieder. Care.com staat in voor de kosten hiervoor.

(3) In geval van stilzwijgende contractverlenging voor onbepaalde duur wordt de oorspronkelijke betalingstermijn gehandhaafd. Dit betekent dat de gebruiker in eerste instantie de gebruiksvergoeding blijft betalen zoals die bij het sluiten van het contract werd vastgelegd. Eventuele eenmalige kortingen, waardebonnen of andere prijsverminderingen van toen zullen hierbij niet opnieuw in aanmerking worden genomen.

Ter verduidelijking: Een premiumdienst met een initiële minimale contractperiode van 1 maand zal nog steeds vooruit worden gedebiteerd met tussenpozen van 1 maand. Bij een initiële contractperiode van 3 maanden worden ook na stilzwijgende contractverlenging 3 maanden vooruit gedebiteerd en bij een jaarpakket is dat het bedrag van een jaarpakket. In het geval van opzegging tijdens de onbepaalde duur van het contract zal dan een pro rata terugbetaling plaatsvinden volgens de regels in §7.

(4) Door zich te registreren voor een premiumdienst en de voor de betalingsprocedure vereiste informatie te verstrekken, machtigt de gebruiker de beheerder om het overeenkomstige bedrag te innen.

§7 Beëindiging

(1) Gebruikers van premiumdiensten tegen betaling kunnen de betalende dienst voor het eerst beëindigen aan het einde van de overeengekomen initiële contractperiode.

Daarna, d.w.z. wanneer de premiumdienst tegen betaling voor onbepaalde duur is verlengd, is een gewone beëindiging van de premiumdiensten als volgt mogelijk:

  • Gebruikers van wie de resterende termijn, vooruitbetaald overeenkomstig § 6 lid 3, minder dan of gelijk is aan 1 maand, kunnen hun lidmaatschap op elk moment tijdens deze resterende termijn beëindigen.
  • Gebruikers van wie de resterende termijn, vooruitbetaald overeenkomstig § 6 lid 3, meer dan 1 maand bedraagt, kunnen hun lidmaatschap op elk moment maar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand beëindigen.

Het lidmaatschap wordt dan voortgezet als basislidmaatschap, tenzij ook dit uitdrukkelijk wordt opgezegd.

(2) Basisleden kunnen hun lidmaatschap op elk moment opzeggen.

(3) De opzegging of de verklaring van opzegging kan schriftelijk per post, e-mail of telefoon gebeuren, zonder opgave van redenen. Het is zelfs mogelijk om, indien alleen het gratis basislidmaatschap wordt gebruikt, dit als gebruiker helemaal zelf te deactiveren, met name in de instellingen in de gebruikersaccount. Om uw opzegging te kunnen toewijzen, moet u uw volledige naam, uw bij ons opgeslagen e-mailadres en uw adres opgeven. In geval van telefonische beëindiging is het individuele telefoonwachtwoord vereist.

(4) Care.com kan het contract te allen tijde naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen opzeggen. Care.com behoudt zich verder het recht voor om profielen en/of enige inhoud die door of namens de gebruiker op de website is gepubliceerd, te verwijderen. Indien Care.com de registratie van de gebruiker beëindigt en/of profielen of gepubliceerde inhoud van de gebruiker verwijdert, is Care.com niet verplicht de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, noch van de reden voor de beëindiging of verwijdering.

(5) Indien de toegang van een gebruiker wegens contractschending wordt geblokkeerd en/of de contractuele relatie wordt beëindigd, dient de gebruiker voor de resterende contractperiode een schadevergoeding te betalen ten belope van de overeengekomen vergoeding verminderd met de bespaarde kosten, maar ten minste ten belope van 25 euro. Het bedrag van de bespaarde kosten wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de vergoeding. Het staat beide contractpartijen vrij te bewijzen dat de schade en/of de bespaarde kosten in werkelijkheid hoger of lager zijn.

(6) Na beëindiging van de contractuele relatie worden alle gegevens van de gebruiker door Care.com gewist, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

(7) Na beëindiging van een individueel gebruik van de diensten van Care.com behoudt Care.com zich het recht voor om andere geregistreerde gebruikers, van wie Care.com aanneemt dat zij met de gebruiker in contact zijn geweest, hierover informatie te sturen. Het besluit van Care.com om de registratie van de gebruiker te beëindigen en/of andere gebruikers, met wie Care.com veronderstelt dat de gebruiker contact heeft gehad, hiervan op de hoogte te stellen, impliceert of verklaart niet dat Care.com uitspraken doet over het individuele karakter, de algemene reputatie, persoonlijke kenmerken of levensstijl.

§8 Registratie

(1) Bovendien verklaart de gebruiker, dat hij — en volgens zijn kennis ook geen enkel lid van zijn huishouden - niet bestraft is voor een opzettelijke overtreding die de beveiliging van derden in gevaar brengt, in het bijzonder niet voor een overtreding van de seksuele zelfbeschikking (§§ 174 ff. StGB, een misdrijf tegen het leven (§§ 211 ff. StGB), een misdrijf tegen de fysieke integriteit (§ 223 ff. StGB), een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid (§§ 232 ff. StGB), of als gevolg van diefstal en verduistering (§§ 242 ff. StGB) of van diefstal en afpersing (§§ 249 ff. StGB) of als gevolg van drugsmisbruik.

(2) Een gebruikersaccount is alleen voor zijn / haar persoonlijk gebruik en een gebruiker mag geen toestemming geven aan derden om deze account te gebruiken. Een gebruiker mag zijn / haar account niet aan derden overdragen.

(3) De gebruikers zijn verplicht om in hun profiel en andere delen van het portaal geen opzettelijke of bedrieglijke voorstellingen van zaken te geven. Dergelijke informatie kan leiden tot civielrechtelijke rechtsvordering. De beheerder behoudt zich ook het recht voor, in een dergelijk geval de bestaande contractuele relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

§9 Aansprakelijkheid van Care.com/nl-nl

(1) Care.com/nl-nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de juistheid van de informatie in de aanmeldings- en profielgegevens van de gebruiker en andere inhoud die door de gebruikers is aangemaakt. Ook aanvaardt Care.com/nl-nl geen aansprakelijkheid voor het eventuele misbruik van informatie.

(2) Met betrekking tot de gevraagde of aangeboden dienstverlening komt het contract uitsluitend tussen de betreffende gebruikers tot stand. Daarom is Care.com/nl-nl niet aansprakelijk voor de diensten van de deelnemende gebruikers. Dienovereenkomstig moeten alle aangelegenheden met betrekking tot de relatie tussen de zoekers en de dienstverleners met inbegrip van, en zonder uitzondering, de diensten die een zoeker ontvangen heeft of betalingen die verschuldigd zijn aan de aanbieder, direct aan de betreffende zoekende of dienstverlenende partij worden gericht. Care.com/nl-nl kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden en wijst hierbij uitdrukkelijk alle mogelijke claims inzake aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, met inbegrip van vorderingen, diensten, directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, bewust of onbewust, met of zonder aanwijzingen, onthuld of niet, op welke manier dan ook in relatie tot de bovengenoemde aangelegenheden.

(3) Care.com Europe is alleen aansprakelijk voor schade aan leven, het lichaam of de gezondheid, wanneer dit wordt veroorzaakt door nalatig plichtsverzuim van Care.com Europe of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of medewerkers van Care.com Europe. Voor overige schade, tenzij dit geen betrekking heeft op kardinale verplichtingen (die verplichtingen, waarvan de vervulling nodig is voor de juiste uitvoering van het contract waarop de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen), is Care.com Europe alleen aansprakelijk, als er grove nalatigheid is in het uitvoeren van de verplichtingen van Care.com Europe of een opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker van Care.com Europe.

(4) De aanspraken op schadevergoeding zijn, met uitzondering van de in paragraaf 3 genoemde gevallen, beperkt tot de voorzienbare, contracttypische schade. Ze bedragen in alle gevallen van het verzuim ten hoogste 5% van de waarde van de opdracht.

(5) Aanspraken op schadevergoeding, die betrekking hebben op schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of de vrijheid, verjaren na 30 jaar; in alle overige gevallen na 1 jaar, waarbij de verjaring bij het eindigen van het jaar, waarin de aanspraak is ontstaan en de schuldeiser van de omstandigheden van de claim en de persoon van de schuldenaar op de hoogte worden gebracht of zonder grove nalatigheid zou hebben moeten verlangen (§ 199 paragraaf 1 BGB).

(6) De beheerder is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde werving van de persoonlijke gebruikersgegevens door derden (bijvoorbeeld door het "hacken" van de databank). Ook is de beheerder niet aansprakelijk voor misbruik van informatie door gebruik van derden, waarbij deze gebruikers zelf toegang voor derden mogelijk heeft gemaakt.

(7) De beheerder behoudt zich het recht voor -, maar is niet verplicht -, de inhoud van de door een gebruiker geschreven tekst en geüploade bestanden (foto´s video´s) te controleren op de naleving van de wet en goede orde en, indien nodig, geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

§10 Beschikbaarheid van Care.com/nl-nl

Care.com/nl-nl heeft in het afgelopen jaar een beschikbaarheid behaald van 97%. Beschikbaarheid (VF) wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de werkelijke tijd (IZ) ten opzichte van de doeltijd (SZ): VF(%) =(IZ / SZ) *100. De werkelijke tijd (IZ) is de periode waarin het systeem aan de router-uitgang van het datacentrum van Care.com/nl-nl werkelijk beschikbaar is. Niet tot de doeltijd worden berekend de voor het systeem vereiste onderhoudstijden en onderbrekingen voor offline-veiligheid elk in een passend kader (industriële standaard) en onderbrekingen als gevolg van overmacht, waarvoor o.a. Care.com/nl-nl niet verantwoordelijk is, op grond van opzet of grove schuld.

§11 Verantwoordelijkheden en plichten van de gebruiker

(1) Voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie, die hij over zichzelf geeft, is de gebruiker uitsluitend alleen verantwoordelijk. Care.com/nl-nl is niet verantwoordelijk voor claims met betrekking tot onjuiste, ongeschikte of onvolledige informatie die ter beschikking is gesteld door de gebruikers. De gebruiker verzekert dat de door hem aan Care.com/nl-nl toevertrouwde gegevens waarheidsgetrouw zijn. De gebruiker verzekert bovendien, dat hij de aan hem toevertrouwde gegevens van derden, buiten de definitie van het platform uitgaande commerciële doeleinden om, niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Zonder het voorgaande te beperken, verklaart de gebruiker dat hij/zij heeft recht heeft om de geplaatste informatie op de website te publiceren; met inbegrip van en zonder uitzondering, dat de gebruiker de machtiging of de toestemming van de ouderlijke macht heeft om de inhoud te publiceren.

(2) De gebruiker heeft het recht en verleent hierbij Care.com/nl-nl en de haar gelieerde bedrijven, filialen, licentiehouders en opvolgers een herroepbaar, niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd recht voor gebruik, verveelvoudiging, toepassing, weergave, reproductie, aanpassing, wijziging en distributie van de inhoud, die door de gebruiker is verstrekt op de website. De gebruiker verklaart, dat hij/zij door de openbare inhoud en het gebruik hiervan door Care.com/nl-nl geen rechten van derden schendt of in strijd hiermee handelt.

(3) De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Care.com/nl-nl naar redelijk oordeel, alle inhoud, die de gebruiker publiceert, gedeeltelijk of in zijn geheel, controleert en/of voorlopig, alsook definitief kan verwijderen, vooral wanneer deze naar de mening van Care.com/nl-nl in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet geschikt is voor zijn doeleinden in de zin van aanstootgevend of illegaal zijn of op een andere manier de rechten of veiligheid van anderen schenden.

(4) De gebruiker stemt ermee in Care.com Europe vrij te stellen van dergelijke claims, schade, verliezen of vorderingen, die door een onrechtmatige, onjuiste registratie van de gebruiker en/of het gebruik van de diensten ontstaan. Dit betreft met name de redelijke kosten die nodig zijn voor een behoorlijke verdediging van de claim.

(5) De gebruiker verbindt zich ertoe e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze alleen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de afzender toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor namen, telefoon- en faxnummers, adresgegevens, e-mailadressen en internet-URL´s.

(6) De gebruiker verbindt zich ertoe, de dienst niet te misbruiken, met name via: Care.com/nl-nl geen lasterlijk, beledigend of op andere wijze illegaal materiaal of dergelijke informatie te verspreiden. Dit betreft met name pornografische, racistische, etnisch beledigende of vergelijkbare inhoud. De gebruiker verplicht zich ertoe Care.com/nl-nl niet te gebruiken, om andere gebruikers te bedreigen, hen te intimideren, of de rechten van anderen te schenden. De gebruiker verplicht zich ertoe, geen mechanismen, software, scripts of andere hulpmiddelen in verband met het gebruik van deze dienst te gebruiken, die de functionaliteit of bereikbaarheid van Care.com/nl-nl beperken of belemmeren. Het is de gebruiker niet toegestaan, door Care.com/nl-nl ingestelde inhoud te wijzigen, overschrijven, verwijderen of op andere wijze te manipuleren. De gebruiker verplicht zich ertoe geen systeemberichten en e-mails te onderscheppen, die voor andere gebruikers bestemd zijn, of dit te proberen. De gebruiker verplicht zich ertoe geen e-mails of kettingbrieven of aanbiedingen van goederen of diensten in starten of te verzenden, die niet direct verband houden met het beoogde doel van Care.com/nl-nl. Zonder het voorgaande te beperken, moet het gebruik van de website en/of de dienstverlening van Care.com Europe door een gebruiker, met name van de door hem geplaatste inhoud, in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten en regelgeving.

(7) In het geval dat een van de bovenstaande contractuele relaties geschonden wordt, kan dit zowel leiden tot beëindiging van het contract door Care.com/nl-nl als ook civiel- en strafrechtelijke consequenties voor de gebruiker zelf hebben. Care.com/nl-nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, de gebruiker van het platform uit te sluiten, als hij/zij bij zijn aanmelding of op een later moment de richtlijnen schendt.

(8) De gebruiker verplicht zich ertoe, kennis te nemen van de wettelijke voorschriften betreffende de levering en vergoeding van gezins- en huishoudelijke diensten (bijvoorbeeld bij een fiscaal adviseur, ziektekostenverzekering en, lijfrenten en beroepsverenigingen) en deze te overwegen. Care.com Europe biedt daarbij bijstand aan en distantieert zich uitdrukkelijk van zwart werken.

§12 Betrokkenheid van derden

Care.com/nl-nl is gerechtigd derden in te schakelen voor het uitvoeren van delen van of de hele dienst.

§13 Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, salvatorische clausule

(1) Voor bedrijven wordt als bevoegde rechtbank het hoofdkantoor van Care.com Europe GmbH overeengekomen.

(2) Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het VN-kooprecht.

§14 Herroeping

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

U hebt het recht om uw wilsverklaring voor de overeenstemming binnen 14 dagen te herroepen, zonder vermelding van reden.

De herroepingstermijn duurt 14 dagen en begint op de dag waarop het abonnement afgesloten is.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, neemt u contact op met ons

Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 17
10245 Berlin

Tel: 0800 020 2762
Fax: +493029363899
E-mail: mcimprint-en@care.com

met een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing het abonnement te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, volstaat het dat u de mededeling over het gebruik van het herroepingsrecht voor de afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die voortkomen uit de keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en op zijn laatst binnen veertien dagen, vanaf de dag waarop uw mededeling met betrekking tot de herroeping van uw abonnement door ons ontvangen is, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met u; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling.

Heeft u ervoor gekozen de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dan dient u ons een adequaat bedrag betalen, dat hoort bij de omvang van de, tot het moment waarop u ons heeft medegedeeld gebruik te willen maken van het herroepingsrecht met betrekking tot uw abonnement, al uitgevoerde diensten in verhouding tot de totaalomvang van de in de overeenkomst vastgelegde diensten.

--- Bijlage voorbeeld-herroepingsformulier ---

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.)

- Aan
Care.com Europe GmbH
Rother Str. 17
10245 Berlin
Fax: +493029363899
E-Mail: mcimprint-en@care.com

- Bij deze verklaar ik/wij (*) dat het door mij/ons (*) afgesloten contract betreffende de aankoop van de volgende producten/diensten (*) wordt herroepen

- Besteld op / ontvangen op (*)

- Naam / namen (*) van de gebruiker(s)

- Adres van de gebruiker(s)

- Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij mededeling op papier)

- Datum

_____________

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Status: 14 februar 2023

å